Bezpieczeństwo i odniesienia Canon Bj Bj148

Bezpieczeństwo jest kluczowym zagadnieniem wśród użytkowników drukarek Canon BJ BJ148. Wszystkie modele drukarek Canon BJ BJ148 są wyposażone w systemy bezpieczeństwa, które zapobiegają nieautoryzowanemu dostępowi do danych i oprogramowania drukarki. Systemy te wykorzystują szyfrowanie, autoryzację i kontrolę dostępu. Ponadto drukarki Canon BJ BJ148 mogą również wykorzystywać funkcje zapobiegania atakom zewnętrznym, takie jak filtrowanie pakietów, blokowanie nieautoryzowanych połączeń sieciowych i zarządzanie dostępem do sieci. Użytkownicy mogą skonfigurować te zabezpieczenia za pomocą zaawansowanego interfejsu użytkownika, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa drukarki.

Ostatnia aktualizacja: Bezpieczeństwo i odniesienia Canon Bj Bj148

Kod bezpieczeństwa (Security code) identyfikuje użytkowników udostępniających między sobą tę samą drukarkę.

Ważne

 • W przypadku korzystania z modeli MAXIFY series można ustawić Kod bezpieczeństwa (Security code). Lepiej ustaw Kod bezpieczeństwa (Security code), aby uniemożliwić innym użytkownikom korzystanie z Twojego konta.
 • Kod ten jest ważny tylko wtedy, gdy użyjesz opcji MAXIFY Cloud Link w panelu operacyjnymdrukarki. Nie możesz użyć tego kodu, jeśli korzystasz z Canon Inkjet Cloud Printing Center na smartfonie, tablecie lub na komputerze.

Bezpieczeństwo i niezawodność są podstawowymi pojęciami projektowania, realizacji i eksploatacji budowli. Powszechnie utożsamia się niezawodność z bezpieczeństwem. Wynika to stąd, że praktycznie nie wystąpi stan w kórym konstrukcja jest niezawodna, ale nie jest bezpieczna lub jest bezpieczna, ale nie jest niezawodna. W otoczeniu systemu lub osoby niezawodnej najczęściej czujemy się bezpiecznie. Jedynie w przypadku, gdy system niezawodnie chce wyrządzić krzywdę poczucie bezpieczeństwa znika. Bezpieczeństwo jest postrzeganiem subiektywnym, odczuciem. Niezawodność jest wielkością obiektywną i w zwykłych sytuacjach pociąga za sobą bezpieczeństwo.
W niniejszej pracy stawiamy postulat, by subiektywne stany bezpieczeństwa wprowadzić w niezawodnościowe kryteria jakości systemu; nadać im status specyficznego stanu granicznego – stanu bezpieczeństwa. Stan bezpieczeństwa wystąpi obok klasycznego stanu nośności i stanu użytkowalności. Przyjmujemy, że zwiększenie niezawodności systemu, zmniejsza zagrożenie zewnętrzne, więc zwiększa bezpieczeństwo. Odwrotny związek będzie „egzotycznym” wyjątkiem. W normach [1], [2] definiuje się ścisłą zależność między docelowym poziomem niezawodności a konsekwencjami zniszczenia i kosztami zapewnienia bezpieczeństwa. W prezentowanym podejściu słowa niezawodność i bezpieczeństwo są synonimami i są używane zamiennie, bo przyjmujemy, że oznaczają to samo pojęcie.

W tym ujęciu zlepek słów bezpieczeństwo i niezawodność zawiera nadokreśloność i jest tautologią, która w naukach technicznych nie powinna mieć miejsca. Można co prawda skonstruować nieliczne przypadki, gdxie zwiększenie bezpieczeństwa prowadzi do zmniejszenia niezawodności działania, np. system komunikacji działa niezawodnie w przypadku płynnego ruchu wszystkich pojazdów, ale w przypadku wyłamania się z zasad jednego pojazdu, zatrzymywany jest ruch całego systemu, czyli w imię zwiększenia bezpieczeństwa zmniejszamy niezawodność działania systemu na nieokreślony czas. Innym przykładem jest niezawodność oprogramowania, które współcześnie jest zmniejszane kosztem zwiększenia bezpieczeństwa przed włamaniem „hakerów”. Zwróćmy jednak uwagę, że takie przykłady sa nieliczne i przy specyficznym rozumieniu niezawodności, jako niezakłóconego (niezawodnego) działania systemu w okreśłnej chwili czasu.
Jeśli jednak zdefiniujemy niezawodnośc szerzej, w dłuższym okresie czasu lub dla w większym obszarze, to stwierdzimy, że zwiększenie bezpieczeństwa zawsze działa w kierunku zwiększenia niezawodności i odwrotnie. Systemy są monotoniczne w szerszym aspekcie: zwiększenie niezawodności lub bezpieczeństwa jednego elemntu systemu, zwiększa niezawodność całego systemu.

Niezawodność w znaczeniu ogólnym jest to zdolność konstrukcji do pełnienia projektowanych funkcji w określonym czasie eksploatacji. Zarówno konstrukcja, jak i oddziaływania środowiska, ale także kryteria oceny jakości konstrukcji (zdolności do wypełnienia zadanych funkcji), są losowe i mogą być zmienne w czasie. Konsekwencją tego jest to, że miarą niezawodności jest prawdopodobieństwo tego, że konstrukcja nie przekroczy określonych stanów granicznych w założonym okresie eksploatacji.
Poziom niezawodności różnych stanów i różnych elementów może być różny. Różne poziomy niezawodności można przyjmować przy obliczaniu stanu nośności konstrukcji, inne, mniejsze w przypadku obliczania stanu użytkowalności. Różnice poziomów niezawodności powinny być brane pod uwagę w przypadku konstrukcji jako całość, natomiast niższe w przypadku poszczególnych elementów składowych, co jest związane z budową systemu niezwodnościowego i szeregowych, równoległych lub mieszanych połączeń między elementami

Bezpieczeństwo w znaczeniu ogólnym oznacza brak zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz strat ekonomicznych, społecznych i ekologicznych w projektowanym czasie użytkowania [3].
Bezpieczeństwo jest stanem wolnym od wypadków lub strat [4].
Bezpieczeństwo jest uwolnieniem się od szkody lub zagrożenia. Stanem bezpiecznym jest stan, w którym nie jest niebezpieczne lub szkodliwie. Miejsce jest bezpieczne jeśli jest wolne od szkód lub niebezpieczeństw. Urządzenie bezpieczeństwa – urządzenie do zapobiegania obrażeniom lub niebezpieczeństwu [5])

Frei [6] wyróżnia:

 • stan braku bezpieczeństwa – wówczas gdy występuje duże rzeczywiste zagrożenie, a postrzeganie tego zagrożenia jest prawidłowe;
 • stan obsesji występuje wtedy, gdy nieznaczne zagrożenie jest postrzegane jako duże;
 • stan fałszywego bezpieczeństwa ma miejsce wówczas, gdy zagrożenie jest poważne, a postrzegane bywa jako niewielkie;

Stan bezpieczeństwa występuje wtedy, gdy zagrożenie zewnętrzne jest nieznaczne, a jego postrzeganie prawidłowe.

Murzewski [7] dokonuje próby rozdzielenia bezpieczeństwa i niezawodności w sposób pokazany na rys. 1.

Rys. Obszar $Q$ niezawodnych stanów i obszar $\Omega$ bezpiecznych stanów konstrukcji [7]

Na rys. 1 przez $A$ oznaczono zmienną losową reprezentatywną dla obciążenia, a przez $B$ dla nośności konstrukcji. Niezawodność jest zdefiniowana jako obszar $Q$, czyli $A<B$. Natomiast bezpieczeństwo jako obszar $\Omega$, czyli $\{A<A* i B>B*\}$, gdzie punkt (A*, B*) jest tak zwanym punktem obliczeniowym.

Zwróćmy uwagę, że z propozycji pokazanej na rys. 1 wynika, że bezpieczeństwo jest zawsze i znacznie mniejsze od niezawodności. Tymczasem najczęściej stwierdzamy, że system bezpieczny jest niezawodny, ale nie każdy system niezawodny w funkcjonowaniu (działaniu) będzie bezpieczny dla otoczenia. Propozycja [7] nie może być poprawna. Ponadto definicja jest zależna od punktu obliczeniowego (A*, B*), który jest punktem „sztucznym” zaproponowanym w pracy [8] w celach czysto numerycznych w przybliżonych procedurach wyznaczania indeksu niezawodności. Jako wielkość pomocnicza i wtórna punkt obliczeniowy nie powinien służyć do zdefiniowania wielkości podstawowej. Problematyka „warunkowej pewności” poruszana przez [7] w kontekście rozdziału niezawodności i bezpieczeństwa może być prawidłowo zinterpretowana tylko na gruncie teorii Bayesa [9], a to nie ma żadnego związku z definicjami zilustrowanymi na rys.

W raporcie [10] przyjmuje się definicję, że bezpieczeństwo, to stan wolny od warunków, które mogą spowodować śmierć, uszkodzenie, choroby zawodowe, uszkodzenie lub utratę sprzętu lub mienia, lub szkodę dla środowiska.

Ta definicja spotkała się z dużą krytyką, przy czym największe kontrowersje sprawiało słowo „stan wolny”. Wprowadzano inne definicje, dopuszczające ryzyko zamiast totalnego uwolnienia. Przyjmowano, że bezpieczeństwo wystąpi na akceptowanym poziomie ryzyka [11].
Bezpieczeństwo (ang safety) wiązane jest z przypadkowymi (losowymi) zagrożeniami (hazardem), natomiast przeciwdziałanie celowemu działaniu, to zabezpieczenie (ang. security) [12].

Bezpieczeństwo (ang. safety, security) jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka i jest pojęciem pierwotnym. Jest stanem, który daje poczucie pewności istnienia i gwarancje jego zachowania oraz szanse na doskonalenie.. Odznacza się akceptowalnym poziomem ryzyka utraty czegoś dla podmiotu szczególnie cennego – życia, zdrowia, pracy, szacunku, uczuć, dóbr materialnych i dóbr niematerialnych. Bezpieczeństwo jest naczelną potrzebą człowieka i grup społecznych, jest także podstawową potrzebą państw i systemów międzynarodowych; jego brak wywołuje niepokój i poczucie zagrożenia. Człowiek, grupa społeczna, państwo, organizacja międzynarodowa starają się oddziaływać na swoje otoczenie zewnętrzne i sferę wewnętrzną, by usuwać a przynajmniej oddalać zagrożenia, eliminując własny lęk, obawy, niepokój i niepewność. Zagrożenia mogą być skierowane na zewnątrz i do wewnątrz; tak samo powinny być skierowane działania w celu ich likwidowania [13].

Bezpieczeństwo jest fenomenem psychologicznym, naturalną potrzebą człowieka i charakteryzuje stan psychiczny; jest inaczej postrzegane i definiowane w psychologii klinicznej, psychoanalizie, socjologii. Jest to stan emocji – poczucie bezpieczeństwa najczęściej wiąże się z pozytywnym nastrojem. Jest ważnym pojęciem w nauce pracy oraz w obronności.

Bezpieczeństwo i ryzyko na etapie realizacji obiektu jest przedmiotem nauki BHP. Średnie prawdopodobieństwo utraty życia przez pracownika budownictwa w Polsce i na świecie jest wysokie w tab. podano obserwowane zdarzenia w najważniejszych sekcjach gospodarki w latach 1998, 2001 i 2004. Ryzyko utraty życia w budownictwie jest jednym z największych ze wszystkich działów gospodarki, jest porównywalne z górnictwem, a mniejsze tylko od rybactwa.

Tab. Ryzyko utraty życia w sekcjach gospodarki [14]

Bezpieczeństwo dotyczy przede wszystkim życia i zdrowia pracownika budowlanego, użytkownika (mieszkańca lub pracownika), klienta), ale także dóbr materialnych (obiektu, zgromadzonego towaru i wyrobów, dobytku, itd.

Przejawem stopnia bezpieczeństwa w obiekcie budowlanym jest katastrofa budowlana, Przy braku katastrof budowlanych mozeemy wnioskować, ze obiekt jest niezawodny (i bezpieczny).

Katastrofa budowlana to gwałtowne, niezamierzone zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części. Nie jest katastrofą uszkodzenie elementu budowlanego nadającego się do naprawy, uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych jak również awaria instalacji

Statystyka katastrof budowlanych prowadzonych przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego wskazuje, że liczba katastrof w Polsce zmniejsza się i w 2014 roku była najmniejsza od roku 2008, w którym osiągnięto szczyt (rys. 2. )

Rys. Katastrofy budowlane w Polsce w latach 1995 do 2014 [15]

Przyczyny katastrof w 2014 roku wskazano na rys. 3. Najczęstszą przyczyna katastrof (67%) były zdarzenia losowe. a w dalszej kolejności (21%) błędy podczas eksploatacji obiektu i 11% błędy podczas wznoszenia lub innych robót budowlanych. Tylko 0, 5% było spowodowane błędami projektowymi (przygotowania dokumentacji obiektu). Na rys. 4 przedstawiono statystykę katastrof spowodowanych przez zdarzenia losowe, najczęściej oddziaływania klimatyczne, ale także pożary, wybuchy gazu lub kotłów. 5 przedstawiono statystykę katastrof w czasie wznoszenia obiektu, a na rys. 6 w czasie eksploatacji obiektu.

Rys. Przyczyny katastrof budowlanych w Polsce w roku 2014 [15]

Rys. 4. Katastrofy 2014 spowodowane zdarzeniami losowymi [15]

Rys. 5. Katastrofy 2014 podczas wznoszenia obiektu [15]

Rys. 6. Katastrofy 2014 podczas eksploatacji obiektu [15]

Rys. 7. Katastrofy 2014 w podziale na rodzaje obiektów [15]

Rys. 8. Katastrofy 2014 w podziale na typy konstrukcji [15]

Na rys. 7 pokazano, że katastrofie najczęściej ulegały budynki mieszkalne (41%), a następnie gospodarcze i inwentarskie (35%). Z rys. 8 wynika, że najczęściej ulegały katastrofie konstrukcje murowe (60%), drewniane (12%), a najrzadziej żelbetowe monolityczne (2%). Najczęściej ulegały awarii słupy, a następnie przekrycie (rys. 9).

Rys. 9. Katastrofy 2014 w podziale na typy elemntów konstrukcji [15]

Z przedstawionych statystyk można wyciągnąć wnioski dotyczące najbardziej bezpiecznych i niezawodnych etapów, obiektów, konstrukcji i ich elementów.

Niezawodność (ang reliability) systemów technicznych, w tym konstrukcji budowlanych, to własność obiektu mówiąca o tym, czy pracuje on poprawnie (spełnia wszystkie powierzone mu funkcje i czynności) przez wymagany czas i w określonych warunkach eksploatacji (w danym zespole czynników wymuszających).

Miarą niezawodności obiektu jest prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia opisanego definicją:

$R ( t) = P r \{ t \ge \tau \}$

gdzie:
$R( t)$ – niezawodność jako zmienna czasu $t$,
$t$ – czas pracy bez uszkodzenia,
$ \tau$ – założony (lub wymagany) czas pracy bez uszkodzenia.

Wyznaczanie niezawodności systemów technicznych, a w szczególności obiektów i konstrukcji budowlanych jest przedmiotem wielu prac, a między innymi cyklu artykułów encyklopedii $\pi Wiki$ Elementarz niezawodności konstrukcji.

Kryteria jakości konstrukcji definiowane przy wyznaczaniu niezawodności można tak skonstruować, by zawierały oceny bezpieczeństwa ludzi (społecznego lub indywidualnego), bezpieczeństwa ekonomicznego lub ekologicznego Zagadnienia bezpieczeństwa można rozpatrywać w dobrze rozpoznanych procedurach wyznaczania niezawodności i można stosować te same miary: prawdopodobieństwo wystąpienia cechy lub współczynnik tolerancji przedziału ufności (indeks niezawodności wg nomnkltury norm [16])Literatura.

Bibliografia artykułu

 1. PN-ISO 2394:2000, Ogólne zasady niezawodności konstrukcji budowlanych
 2. IFSC (Ed. International Federation for Structural Concrete
 3. Storey N., (2010). Prentice Hall
 4. Leveson, N. Communications of the ACM, 38(11), 146
 5. Websters M. of Random House
 6. Frei D. Kohlhammer
 7. Murzewski, J. Arkady
 8. Hasofer, A. 100(No EM1/1974), 111–121
 9. Hamada, M. Springer
 10. Department of Defense USA, System Safety. pdf]
 11. Rausand, M., Hoyland, A. Wiley Interscience
 12. Laprie, J. Springer
 13. Wikipedia. php? title=Bezpiecze%C5%84stwo&oldid=45884012]
 14. Szopa, T. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
 15. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, (2015), Katastrofy budowlane w 2014 roku. pdf]
 16. PN-EN 1990:2004, Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

_______________
Koniec

Znaleziono około 22 wyników dla: canon bj 30

 • Canon BJ-30.... problem z drukowaniem

  chyba ci nie pomogę, ale tez miałem ciekawy przypadek.BJC-5500. Ustawiona na automatyczne rozpoznawanie LQ - BJ.Po podłączenie do mojego komputera objaw taki.-drukowanie jako BJ komputer uwaza, że wydrukował drukarka nic nieotrzymała (dalej wyswietla LQ i BJ)-drukowanie LQ drukarka stwierdza, ze...

  Drukarki, ksero Profesjonalne 16 Wrz 2005 17:51Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1131

 • Canon BJ-30 Bubble Jet Printer - dziwne dzialanie

  Nie zebym korzystal z okazji ale dzis sprzatalem i znalazlem oryginalna glowice i tusz canona BC-10 (nie odpakowywane)Lezaly u mnie dosc dlugo ale sadze ze sa dobre...Jesli ktos potrzebuje... ;)(cena oczywiscie niska i jak najbardziej do uzgodnienia;)Pozdr!Sprawa juz nieaktualna-...

  03 Gru 2005 16:55Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1272

  Canon BJ 30 - sterowniki. Laptop z system Windows 3. 1.

  Potrzebuję sterownika do drukarki Canon BJ 30. Jest to dość leciwa "drukareczka" w związku z czym nie mogę zdobyć do niej sterowników. Współpracuje ona z również leciwym laptopem obsługującym system operacyjny Windows 3. 1

  28 Lut 2006 13:18Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2376

  Zapytanie - canon bj-30 i sterowniki...

  siema mam do was pytanko mam dru. canon bj-30 bedzie chodzic na win 2000 nie moge znalez sterownikow na ten system tylko sa na win milenium/ 98/95 nimoge tego sprawdzic bo jeszcze niemam zasilacza a niechciałbym kupowac bezsensu dzieki z gory!!!!!!!

  16 Kwi 2006 21:15Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 2052

  Drukarką Canon BJ-30 - błąd F 14

  Jak można to się podłącze. Od niedawna dysponuje bj 30 dostałem używano. Niestety po włączeniu pokazuje się kod F14. Co mam z tym zrobić i czy będą to duże koszty. Nie posiadam ani pojemnika ani tuszu. Dziękuje z góry

  Początkujący Serwisanci 06 Wrz 2006 19:36Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 1485

  Drukarka Canon BJ-30 - co oznacza błąd F3?

  Witam. Mam małą drukarkę laptopową canon bj-30 no i pokazuje się błąd F3... Ktoś wie co on oznacza i jak to naprawić????

  22 Maj 2007 16:21Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1679

  Canon BJ-30 User Manual

  Jak w tytule

  Drukarki, Ksero Instrukcje obsługi 19 Maj 2009 07:54Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2879

  Drukarka Canon BJ-30, błąd E8, po wymianie głowicy BC-11e

  Po włożeniu nowej głowicy BC-11e, w Canon BJ-30, występuje komunikat E8.Na czarnej głowicy drukuje jakieś bzdury - pochyłe kreski.Może ktoś spotkał taki problem?

  Drukarki, ksero Początkujący 11 Lis 2010 10:53Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1337

  Drukarka CANON BJ-30 piszczy jakieś 3-5 sekund

  Witam ostatnio sprzątałem w garażu i znalazłem starszą drukarkę Canona BJ-30 używana kiedyś jako przenośna w aucie by drukować fakturyale niestety drukarce coś dolega to znaczywłączam ją do prądu piszczy jakieś 3-5 sekundpotem tylko Font 3 znika ta trójka i pokazuje się kwadracik bez jednej...

  31 Maj 2012 07:53Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1319

  Niedrukująca BJ-30- brak podawania tuszu

  Witam. Posiadam drukarke canon BJ-30. Jak do tej pory wszystko ladnie dzialalo, drukowala bez problemu. Kilka dni temu niestety chcialem cos wydrukowac i zaczal sie roblem. Drukarka pobiera papier, zaczyna normlnie drukowac ale nie podaje tuszu na papier. Wychodzi normalnie biala kartka. Pojemnik z tuszem...

  11 Lip 2007 21:39Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 933

  Caanon BJ-30 drukuje dziwne znaki

  Dzięki za pomoc pomogło. A znaleźć chciałem ale może jestem za mało zdolny. Ciekawa jest inna sprawa ze serwis do którego odesłał mnie Canon Polska wycenił swoja usługę na 500zł za taka usterkę oczywiście. Mam małe doświadczenie w drukarkach i dziękuje za pomoc

  09 Wrz 2004 17:44Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 2985

  drukarka BJ 30 problem z podłączeniem do prtu USB

  Mam problem z podłączeniem drukarki Canon BJ 30 do laptopa z wejściem tylko na USB. Drukarka ma wyjście tylko na szeroki wtyk taki jak drukarki igłowe. Na kablu z dwoma szerokimi wtykami w innym laptopie drukuje prawidłowo.Kupiłem przejściówkę i instaluje się jako uniwersalna drukarka USB. Drukarka...

  22 Maj 2012 23:10Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1781

  Canon BJC 70 i BJ 30 -Brak reakcji

  Mialem na mysli bezpiecznik na plycie zaraz obok gniazda zasilacza... [a sa jakies jeszcze?? :>]Na ktorej [ych] nozkach procka powinno byc +5??Na razie zajmuje sie ta 70 bo raz ze jest kolorowa a dwa ze w duzo lepszym stanie [30 wyglada jakby byla kiedys lekko zalana].Bateria sluzy tylko do...

  23 Lip 2005 14:56Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1180

  Printer +Sevice+ Manuals+canon+i550

  Part1Part2Part3Part4Part5Part6Part7Part8Part9Part10Part11Part12Part13Part14Part15Part16Part17Part18Part19Part20Part21Part22Part23Part24Part25Part26Part27Part28Part29Part30Part31...

  Inne Serwis 07 Mar 2008 17:20Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 24086

  canon pixma ip1000 pampers

  WitamPrzeszukując inne fora znalazłem takie coś mam nadzieje, że komuś sie to przyda:Canon GENERIC "S" SERIES RESET CODEWaste Ink Counter Reset.(1) Turn off the printer.(2) Press and hold the RESUME button, then press and hold the POWER button.(3) Release the RESUME button, Next press...

  01 Lut 2007 21:12Odpowiedzi: 41 Wyświetleń: 91327

  canon CP660 - problem z softem

  Zobaczcie to, ale w Twoim przypadku podejżewam problem z systemem operacyjnym. Sprawdz czy nie masz zainstalowanej drukarki, która moze Ci mieszaćtekst:Receipt printer commands to open cash drawersIthaca 127, 43Ithaca 2"&%DF"Ithaca 50 (RecTrac! pre-set)...

  13 Lis 2005 14:37Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 21502

  Canon- lista głowic do różnych modeli drukarek

  Te które są dostępne jako materiał eksploatacyjny mogę na szybko podać (tu jest s400):BC-02KOMBI Głowica Tusz czarny BJ 10e/10sx/20/30/200/200e/230, BJC 210/240/250, Fax B190/B200/B200S/B200F/B220/B310/B320/B32... StarWriter 60/70/80/85/95 - Głowica Tusz Black-Bk=czarnyBC-05...

  01 Kwi 2007 18:53Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 4020

  Zaschnieta głowica Canon BC-10

  Witam,Mam drukarkę BJ-30 canon-a (do laptopa).Długo nie była używana i zaschła w niej głowica model BC-10 (czarno biała).Czy jest jakaś procedura aby przywrócić ją do działania?Przy standardowych wkładach robiłem im "parówkę" oraz "wirówkę".Ale co z tym wkładzikiem.Jak mu pomóc...

  26 Wrz 2007 19:18Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 1836

  Canon BJC-80 - brak reakcji na zasilacz

  Witajcie!Próbuję uruchomić tę archaiczną drukarkę lecz podłączenie oryginalnego zasilacza od BJ-30 nie daje żadnych oznak życia (jest on na pewno sprawny). Jaki trop najlepiej obrać podczas namierzania usterki?Pozdrawiam!

  23 Gru 2020 23:13Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 273

  Drukarka Canon BJC-7100sygnalizuje niski poziom atramentu

  Czy miał ktoś podobny problem, drukarka sygnalizowała niski poziom czarnego atramentu po wymianie cartridga na nowy (BC-60) nadal sygnalizuje ten sam problem. Korzystałem z opcji w panelu sterowania drukarki/konserwacja/wymień kasetę BJ.Jak wykanac reset na tej drukarce?[ Ta wiadomość została zmieniona...

  12 Sty 2002 11:04Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 4132

  ---=== SPIS INSTRUKCJI DRUKARKI, KSERO ===---

  Canon Canon BJ-10 User Manual Canon BJ-30 User Manual Canon BJC-70 User Manual Canon BJC-80 User Manual Canon BJC-85 User Manual Canon BJ-200e User Manual Canon BJ-230 User Manual Canon BJC-250 User Manual Canon BJC-610 User Manual...

  13 Gru 2010 14:22Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 9712

  Mam kłopot z przeglądarką google

  Mam takie dane.edge://downloads/Rezultaty skanowania Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Wersja: 27-01-2021Uruchomiony przez Użytkownikdamian (administrator) SANDRAA (ASUSTeK COMPUTER INC. X550CL) (31-01-2021 12:08:16)Uruchomiony z C:\Users\Użytkownik\DownloadsZaładowan... profile: UżytkownikdamianPlatform:...

  Komputery Początkujący 10 Lip 2021 19:07Odpowiedzi: 34 Wyświetleń: 981

Bezpieczeństwo i odniesienia Canon Bj Bj148

Bezpośredni link do pobrania Bezpieczeństwo i odniesienia Canon Bj Bj148

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Bezpieczeństwo i odniesienia Canon Bj Bj148