Gwarancja Fujitsu Sp3091dc

Fujitsu SP3091DC gwarancja to usługa serwisowa oferowana przez Fujitsu, która gwarantuje wymianę lub naprawę produktu w przypadku awarii. Gwarancja jest ważna przez 12 miesięcy od daty zakupu i obejmuje produkty zakupione w sklepie internetowym lub autoryzowanym sklepie Fujitsu. W przypadku usterki produktu Fujitsu zapewnia wymianę lub naprawę produktu za darmo, a także zapewnia odpowiednią opiekę techniczną i wsparcie techniczne. Usługa zapewnia również użytkownikom możliwość skorzystania z pełnej gamy usług serwisowych Fujitsu, w tym usług naprawy, konserwacji i modernizacji. Fujitsu SP3091DC gwarancja jest doskonałym rozwiązaniem dla osób, które chcą mieć pewność, że ich produkty będą w pełni funkcjonalne przez długi czas.

Ostatnia aktualizacja: Gwarancja Fujitsu Sp3091dc

Warunki Gwarancji dla urządzeń marki FUJITSU

01/2021

Niniejsza gwarancja dotyczy kompletnych urządzeń klimatyza­cyjnych marki FUJITSU, (dalej: „Urządzenia”), zakupio­nych w sieci dystrybucyjnej Generalnego Dystrybutora urządzeń marki FUJITSU w Polsce - firmy

KLIMA-THERM Spółka z ograniczo­ną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Ostrobramskiej 101A, 04-041 Warszawa.

Niniejsza gwarancja dotyczy kompletnych Urządzeń marki FUJITSU, zakupionych i zamontowanych na terytorium Rzeczy­pospolitej Polskiej z grupy

- SPLIT/MULTI

- VRF AIRSTAGE

- Rekuperatory

Obowiązki Gwaranta wynikające z niniejszej gwarancji wyko­nuje Sprzedawca/Dystrybutor, który posiada aktualny status Autoryzowanego Partnera Serwisowego: wymieniony w Karcie Gwarancyjnej (dalej „Gwarant”). Obowiązki i prawa Gwaranta może wykonywać także inny Sprzedawca/Dystrybutor posiadający status Auto­ryzowanego Partnera Serwisowego, pod warunkiem przejęcia odpowiedzialności wynikającej z Karty Gwarancyjnej.

Autoryzowany Partner Serwisowy (dalej: „APS”) – to Firma posiadająca ważny certyfikat APS wydany przez Generalnego Dystrybutora.

Szczegółowy zakres i warunki gwarancji określają dalsze posta­nowienia Karty Gwarancyjnej.

 1. Okres gwarancji

1. 1 Gwarancja na Urządzenia obejmuje bezpłatne części zamienne i robo­ciznę w okresie 5 lat od daty sprzedaży Urządzenia, pod warunkiem łącznego spełnienia przez użytkownika Urządzenia wymogów określonych w rozdziale 3 niniejszej Karty Gwarancyjnej.

1. 2 W pozostałych przypadkach gwarancja na urządzenia wy­nosi 12 miesięcy od daty sprzedaży Urządzenia.

 1. Zakres gwarancji
 2. 2. 1 Gwarancją objęte są usterki Urządzenia spowodowane wa­dliwymi częściami lub defektami produkcyjnymi, wadami materiału lub wykonania, tkwiącymi bezpośrednio w części lub w samym Urządzeniu, powodując techniczną niesprawność Urządzenia.

  2. 2 Do wykonywania montażu, napraw gwarancyjnych i przeglądów technicznych Urządzeń uprawnione są wy­łącznie podmioty mające status APS. Status APS wraz z ważnym certyfikatem wydanym przez Klima-Therm sp. z o. o. upoważnia podmiot do montażu, napraw gwarancyjnych i przeglądów technicznych urzą­dzeń odpowiednio typu Split i Multi/ Airstage VRF/ Domo­wa Pompa Ciepła WATERSTAGE. 3 Przez naprawę rozumie się wykonanie czynności o charak­terze specjalistycznym, właściwym dla usunięcia wady ob­jętej gwarancją, niezależnie od ilości części wymienionych przy jednej naprawie. 4 Niniejsza gwarancja będzie respektowana przez Gwaranta po przedstawieniu przez Klienta:

  a\ czytelnie i poprawnie wypełnionej (bez skreśleń, popra­wek i uzupełnień) Karty Gwarancyjnej zawierającej:

  • zestawienie Urządzeń,
  • dane osoby będącej instalatorem/uruchamiającym (APS),
  • dane i pieczęć Sprzedawcy,
  • datę sprzedaży,
  • nr faktury,
  • datę pierwszego uruchomienia,
  • protokół rozruchu (poświadczenie pierwszego urucho­mienia),
  • poświadczenie dat płatnych przeglądów, dokonywa­nych przez APS przez okres trwania gwarancji, na zasadach określonych w rozdziale 3 Karty Gwarancyjnej,

  b\ ważnego dowodu zakupu Urządzenia (faktura, rachunek, paragon) z datą sprzedaży zgodną z danymi umieszczony­mi w Karcie Gwarancyjnej,

  c\ protokołu zdawczo-odbiorczego montażu i uruchomie­nia instalacji urządzenia klimatyzacyjnego,

  d\ wadliwego Urządzenia, jeśli na Kliencie ciąży obowiązek dostarczenia go do APS. 5 Warunkiem wykonywania uprawnień wynikających z niniejszej Gwarancji jest terminowe dokonywanie przeglądów technicznych przez APS na zasadach określonych w rozdziale 3, zgodnie z uzyskanym statusem. 6 Urządzenia o wadze równej lub wyższej niż 10 kg naprawiane będą na miejscu u Klienta. W pozostałych przypadkach (waga poniżej 10 kg) Urządzenia naprawiane będą w punkcie serwisowym Gwaranta. Wysyłający Urządzenie pokrywa koszty związane z wysyłką Urządzenia, w tym koszt ubezpieczenia i należytego zabezpieczenia Urządzenia podczas transportu. 7 Gwarant może odmówić nieodpłatnej naprawy Urządzenia w przypadku:

 3. stwierdzenia niezgodności danych w dokumentach z da­nymi na Urządzeniu,
 4. naruszenia plomb,
 5. naruszenia postanowień zawartych w Karcie Gwarancyjnej.
 6. 2. 8 Wady ujawnione i zgłoszone w okresie trwania gwarancji będą usuwane w ter­minie 14 dni roboczych od daty otrzymania przez Gwaranta prawidłowego, pisemnego powiadomienia o ich wystąpieniu. Sposób usuwania wad w okresie trwania gwarancji każdorazowo określa Gwarant. 9 W przypadku konieczności sprowadzenia części zamien­nych, okres naprawy ulega przedłużeniu o czas potrzebny na ich sprowadzenie. 10 O wystąpieniu wady Klient jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wystąpienia wady, powiadomić pisemnie lub mailowo Gwaranta. Prawidłowe powiadomienie o ujawnionych wadach musi każdorazowo zawierać:

 7. dane zgłaszającego (telefon, imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej),
 8. nr karty gwarancyjnej,
 9. nr fabryczny Urządzenia, którego dotyczy zgłoszenie,
 10. data sprzedaży Urządzenia,
 11. opis wady Urządzenia,
 12. przedstawienie dowodów jednoznacznie potwierdzających realizację cyklicznych przeglądów technicznych, zgodnie z warunkami niniejszej Karty Gwarancyjnej, przez co rozumie się przede wszystkim wpis w Karcie Gwarancyjnej w tabeli „Adnotacje o czynnościach serwisowych dokonywanych przez APS”
 13. adres miejsca zamontowania urządzenia. 11 Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas pozostawania Urządzenia w naprawie. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Klient nie odbiera naprawionego Urządzenia z punktu serwisowego APS, mimo powia­domienia go o dokonaniu naprawy.

  W przypadku gdy Klient nie odbiera naprawionego Urządzenia przez okres dłuższy niż 8 tygodni od powiadomienia o do­konaniu naprawy, zastrzega się prawo do likwidacji Urządzenia. 12 Wszelkie produkty i części, które zostały wymienione pod­czas naprawy stają się własnością gwaranta. Gwarant odbiera te części od Klienta, wpisując o tym wzmiankę do protokołu awarii. 13 W przypadku gdy Klient uniemożliwia Gwarantowi wykonanie naprawy gwarancyjnej Urządzenia przez okres dłuższy niż 8 tygodni od powiadomienia Klienta o gotowości do dokonania naprawy, Gwarant zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania naprawy i anulowania zgłoszenia z przyczyn leżących po stronie Klienta. Odmowa wykonania naprawy z przyczyn opisanych w zdaniu poprzedzającym nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Klienta jakichkolwiek roszczeń względem Gwaranta. 14. Klient jest zobowiązany zapewnić odpowiedni i bezpieczny dostęp do Urządzenia, na każdym etapie wykonywania naprawy gwarancyjnej. W przypadku Urządzeń podwieszonych lub zainstalowanych na znacznych wysokościach, Gwarantowi powinien być zapewniony dostęp do Urządzenia bez wykorzystania urządzeń dźwigowych lub wysokościowych. Wszelkie koszty związane z udostępnieniem Urządzenia pokrywa Klient. Prace związane z odłączeniem odpowiednich instalacji związanych z Urządzeniem leżą po stronie Klienta. Gwarant ma prawo odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej w przypadku, w którym Klient nie zapewnił odpowiedniego i bezpiecznego dostępu do Urządzenia. Odmowa dokonania naprawy gwarancyjnej z przyczyn, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie uprawnia Klienta do dochodzenia roszczeń od Gwaranta. 15 Usuwanie wad nieobjętych gwarancją odbywa się na warunkach pełnej odpłatności za dokonanie naprawy. Ponadto, w przypadku bezpodstawnego wezwania Gwaranta do naprawy gwarancyjnej, kosztami zostanie obciążony Klient, który dokonał bezpodstawnego zgłoszenia.

  1. Gwarancyjne przeglądy techniczne
  2. 3. 1 Warunkiem wykonywania uprawnień wynikających z gwarancji przez okres 5 lat, jest cykliczne dokonywanie, co najmniej dwa razy w roku, począwszy od daty sprzedaży Urządzenia, płatnych przeglądów tech­nicznych Urządzeń, przeprowadzanych wyłącznie przez APS, potwierdzonych odpowiednimi wpisami w Karcie Gwarancyjnej. Obowiązek terminowego i cyklicznego, spełnienia tego warunku spoczywa na Kliencie.

   3. 2 Przeglądy techniczne muszą odbywać się przed sezonem

   letnim (w marcu, kwietniu lub maju) oraz przed sezonem zimowym (we wrześniu, październiku lub listopadzie). Okres pomiędzy następującymi po sobie przeglądami nie może być krótszy niż 6 miesięcy. 3 W przypadkach uzasadnionych warunkami eksploatacyjnymi urządzeń, APS w porozumieniu z Klientem wyznaczy dodatkowe obowiązkowe przeglądy gwarancyjne, które będą miały charakter przeglądów obowiązkowych, warunkujących wykonywanie uprawnień wynikających

   z niniejszej gwarancji. W przypadku braku porozumienia decyzja APS w tym zakresie jest ostateczna. 4 Przeglądy techniczne przeprowadzane przez APS są w całości odpłatne, a ich koszt pokrywa Klient. 5 Klient jest zobowiązany zapewnić odpowiedni dostęp do Urządzenia, w trakcie wykonywania przeglądu technicznego. Wszelkie koszy związane z udostępnieniem Urządzenia pokrywa Klient. Punkt 2. 14 Karty Gwarancyjnej stosuje się odpowiednio. 6 W przypadku zaniechania przez Klienta dokonania co najmniej jednego okresowego przeglądu gwarancyjnego, na zasadach określonych w niniejszym rozdziale, gwarancja przestaje obowiązywać ze skutkiem natychmiastowym.

   1. Wyłączenie odpowiedzialności gwaranta
   2. 4. 1 Gwarancją nie są objęte:

   3. części Urządzeń ulegające normalnemu zużyciu, materiały eksploatacyjne (filtry, bezpieczniki itp. ),
   4. uszkodzenia Urządzeń wynikające z postępowania niezgodnego z instrukcją obsługi, w szczególności z nieprawidłowej eksploatacji, konserwacji, obsługi, przechowywania, użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych (np. filtrów),
   5. mechaniczne uszkodzenia Urządzeń i wywołane nimi wady,
   6. wady i uszkodzenia spowodowane działaniem siły wyższej (np. uderzenia pioruna, powodzi, korozji, przepięć sieci elektrycznej),
   7. usterki spowodowane naprawami, przeróbkami i zmianami konstrukcyjnymi dokonywanymi samodzielnie lub przez podmiot do tego nieuprawniony,
   8. czynności i części wymienione w instrukcji obsługi oraz należące do normalnej eksploatacji urządzenia, dostawa, czyszczenie i wymiana filtrów, wymiana baterii w pilocie, g. usterki spowodowane błędnym doborem Urządzenia,
   9. usterki i nieprawidłowe działanie spowodowane błędnym lub wadliwym montażem Urządzenia, i. produkty, których Kartę Gwarancyjną lub numery seryjne zmieniono, zmazano, usunięto lub zatarto.
   10. 4. 2 Warunkiem zachowania gwarancji jest dokonywanie wszelkich napraw i przeglądów wyłącznie przez APS.

    4. 3 Gwarancja nie obejmuje roszczeń Klienta z tytułu parametrów technicznych Urządzenia, o ile są zgodne z informacjami podanymi przez producenta. 4 Gwarant nie odpowiada wobec Klienta za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie Urządzenia wynikłe z innych przyczyn, niż wady tkwiące w Urządzeniu. Gwarant ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne w wysokości wartości wadliwych części. Gwarant nie odpowiada za jakiekolwiek dalsze szkody, utratę zysków, kary umowne poniesione przez Klienta, straty spowodowane przestojami Urządzenia w okresie oczekiwania na naprawę gwarancyjną oraz szkody majątkowe (bezpośrednie i pośrednie) spowodowane przestojem Urządzenia. 5 Decyzja APS w zakresie zasadności zgłoszenia reklamacyjnego jest decyzją ostateczną. 6 APS oraz przedstawiciele, którzy sprzedali Urządzenia, nie ponoszą odpowiedzialności za terminowość usług gwarancyjnych, jeżeli ich działalność zostanie zakłócona nieprzewidzianymi okolicznościami o charakterze siły wyższej.

    1. Postanowienia końcowe
    2. 5. 1 Zgłoszenia gwarancyjne są rozpatrywane według warunków gwarancji obowiązujących w czasie sprzedaży Urządzenia.

     5. 2 Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej

     5. 3 Obecne warunki gwarancji dotyczą Urządzeń zakupionych po 01. 02. 2021

     Wyświetla 1 - 3 z 3 przedmiotów

     Gwarancje

     SerweryPromocje!Rack (stelażowe)Tower (wieżowe)UPS - Zasilacze awaryjneElementy siecioweAkcesoriaPamięci MasoweTaśmowa Pamięć MasowaDyskowa Pamięć MasowaLicencjeMicrosoftLinuxVMwarePozostałeOpcje - HDDStacjonarneStacje roboczeCelsius JCelsius MCelsius RCelsius WMonitoryMonitory IPSMonitory LEDKomputeryEsprimo PEsprimo DEsprimo KEsprimo QEsprimo GTerminaleMobilneNotebookiLifebook ALifebook ELifebook SLifebook TLifebook UTabletyStylistic RStylistic VCelsius HSkaneryDrukarkiInneTowar Po Serwisowy/WystawowyNowePolecaneArchiwum
     Informacje DostawaRegulaminO nas

     Drogi Użytkowniku,

     klikając przycisk „AKCEPTUJĘ”  zgadzasz się, aby serwis Ceneo. pl sp z. o. i jego Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe zapisywane w plikach cookies lub za pomocą podobnej technologii w celach marketingowych (w tym poprzez profilowanie i analizowanie) podmiotów innych niż Ceneo. pl, obejmujących w szczególności wyświetlanie spersonalizowanych reklam w serwisie Ceneo. pl.

     Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wycofanie zgody nie zabrania serwisowi Ceneo. pl przetwarzania dotychczas zebranych danych.

     Wyrażając zgodę, otrzymasz reklamy produktów, które są dopasowane do Twoich potrzeb. Sprawdź Zaufanych Partnerów Ceneo. pl. Pamiętaj, że oni również mogą korzystać ze swoich zaufanych podwykonawców.Informujemy także, że korzystając z serwisu Ceneo. pl, wyrażasz zgodę na przechowywanie w Twoim urządzeniu plików cookies lub stosowanie innych podobnych technologii oraz na wykorzystywanie ich do dopasowywania treści marketingowych i reklam, o ile pozwala na to konfiguracja Twojej przeglądarki. Jeżeli nie zmienisz ustawień Twojej przeglądarki, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce Plików Cookies.Więcej o przetwarzaniu danych osobowych przez Ceneo. pl, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz tutaj.Więcej o plikach cookies, w tym o sposobie wycofania zgody, znajdziesz tutaj.Pamiętaj, że klikając przycisk „Nie zgadzam się” nie zmniejszasz liczby wyświetlanych reklam, oznacza to tylko, że ich zawartość nie będzie dostosowana do Twoich zainteresowań.

     Nie zgadzam się

Gwarancja Fujitsu Sp3091dc

Bezpośredni link do pobrania Gwarancja Fujitsu Sp3091dc

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Gwarancja Fujitsu Sp3091dc