Instrukcja bezpieczeństwa i montażu Brother 888 X54

Instrukcja bezpieczeństwa i montażu Brother 888 X54 jest niezbędna do bezpiecznego i skutecznego używania tego urządzenia. Zawiera ona wszystkie wytyczne dotyczące prawidłowego instalowania i konserwacji urządzenia, w tym: dokładne instrukcje dotyczące montażu, wytyczne dotyczące bezpieczeństwa, instrukcje dotyczące prawidłowego konfigurowania i używania urządzenia, a także instrukcje dotyczące wymiany części i materiałów eksploatacyjnych. Instrukcja bezpieczeństwa i montażu Brother 888 X54 jest niezbędna do zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowej obsługi urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja bezpieczeństwa i montażu Brother 888 X54

Biorę dzisiaj na tapet te nieszczęsne instrukcje BHP. Dlaczego nieszczęsne? Ponieważ ich sporządzanie to jeden z najczęściej mylonych obowiązków Behapowców. Dowiedz się wszystkiego o instrukcjach BHP.

Co to jest instrukcja BHP?

Instrukcja BHP to zbiór zasad BHP, wskazówek, sposobu działania, która ma dostarczyć pracownikowi wiedzę jak postępować wszędzie tam, gdzie może wystąpić zagrożenie dla życia lub zdrowia pracownika. 

Kiedy trzeba opracować instrukcję BHP?

Prawo nakłada obowiązek przygotowania instrukcji w kilku przypadkach:

 1. Jeżeli istnieje możliwość wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia [1]. To znaczy, że pracodawca musi przeanalizować jakie sytuacje zagrażające zdrowiu albo życiu pracowników mogą zaistnieć w jego zakładzie oraz przygotować procedury postępowania, dzięki którym pracownicy będą świadomi jak postąpić, aby oddalić się z miejsca zagrożenia w wyznaczone, bezpieczne miejsce. Najpopularniejszą taką instrukcją jest instrukcja postępowania na wypadek pożaru. Zgodnie z nią, pracownik opuszcza swoje stanowisko i udaje się do punktu zbornego.
 2. Szczegółowe instrukcje i wskazówki na stanowiskach pracy [2]. Przy opracowaniu tego typu instrukcji należy pamiętać o tym co to jest stanowisko pracy. Pamiętaj, że jest to przestrzeń pracy [3]. Dlatego też, instrukcja stanowiskowa powinna informować pracownika o najważniejszych zasadach BHP podczas pracy na danym stanowisku i w warunkach, jakie na nim występują.
 3. Instrukcje BHP dotyczące:
  • stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
  • obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
  • postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
  • udzielania pierwszej pomocy.

Pracodawca sam decyduje dla których czynności, maszyn, czynników opracuje i wyda instrukcje BHP.

Rodzaje instrukcji BHP

W poprzednim akapicie już częściowo napisałam Ci jakie są instrukcje BHP, ale z doświadczenia (i Waszych zapytań) wiem, że te instrukcje wprowadzają Wam pewien zamęt w głowach. Otóż, możemy podzielić instrukcje BHP na następujące kategorie:

 • ogólne instrukcje BHP, np. instrukcja transportu wewnątrzzakładowego;
 • instrukcje stanowiskowe BHP, np. instrukcja BHP na stanowisku spawacza;
 • instrukcje na wypadek awarii, np. instrukcja postępowania w razie pożaru;
 • instrukcje BHP podczas pracy np. z maszyną, produktem chemicznym, narzędziem itp.
 • Kto sporządza instrukcje BHP?

  Zgodnie z przepisami, Behapowiec bierze udział w opracowaniu ogólnych instrukcji BHP, które dotyczą całego zakładu i wymagają syntezy wielu przepisów prawnych [4]. W praktyce najczęściej ogólne instrukcje BHP Behapowiec opracowuje samodzielnie. Instrukcje postępowania w sytuacji wypadku, pożaru oraz udzielania pierwszej pomocy również najczęściej w praktyce opracowuje Behapowiec.

  Natomiast wszystkie instrukcje szczegółowe – Ty jako Behapowiec – jedynie opiniujesz [5]. Kto je zatem sporządza? Osoby odpowiadające za organizację pracy i bezpieczeństwo pracowników. Najczęściej są to kierownicy, inżynierowie, technolodzy itd. Ale nie Behapowiec. Pamiętaj o tym i nie daj sobie wrzucić na głowę obowiązku, którego w zasadzie nie masz prawa wykonywać. Podobnie jak nie prowadzisz instruktażu stanowiskowego.

  Co powinna zawierać instrukcja BHP?

  Najważniejszą rzeczą jest to, aby instrukcja była zrozumiała dla pracownika. To bardzo ważne. Instrukcja musi być napisana prostym i przystępnym językiem. Nafaszerowanie jej skomplikowanym słownictwem będzie tylko zniechęcało pracowników do jej przeczytania.

  Instrukcja BHP powinna być zbudowana według określonego przepisami schematu [6]:

 • czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy,
 • zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy,
 • czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz
 • zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.
 • Instrukcje, które dotyczą prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych powinny uwzględniać ważne informacje zawarte w kartach charakterystyki tych produktów.

  Instrukcje dotyczące prac z maszynami bądź urządzeniami technicznymi powinny zawierać zasady BHP, uwagi i ostrzeżenia wskazane w instrukcji obsługi producenta danej maszyny lub urządzenia.

  Szczegółowe omówienie tematu + szablon do wykorzystania

  Stale dostępne

  Instrukcje BHP muszą być stale dostępne dla pracowników. Ale co to dokładnie oznacza?

  Nie ma konieczności tapetowania pomieszczeń instrukcjami, choć oczywiście można to zrobić i będzie to prawidłowe. Ale w praktyce, pracownik musi po prostu mieć łatwy dostęp do instrukcji, no i oczywiście musi wiedzieć o tym gdzie one są. Najpraktyczniejsze wydaje się być przygotowanie skoroszytu czy segregatora, gdzie wepnie się instrukcje, które mają zastosowanie na danym stanowisku. Można je umieścić w znanym pracownikowi miejscu tak, aby w razie potrzeby łatwo mógł z nich skorzystać.

  Nie jest dobrym rozwiązaniem trzymanie instrukcji w biurze brygadzistów (mistrzów, kierowników zmianowych itd), ponieważ to już nie jest dla pracownika łatwy dostęp.

  Podsumowanie

  Instrukcje BHP dotyczą organizacji pracyzasad bezpiecznego wykonywania pracy. Pracodawca decyduje do których czynności, stanowisk, maszyn itd wyda instrukcje. Opracowaniem instrukcji BHP zajmują się osoby odpowiedzialne za BHP w zakładzie. Nadrzędną zasadą dotyczącą instrukcji jest ich komunikatywność i prosty przekaz. Instrukcje powinny być stale dostępne dla pracownika bez zbędnego ich poszukiwania. Behapowiec odpowiada za opiniowanie instrukcji BHP, a nie za ich sporządzenie.

  Podstawy prawne:

  [1] Art. 2092 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm. )

  [2] Art. 2374 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

  [3] § 1. 2 pkt 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650) z późniejszymi zmianami

  [4] § 2. 1 pkt 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. 1997 nr 109 poz. 704) z późniejszymi zmianami

  [5] § 2. 1 pkt 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy  z późniejszymi zmianami

  [6] § 41 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 1650) z późniejszymi zmianami 

  Powiązane wpisy:

 • Obowiązki osób kierujących pracownikami w zakresie BHP
 • Jak napisać procedurę
 • Co powinna zawierać karta charakterystyki produktu chemicznego
 • Jak powinna wyglądać współpraca Służby BHP z innymi działami
 • Co to jest stanowisko pracy? I dlaczego często jest źle rozumiane?
 • Kto ponosi odpowiedzialność za stan BHP w zakładzie?
 • HL‑3180CDW / DCP‑9015CDW / DCP‑9020CDW / MFC‑9140CDN / MFC‑9330CDW / MFC‑9340CDW

  • Drukowanie
  • Przed drukowaniem
  • Drukowanie z komputera (Windows®)
   • Podstawowe metody drukowania (Windows®)
    • Drukowanie dokumentu (Windows®)
    • Podgląd wydruku (Windows®)
    • Zmiana rozmiaru papieru (Windows®)
     • Tworzenie niestandardowego rozmiaru papieru (Windows®)
    • Zmiana orientacji drukowania (pozioma lub pionowa) (Windows®)
    • Drukowanie wielu kopii tego samego dokumentu (Windows®)
    • Zmiana typu nośnika (Windows®)
    • Zmiana jakości drukowania (Windows®)
    • Drukuj dokument kolorowy w trybie monochromatycznym (Windows®)
    • Zmiana typu dokumentu (Windows®)
     • Zmiana trybu oraz ustawień koloru (Windows®)
     • Poprawa szarości kolorów (Windows®)
     • Poprawianie jakości czarnego druku (Windows®)
     • Poprawa druku cienkich linii (Windows®)
     • Poprawa druku wzorów (Windows®)
    • Drukowanie więcej niż jednej strony na jednym arkuszu papieru (Wiele obok siebie) (Windows®)
    • Drukowanie plakatu (Windows®)
    • Drukowanie po obu stronach papieru (Windows®)
    • Drukowanie broszur (Windows®)
    • Zmiana źródła papieru (Windows®)
   • Zaawansowane metody drukowania (Windows®)
    • Drukowanie skalowane (Windows®)
    • Drukowanie odwrotne (Windows®)
    • Dodawanie znaku wodnego do drukowanego dokumentu (Windows®)
    • Drukowanie na dokumencie daty, godziny i nazwy użytkownika komputera (Druk nagłówka/stopki) (Windows®)
    • Drukowanie w trybie oszczędzania tonera (Windows®)
    • Bezpieczne drukowanie (Windows®)
    • Zmniejszenie efektu fałdowania się papieru (Windows®)
    • Poprawa utrwalania tonera (Windows®)
    • Pomiń pustą stronę (Windows®)
    • Drukuj tekst na czarno (Windows®)
   • Wybór profilu druku (Windows®)
    • Dodawanie profilu druku
    • Usuwanie profilu druku
   • Zmienianie domyślnych ustawień drukowania (Windows®)
    • Skalibruj, aby poprawić Gęstość koloru (Windows®)
   • Drukowanie dokumentu za pomocą sterownika drukarki BR-Script3 (emulacja języka PostScript® 3) (Windows®)
    • Ustawienia układu dla sterownika drukarki BR-Script3 (Windows®)
    • Ustawienia papieru/jakości dla sterownika drukarki BR-Script3 (Windows®)
    • Ustawienia bezpiecznego drukowania dla sterownika drukarki BR-Script3 (Windows®)
    • Ustawienia zaawansowane dla sterownika drukarki BR-Script3 (Windows®)
   • Zarządzanie urządzeniem z komputera (Windows®)
    • Monitorowanie stanu urządzenia za pomocą komputera (Windows®)
     • Anulowanie zadania drukowania (Windows®)
     • Włącz program Status Monitor (Windows®)
     • Co to są wskaźniki programu Status Monitor (Windows®)
  • Drukowanie z komputera (Macintosh)
   • Drukowanie dokumentu (Macintosh)
   • Ustawianie opcji druku (Macintosh)
    • Zmienianie typu dokumentu podczas drukowania zdjęć (Macintosh)
    • Drukowanie wielu kopii tego samego dokumentu (Macintosh)
    • Drukowanie na obu stronach papieru (Macintosh)
    • Zmiana rozmiaru papieru (Macintosh)
     • Tworzenie niestandardowego rozmiaru (Macintosh)
    • Zmiana orientacji drukowania (pozioma lub pionowa) (Macintosh)
    • Drukowanie więcej niż jednej strony na jednym arkuszu papieru (Wiele obok siebie) (Macintosh)
    • Drukowanie odwrotne (Macintosh)
    • Przerzuć w poziomie (Macintosh)
    • Drukowanie skalowane (Macintosh)
    • Zmiana typu nośnika (Macintosh)
    • Zmiana jakości drukowania (Macintosh)
    • Drukuj dokument kolorowy w trybie monochromatycznym (Macintosh)
    • Zmniejszanie lub powiększanie układu dokumentu (Macintosh)
    • Zmiana źródła papieru (Macintosh)
    • Drukowanie w trybie oszczędzania tonera (Macintosh)
    • Zmniejszenie efektu fałdowania się papieru (Macintosh)
    • Poprawa utrwalania tonera (Macintosh)
    • Pomiń pustą stronę (Macintosh)
    • Zmiana trybu oraz ustawień koloru (Macintosh)
    • Poprawa szarości kolorów (Macintosh)
    • Poprawianie jakości czarnego druku (Macintosh)
    • Bezpieczne drukowanie (Macintosh)
   • Drukowanie dokumentu za pomocą sterownika drukarki BR-Script3 (emulacja języka PostScript® 3) (Macintosh)
   • Zarządzanie urządzeniem z komputera (Macintosh)
    • Monitorowanie stanu urządzenia za pomocą komputera (Macintosh)
  • Ustawienia druku z panelu sterowania urządzenia
   • Anulowanie zadania drukowania za pomocą panelu sterowania
   • Zmiana trybu emulacji drukarki
   • Zmiana ustawień druku dwustronnego za pomocą panelu sterowania
   • Zmień ustawienie Wyjścia monochromatycznego koloru w Panelu sterowania
   • Automatyczna kontynuacja
   • Przywracanie ustawień fabrycznych drukarki
   • Drukowanie listy czcionek wewnętrznych
   • Drukowanie listy konfiguracji druku
   • Wydruk testowy
  • Skanowanie
  • Przed skanowaniem
   • Konfigurowanie skanowania sieciowego dla systemu Windows®
   • Konfigurowanie skanowania sieciowego dla systemu Macintosh
   • Konfigurowanie certyfikatu dla plików PDF z podpisem
  • Skanowanie za pomocą przycisku skanowania urządzenia
   • Skanowanie zdjęć i grafiki
   • Zapisywanie zeskanowanych danych do folderu w pliku PDF
   • Zapisywanie zeskanowanych danych w pamięci flash USB
    • Ustawienia skanowania dla skanowania do pamięci USB, skanowania do serwera e-mail, skanowania do FTP oraz skanowania do sieci
   • Skanowanie do edytowalnego pliku tekstowego (OCR)
   • Skanowanie do załącznika e-mail
   • Wysyłanie zeskanowanych danych do serwera e-mail
   • Skanuj do FTP
    • Konfigurowanie profilu skanowania do serwera FTP
     • Tworzenie prefiksu nazwy pliku zdefiniowanego przez użytkownika
    • Przesyłanie zeskanowanych danych na serwer FTP
   • Skanowanie do sieci (Windows®)
    • Konfigurowanie profilu skanowania do sieci
     • Ustawianie daty i godziny przez system zarządzania za pośrednictwem przeglądarki WWW
    • Przesyłanie zeskanowanych danych na serwer CIFS
   • Usługi sieci Web do skanowania w sieci (Windows Vista® z dodatkiem SP2 lub nowszym, Windows® 7 oraz Windows® 8)
    • Skanowanie za pomocą usług sieci Web z urządzenia Brother (Windows Vista® z dodatkiem SP2 lub nowszym, Windows® 7 oraz Windows® 8)
    • Konfigurowanie ustawień skanowania dla usług sieci Web
   • Zmiana ustawień przycisku skanowania z aplikacji ControlCenter4 (Windows®)
   • Zmiana ustawień przycisku skanowania z aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
  • Skanowanie z komputera (Windows®)
   • Skanowanie w trybie domowym programu ControlCenter4 (Windows®)
    • Skanowanie zdjęć i grafiki za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie domowym (Windows®)
     • Wybieranie typu dokumentu w trybie domowym aplikacji ControlCenter4 (Windows®)
      • Zmiana ustawień skanowania (Windows®)
     • Zmiana rozmiaru skanowania w trybie domowym programu ControlCenter4 (Windows®)
     • Przycinanie skanowanego obrazu w trybie domowym programu ControlCenter4 (Windows®)
     • Drukowanie skanowanych danych w trybie domowym programu ControlCenter4 (Windows®)
     • Otwieranie za pomocą aplikacji z wykorzystaniem programu ControlCenter4 w trybie domowym (Windows®)
    • Zapisywanie zeskanowanych danych do folderu w pliku PDF za pomocą aplikacji ControlCenter4 (Windows®)
    • Automatyczne skanowanie obu stron dokumentu za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie domowym (Windows®)
    • Skanowanie do załącznika wiadomości e-mail za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie domowym (Windows®)
    • Skanowanie do edytowalnego pliku tekstowego (OCR) za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie domowym (Windows®)
   • Skanowanie w trybie zaawansowanym programu ControlCenter4 (Windows®)
    • Skanowanie zdjęć i grafiki za pomocą programu ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
    • Zapisywanie zeskanowanych danych do folderu w pliku PDF za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
    • Automatyczne skanowanie obu stron dokumentu za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
    • Skanowanie do załącznika wiadomości e-mail za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
    • Skanowanie do edytowalnego pliku tekstowego (OCR) za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
   • Skanowanie za pomocą programu Nuance PaperPort 12SE lub innych aplikacji systemu Windows®
    • Ustawienia sterownika TWAIN (Windows®)
   • Skanowanie za pomocą galerii zdjęć systemu Windows® lub opcji faksowania i skanowania w systemie Windows®
    • Ustawienia sterownika WIA (Windows®)
  • Skanowanie z komputera (Macintosh)
   • Skanowanie za pomocą aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
    • Skanowanie dokumentów i zdjęć za pomocą aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
    • Zapisywanie zeskanowanych danych do folderu w pliku PDF za pomocą aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
    • Automatyczne skanowanie obu stron dokumentu za pomocą aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
    • Skanowanie do załącznika e-mail za pomocą aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
    • Skanowanie do edytowalnego pliku tekstowego (OCR) za pomocą aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
   • Skanowanie za pomocą aplikacji Presto! PageManager lub aplikacji zgodnych ze standardem TWAIN (Macintosh)
    • Ustawienia sterownika TWAIN (Macintosh)
    • Obsługa techniczna NewSoft
   • Skanowanie za pomocą aplikacji Apple Image Capture (sterownik ICA)
    • Ustawienia sterownika ICA
  • PC-FAX
  • PC-FAX dla Windows®
   • Wysyłanie faksów z komputera (Windows®)
    • Przed użyciem oprogramowania PC-FAX (Windows®)
     • Konfigurowanie informacji użytkownika (Windows®)
     • Konfiguracja karty Wysyłanie (Windows®)
     • Wybieranie książki adresowej (Windows®)
      • Użyj książki adresowej Brother (Windows®)
       • Dodawanie osób do książki adresowej (Windows®)
       • Tworzenie grupy odbiorców (Windows®)
       • Edytowanie członka lub grupy (Windows®)
       • Eksportowanie książki adresowej (Windows®)
       • Usuwanie członka lub grupy (Windows®)
       • Importowanie informacji do książki adresowej (Windows®)
    • Wysyłanie pliku faksem za pomocą funkcji PC-FAX (Windows®)
     • Ustawienia strony tytułowej (Windows®)
    • Wysyłanie faksów za pomocą programu ControlCenter4 (Windows®)
     • Wysyłanie zeskanowanego obrazu jako faksu za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie domowym (Windows®)
     • Wysyłanie zeskanowanego obrazu jako faksu za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
   • Odbieranie faksów na komputerze (Windows®)
    • Odbieranie faksów za pomocą oprogramowania PC-FAX Receive firmy Brother (Windows®)
     • Uruchamianie oprogramowania do odbierania faksów Brother PC-FAX na komputerze (Windows®)
      • Konfigurowanie komputera do odbioru faksów PC-FAX (Windows®)
      • Konfigurowanie ustawień odbioru sieciowego faksu PC-FAX (Windows®)
     • Wyświetlanie odebranych wiadomości (Windows®)
    • Przeglądanie i drukowanie faksów za pomocą aplikacji ControlCenter4 (Windows®)
  • PC-FAX dla Macintosh
   • Wysyłanie faksów z komputera (Macintosh)
    • Wysyłanie faksów z aplikacji (Macintosh)
    • Wysyłanie faksów za pomocą aplikacji ControlCenter2 (Mac OS X 10. 6. 8)
  • Zdalna konfiguracja
  • Zdalna konfiguracja (Windows®)
   • Konfigurowanie urządzenia Brother z komputera (Windows®)
   • Konfigurowanie urządzenia Brother za pomocą programu ControlCenter4 (Windows®)
   • Konfigurowanie książki adresowej za pomocą aplikacji ControlCenter4 (Windows®)
  • Zdalna konfiguracja (Macintosh)
   • Konfigurowanie urządzenia Brother z komputera (Macintosh)
   • Konfigurowanie urządzenia Brother za pomocą aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
   • Konfigurowanie książki adresowej za pomocą aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
  • ControlCenter
  • ControlCenter4 (Windows®)
   • Zmiana trybu działania narzędzia ControlCenter4 (Windows®)
   • Skanowanie w trybie domowym programu ControlCenter4 (Windows®)
   • Skanowanie w trybie zaawansowanym programu ControlCenter4 (Windows®)
   • Ustawienia skanowania dla aplikacji ControlCenter4 (Windows®)
   • Konfigurowanie urządzenia Brother za pomocą programu ControlCenter4 (Windows®)
   • Wysyłanie faksów za pomocą programu ControlCenter4 (Windows®)
   • Przeglądanie i drukowanie faksów za pomocą aplikacji ControlCenter4 (Windows®)
   • Kopiowanie dokumentu za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
   • Uruchamianie narzędzia BRAdmin z aplikacji ControlCenter4 (Windows®)
   • Tworzenie niestandardowej karty za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
  • ControlCenter2 (Macintosh)
   • Skanowanie za pomocą aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
   • Ustawienia skanowania dla aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
   • Konfigurowanie urządzenia Brother za pomocą aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
   • Wysyłanie faksów za pomocą aplikacji ControlCenter2 (Mac OS X 10. 8)
   • Włącz funkcję automatycznego ładowania (Macintosh)
   • Konfigurowanie przycisków kopiowania za pomocą narzędzia ControlCenter2 (Mac OS X 10. 8)

  Sterowniki i pliki do pobrania

  Pobierz i zainstaluj najnowsze sterowniki i oprogramowanie dla produktów Brother

  Zobacz pliki do pobrania

  Instrukcja bezpieczeństwa i montażu Brother 888 X54

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja bezpieczeństwa i montażu Brother 888 X54

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja bezpieczeństwa i montażu Brother 888 X54