Instrukcja instalacji w terenie Epson Ds 790wn

Instalacja w terenie Epson DS 790WN jest szybka i łatwa. Przed rozpoczęciem instalacji należy zapewnić, aby wszystkie wymagane elementy były dostępne i właściwie skonfigurowane. Następnie należy przeczytać instrukcje i upewnić się, że wszystkie kroki zostaną wykonane zgodnie z instrukcją. Ponadto, należy sprawdzić, czy wszystkie części są dobrze złożone i że wszystkie połączenia są właściwie skonfigurowane. Po zakończeniu instalacji należy sprawdzić, czy wszystko działa poprawnie, a także upewnić się, że wszystkie ustawienia są właściwe.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji w terenie Epson Ds 790wn

W tej sekcji opisano sposób ustawienia nazwy drukarki, ustawień TCP/IP, serwera DNS i serwera proxy wymaganego dla połączenia sieciowego.

Jeśli drukarka nie posiada panelu LCD, wprowadź ustawienia za pomocą przycisków na panelu sterowania. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Podłączanie drukarki do sieci bezprzewodowej.

Zatwierdź lub zmień nazwę drukarki i adres IP

Włącz drukarkę.

Uwaga:

Nie wyłączaj zasilania lub nie odłączaj drukarki podczas wprowadzania ustawień na panelu sterowania.

Ustawianie sieci, gdy trwa dostęp do karty pamięci, może przerwać ten proces.

Przejdź do trybu konfiguracji. com/onlineguides/pl/sx600series/html_z/files/step_3. gif"/>

Wybierz Network Settings (Ustawienia sieciowe). com/onlineguides/pl/sx600series/html_z/files/step_4. gif"/>

Wybierz General Network Setup (Podstawowe ustawienia sieci). com/onlineguides/pl/sx600series/html_z/files/step_5. gif"/>

Potwierdź nazwę drukarki.

Nazwa drukarki jest używana w celu uzyskania dostępu lub identyfikacji drukarki w sieci.

Domyślne ustawienie to "EPSONXXXXXX" (X: 6 ostatnich cyfr adresu MAC). Aby zmienić nazwę drukarkę, wpisz tekst ponownie. com/onlineguides/pl/sx600series/html_z/files/step_6. gif"/>

Określ ustawienia adresu TCP/IP.

Zwykle router szerokopasmowy lub punkt dostępowy automatycznie przydziela adres IP do drukarki. Aby użyć tej opcji, wybierz Auto.

Aby przydzielić unikatowy adres IP drukarce, wybierz opcję Ręcznie i wprowadź adres IP, maskę podsieci i bramę domyślną. com/onlineguides/pl/sx600series/html_z/files/step_7. gif"/>

Ustaw serwer DNS.

Zwykle router szerokopasmowy lub punkt dostępowy automatycznie przydziela serwer DNS do drukarki.

Aby określić adres serwera DNS, wybierz opcję Ręcznie i wprowadź adres podstawowego i pomocniczego serwera DNS. com/onlineguides/pl/sx600series/html_z/files/step_8. gif"/>

Ustaw adres serwera proxy.

Wybierz Do Not Use (Nie używaj).

Aby użyć serwera proxy, wybierz opcję Use (Użyj) i wprowadź adres i port serwera proxy.

Podłącz drukarkę do sieci bezprzewodowej

W tej sekcji opisano sposób konfiguracji zabezpieczeń sieci bezprzewodowej i podłączenia do punktu dostępowego.

Drukarka obsługuje następujące metody wprowadzania ustawień bezprzewodowych.

Ręczna konfiguracja za pomocą panelu sterowania

Automatyczna konfiguracja za pomocą Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Jeśli punkt dostępowy obsługuje standard Wi-Fi Protected Setup (WPS), ustawienia bezprzewodowe mogą być wprowadzone automatycznie.

Automatyczna konfiguracja za pomocą SecureEasySetup (SES)
Jeśli punkt dostępowy obsługuje standard Secure Easy Setup (SES), ustawienia zabezpieczeń mogą być wprowadzone automatycznie.

Windows Connect Now (WCN) za pomocą pamięci USB
Funkcja WCN (Windows Connect Now) umożliwia automatyczne ustawienie ustawień sieci bezprzewodowej za pomocą napędu flash USB w systemie Windows Vista lub Windows XP z Service Pack 2 (SP2).

W przypadku używania sieci WLAN należy ustawić ustawienia zabezpieczeń takie jak WEP lub WPA. W niezabezpieczonej sieci dane użytkownika mogą być podatne na podsłuch itp.

Nie wyłączaj zasilania lub nie odłączaj drukarki podczas wprowadzania ustawień na panelu sterowania. Może to spowodować awarię.

Nie zmieniaj ustawień sieciowych, gdy trwa dostęp do karty pamięci.

Gdy sieć WLAN jest ustawiona na Enable (Włącz), drukarka nie może być używana w przewodowej sieci LAN.

Ręczna konfiguracja sieci bezprzewodowej za pomocą panelu sterowania

Aby zatwierdzić lub zmienić ustawienia zabezpieczeń, należy wykonać poniższe czynności.

Sprawdź, czy punkt dostępowy jest włączony i czy komunikacja jest możliwa.

Wybierz opcję Wireless LAN Setup (Konfiguracja bezprzewodowej LAN), a następnie wybierz Yes (Tak).

Wybierz opcję Enable (Włącz).

Wybierz opcję Manual Wireless LAN Setup (Ręczna konfiguracja bezprzewodowej LAN), a następnie naciśnij przycisk OK.

Jeśli wyświetlony zostanie komunikat ostrzeżenia, sprawdź go i wybierz Yes (Tak).

Wybierz opcję Infrastructure Mode (Tryb infrastruktury). com/onlineguides/pl/sx600series/html_z/files/step_9. gif"/>

Wybierz opcję Search SSID (Szukaj SSID).

Aby ręcznie wprowadzić identyfikator SSID, wybierz opcję Enter SSID (Wprowadź SSID) i wprowadź identyfikator SSID. com/onlineguides/pl/sx600series/html_z/files/step_10. gif"/>

Wybierz identyfikator SSID (nazwa sieci), z którym ma zostać nawiązane połączenie.

Jeśli identyfikator SSID nie zostanie wyświetlony, sprawdź, czy punkt dostępowy jest dostępny.

Jeśli identyfikator SSID jest wyłączony ze względów bezpieczeństwa, naciśnij przycisk Back (Wstecz), aby powrócić do poprzedniego kroku i wprowadź ręcznie identyfikator SSID. com/onlineguides/pl/sx600series/html_z/files/step_11. gif"/>

Wybierz odpowiednią metodę zabezpieczeń: WEP lub WPA. com/onlineguides/pl/sx600series/html_z/files/step_12. gif"/>

Wpisz klucz WEP lub hasło WPA.

Jeśli wybrano opcję WEP-64bit (40bit) (64-bitowy WEP (40 bitów)) lub WEP-128bit (104bit) (128-bitowy WEP (104 bity)):
Wybierz Alphanumeric (Alfanumeryczny), gdy klucz WEP ma 5 lub 13 znaków.
Wybierz: Hexadecimal (Szesnastkowy), gdy klucz WEP ma 10 lub 26 znaków.
Wpisz klucz WEP i naciśnij przycisk OK.

Jeśli wybrano opcję WPA-PSK (TKIP) lub WPA-PSK (AES):
Wpisz hasło WPA i naciśnij przycisk OK.

Automatyczna konfiguracja sieci bezprzewodowej poprzez WPS

Jeśli punkt dostępowy obsługuje standard Wi-Fi Protected Setup (WPS), ustawienia bezprzewodowe mogą być wprowadzone automatycznie.

Wybierz opcję WPS Wireless LAN Setup (Konf. bezprzew. WPS LAN).

Drukarka obsługuje metodę poprzez naciśnięcie przycisku i metodę przy użyciu kodu PIN. Procedura różni się w zależności od metody.

Automatyczne ustawienie sieci bezprzewodowej poprzez WPS może potrwać. Poczekaj, aż zostanie wyświetlony komunikat zakończenia ustawiania.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat funkcji WPS punktu dostępowego lub rozwiązywania problemów, patrz Podręcznik użytkownika punktu dostępowego.

Konfiguracja trybu Przycisk

Wybierz Push Button Mode (Tryb przycisk), a następnie naciśnij OK.

Naciśnij przycisk WPS punktu dostępowego (lub odpowiedni przycisk), aby ustawić WPS, a następnie naciśnij przycisk OK.

Aby uzyskać informacje na temat lokalizacji przycisku WPS, patrz Przewodnik użytkownika punktu dostępowego (routera bezprzewodowego). Należy zwrócić uwagę, że w niektórych przypadkach będzie to ustawienie oprogramowania w routerze, a nie przycisk na obudowie.

Jeśli wyświetlony zostanie komunikat zakończenia, naciśnij przycisk OK.

Konfiguracja trybu Kod PIN

Metoda rejestracji kodu PIN różni się w zależności od punktu dostępowego (routera bezprzewodowego). Patrz Przewodnik użytkownika punktu dostępowego (routera bezprzewodowego).

Wybierz opcję PIN Code Mode (Tryb kodu PIN).

Zarejestruj wyświetlany kod PIN w punkcie dostępowym w ciągu dwóch minut, a następnie naciśnij przycisk OK.

Automatyczna konfiguracja sieci bezprzewodowej poprzez SES

Jeśli punkt dostępowy obsługuje funkcję Secure Easy Setup (SES), ustawienia zabezpieczeń mogą być wprowadzone automatycznie.

Wybierz opcję SES Wireless LAN Setup (SES: konfiguracja bezprzewodowej LAN), a następnie naciśnij przycisk OK.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk SES punktu dostępowego (lub odpowiedni przycisk) aż lampka SES zacznie migać, a następnie naciśnij przycisk OK.

W zależności od punktu dostępowego (routera bezprzewodowego), dedykowany przycisk funkcji SES może nie być dostępny. Aby uzyskać informacje na temat przycisku SES, patrz Przewodnik użytkownika punktu dostępowego (routera bezprzewodowego).

Jeśli wyświetlony zostanie komunikat zakończenia, naciśnij przycisk OK, aby zakończyć ustawianie.

Automatyczne ustawienie sieci bezprzewodowej poprzez SES może potrwać.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat funkcji SES i rozwiązywania problemów, patrz Podręcznik użytkownika punktu dostępowego.

Potwierdzanie połączenia sieciowego

Gdy ustawienia są zakończone, sprawdź, czy drukarka jest podłączona do sieci.

Wybierz Confirm Network Settings (Potwierdzanie ustawień sieciowych)

Potwierdź stan połączenia. Aby wydrukować arkusz stanu, naciśnij przycisk Start.

Ważne! Strona internetowa Centrum Druku stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka, są one wymagane do poprawnego jej funkcjonowania.Kliknij zgadzam się, aby niniejsza informacja nie pojawiała się lubdowiedz się więcej na temat cookies i naszej polityki prywatności.
Informujemy, że z dniem 29 lutego 2020 r. administratorem danych osobowych w naszym sklepie jest Centrum Druku AM Stachura sp. k. z siedzibą w Krakowie (30-054), ul. Czarnowiejska 43, KRS: 0000830855. Twoje dane przetwarzane będą w celach związanych z obsługą zapytań i realizacją zamówień zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27. 04. 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – RODO.

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Zaawansowane uwierzytelnianie

Zapobieganie nieupoważnionemu dostępowi do skanera lub korzystaniu z nieupoważnionych funkcji za pomocą szeregu metod uwierzytelniania, w tym kart identyfikacyjnych (nie zawiera czytnika kart), danych logowania lub kodów PIN. Aby uzyskać zaawansowane opcje zabezpieczeń, należy korzystać z oprogramowania firmy Epson WebConfig i Document Capture Pro Server — Authentication Edition.

ScanWay — autonomiczne skanowanie

Skanowane dokumenty można przesyłać bezpośrednio do właściwego miejsca docelowego, korzystając z kolorowego ekranu dotykowego o przekątnej 10, 9 cm, bez konieczności podłączania urządzenia do komputera. Skanowanie bezpośrednio do folderów sieciowych i w chmurze, adresów e-mail lub pamięci USB.

Łączność

Model DS-790WN oferuje wiele opcji połączeń, takich jak USB 3. 0, Wi-Fi, Wi-Fi Direct i Gigabit Ethernet. Ponadto obsługuje wiele platform, w tym Windows, Mac OS, iOS, Android, Chromebook i Citrix. Skanuj z telefonu lub tabletu za pomocą aplikacji Epson Smart Panel.

Niezawodność

Dzięki wydajności dziennej do 7000 stron i wbudowanym czujnikom, które wykrywają zacięcie papieru, podwójne podanie arkusza oraz zabrudzenia na szybie, wszystkie dokumenty są bezpieczne i skanowane w najwyższej jakości.

Najważniejsze cechy
  • Zaawansowane funkcje uwierzytelniania Lokalna lub zdalna konfiguracja wielu kont użytkowników (obsługa LDAP)
  • Autonomiczne skanowanie ScanWay Skanowanie bezpośrednio do sieci, chmury, poczty e-mail lub pamięci USB — nie wymaga komputera
  • Łączność USB 3. 0, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Gigabit Ethernet
  • Duża szybkość Skanuj obie strony jednocześnie do 45 str. /min/90 obr. /min za pomocą ADF na 100 arkuszy
  • Duży wbudowany wyświetlacz Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 10, 9 cm z możliwością tworzenia zestawów ustawień i układów
Pobierz dodatkowe informacje

WorkForce DS-790WN Karta produktu / BroszuraPDF

Sheetfed scanner range brochure

Network scanner overview card

Parametry techniczneParametry techniczneCechy i dane techniczne produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Technika

Typ skanera

Skaner z podajnikiem

Rozdzielczość skanowania

600 DPI x 600 DPI (poziomo x pionowo)

Minimalny rozmiar dokumentu na ADF

50, 8 mm x 50, 8 mm (poziomo x pionowo)

Maksymalny rozmiar dokumentu — automatyczny podajnik dokumentów

215, 9 mm x 6. 096 mm (poziomo x pionowo)

Formaty papieru

A4 (21. 0x29, 7 cm), A5 (14, 8x21, 0 cm), A6 (10, 5x14, 8 cm), A8, B5, B6, Letter, Legal, C6 (koperta), DL (koperta), Pocztówka, Wizytówki, Plastikowe karty, Użytkownika, A3 z funkcją igłowania

Głębia kolorów

Wejście: 30 Bit Kolor / 10 Bit Monochromatyczny, Wyjście: 24 Bit Kolor / 8 Bit Monochromatyczny

Wydajność

Łączność Wi-Fi i sieć, Duża pojemność, Biuro

Skaner

Wyświetlacz LCD

Typ: Kolor, Ekran dotykowy, Przekątna: 10, 9 cm

Szybkość skanowania

Szybkość skanowania

45 str. /min ( Monochromatyczne, Skanowanie jednostronne, 300 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów); 45 str. /min ( Kolory, Skanowanie jednostronne, 300 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów); 90 ipm ( Monochromatyczne, Skanowanie dwustronne, 300 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów); 90 ipm ( Kolory, Skanowanie dwustronne, 300 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów);

Obsługa papieru / nośników

Gramatura papieru na ADF

Ładowanie automatyczne: 27 - 413 g/m²

Rodzaj automatycznego podajnika dokumentów

Skanowanie dwustronne jednoprzebiegowe

Dzienna wydajność niezawodnej pracy

7. 000 pages

Skanowanie dwustronne (dupleks)

Tak

Funkcje skanowania

Funkcje

Praca bez komputera, Pomijanie pustych stron, Automatyczna korekta położenia ukośnego, Automatyczny obrót obrazu, Poprawa tekstu, Rozpoznawanie kodu kreskowego, Pełne strefowe rozpoznawanie tekstów OCR

Formaty edycji

BMP, JPEG, TIFF, Skanowanie do multi-TIFF, PDF, Skanowanie do szukanego PDF, Skanowanie do zabezpieczonego PDF, PDF/A, PNG

Zaawansowana integracja dokumentu

Skanowanie do e-maila, Skanowanie na FTP, Skanowanie do Microsoft SharePoint®, Skanowanie do katalogu web, Skanowanie do katalogu, Skanowanie do pamięci USB

Złącza

Przyłącza

Wi-Fi Direct, Host USB, Interfejs Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Bezprzewodowa sieć LAN b/g/g 25 GHz, USB 3. 2 Gen 1x1

Informacje ogólne

Napięcie zasilania

AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Wymiary produktu

296‎ x 169 x 167 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)

Sterowniki

TWAIN, Epson Scan2 (TWAIN), SANE (Linux), WIA (Windows), ICA (Mac), ISIS (Windows)

Załączone oprogramowanie

Document Capture Pro, Document Capture Pro Server 2. 0, Document Capture Pro Server 2. 0 Authentication Edition, Epson Document Capture (tylko Mac), Epson Scan 2

Kompatybilne systemy operacyjne

Linux, Mac OS X 10. 6. 8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8. 1, Windows Vista, Windows XP SP3, Windows Server 2003 SP2 or later, macOS 11 or later

Zużycie energii

15 W, 5, 3 W (tryb ekonomiczny), 1, 5 W (w trybie czuwania)

Wilgotność powietrza

Praca 15% - 80%, Składowanie 15% - 85%

Temperatura

Praca 5°C - 35°C, Składowanie -25°C - 60°C

Zawartość zestawu

Driver and Utilities (CD), External AC power adapter with power cord, Urządzenie podstawowe, Skrócona instrukcja uruchomienia, Przewód USB 3. 0

Inne

Gwarancja

12 miesiące/miesięcy Serwis na miejscu

AkcesoriaAkcesoria

Opcje

Wybierz z szerokiej gamy opcji i akcesoriów.

Opcje wydłużonej gwarancji CoverPlusCoverPlus oferuje szybkie i niezawodne usługi dla produktów Epson.

Nasza cena:

2. 603, 77 zł

TERAZ (z VAT):

2. 085, 27 zł

1. 893, 65 zł

WsparcieWsparcie

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź najnowsze odpowiedzi na często zadawane pytania, sterowniki, podręczniki, oprogramowanie i informacje o gwarancji dla swojego produktu.

Instrukcja instalacji w terenie Epson Ds 790wn

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji w terenie Epson Ds 790wn

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji w terenie Epson Ds 790wn