Instrukcja obsługi i instrukcje bezpieczeństwa Cisco Catalyst 2948g L3

Instrukcja obsługi i instrukcje bezpieczeństwa Cisco Catalyst 2948g L3 to instrukcje konfiguracji i zarządzania siecią, która jest przeznaczona do użytku w sieciach korporacyjnych. Instrukcja obsługi zawiera szczegółowe informacje na temat konfiguracji i zarządzania siecią, w tym konfiguracji protokołów routingu, trunkingu, VLAN-ów i innych elementów sieci. Instrukcja bezpieczeństwa Cisco Catalyst 2948g L3 zawiera wytyczne dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia, w tym zalecenia dotyczące zarządzania hasłami, tworzenia kopii zapasowych, używania protokołów bezpieczeństwa i tworzenia w pełni zabezpieczonych sieci. Instrukcje te są ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa i wydajności sieci.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi i instrukcje bezpieczeństwa Cisco Catalyst 2948g L3

W kategorii znajduje si� Zbi�r instrukcji BHP i inne dokumenty zwi�zane z bezpiecze�stwem i higien� pracy. Wszystkie instrukcje BHP s� gotowe do wydrukowania i powieszenia na stanowisku pracy.

Instrukcja Bezpiecze�stw i Higieny Pracy dla obs�ugi maszyny do szycia zawiera:
- czynno�ci przed rozpocz�ciem pracy
- czynno�ci w czasie pracy
- czynno�ci po zako�czeniu pracy
Instrukcja Bezpiecze�stwa i Higieny Pracy po wydruku jest przygotowana do powieszenia na stanowisku pracy. Dokument zawiera jedn� stron� A4 jest przygotowany do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wynik�w i raportu z AKT KRS

Wi�cej w kategorii:Instrukcje BHP, dokumenty zwi�zane z BHP

Cena: 9 z� netto

S�owa kluczowe:
maszyny, instrukcja bhp do pobrania, Instrukcja,
instrukcja bhp dla maszyn do szycia,
do szycia, bhp maszyny, instrukcje bhp do pobrania, maszyna do szycia, bhp maszyny, dla obs�ugi,
maszyna do szycia bhp,
BHP,
Instrukcja BHP dla obs�ugi maszyny do szycia,

Procedury

Status: Aktualna

Wersja od: 30 lipca 2020 r.

Autorzy: Ambroziewicz Maciej, Zamajtys Krzysztof (aut. aktual. ), Żołyński Janusz (red. nauk. )

Proces tworzenia i funkcjonowania instrukcji bhp

Proces tworzenia i funkcjonowania instrukcji bhp

Proces tworzenia i funkcjonowania instrukcji bhp

Przepisy bhp w art. 2374 § 2 k. p. obligują pracodawcę do wydawania szczegółowych instrukcji i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy.

Obowiązek ten został doprecyzowany w § 41 ust. 1 r. b. h. p., zgodnie z którym pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

1) stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników;

2) obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych;

3) postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

4) udzielania pierwszej pomocy.

Powyższe instrukcje powinny w sposób zrozumiały dla pracowników wskazywać czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Instrukcje dotyczące prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych powinny uwzględniać informacje zawarte w kartach charakterystyki tych substancji i preparatów.

LEX Navigator

Procedury prawne pokazane w formie interaktywnych schematów, dzięki którym sprawdzisz, jak krok po kroku przebiega postępowanie w danej sprawie.

Proces tworzenia i funkcjonowania instrukcji bhp pracownik pracownik zapoznanie się z treścią instrukcji wykonywanie pracy zgodnie z zapisami zawartymi w instrukcji pracownik służby bhp pracownik służby bhp zapoznanie się z instrukcją zaopiniowanie instrukcji osoba wyznaczona osoba wyznaczona uwzględnienie opinii pracownika służby bhp przekazanie gotowej instrukcji pracodawcy przygotowanie założeń do opracowania instrukcji przygotowanie instrukcji zasięgnięcie opinii pracownika służby bhp pracodawca pracodawca odebranie gotowej instrukcji udostępnienie instrukcji pracownikom zatwierdzenie instrukcji skonsultowanie instrukcji z przedstawicielami pracowników konieczność sporządzenia instrukcji bhp wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za opracowanie instrukcji

Krok: konieczność sporządzenia instrukcji bhp

Przepisy bhp obligują pracodawcę do udostępniania pracownikom, do stałego korzystania, aktualnych instrukcji bhp dotyczących:

1) stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,

2) obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,

3) postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

4) udzielania pierwszej pomocy.

Krok: wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za opracowanie instrukcji

Przepisy bhp nie precyzują kto powinien opracować instrukcje bhp. Pracodawca może również zlecić wykonanie takich instrukcji specjalistom spoza zakładu pracy, którzy przy udziale przedstawicieli pracowników macierzystego zakładu przygotują instrukcje dostosowane do specyfiki konkretnego zakładu pracy lub zlecić ich opracowanie własnym pracownikom.

Ważne!

Bardzo istotnym jest, aby pracodawca na autora instrukcji wybrał osobę potrafiącą precyzyjnie - a przy tym w sposób zrozumiały - sformułować właściwy przekaz pod adresem pracowników. Warto zauważyć, że wybrany pracownik nie musi być wcale ekspertem w przedmiotowym zakresie opracowywanej instrukcji, gdyż w jej opracowaniu mogą - a nawet powinni - brać również udział: przedstawiciel danej komórki organizacyjnej najlepiej znający specyfikę i zagrożenia występujące na stanowisku pracy (np. jej kierownik) oraz pracownik służby bhp. Pracodawcy, jak również osoby kierujące pracownikami, często stoją na stanowisku, że to pracownik służby bhp - jako osoba merytoryczna - powinna zająć się opracowaniem instrukcji. Nie zawsze jest to jednak właściwe rozumowanie, gdyż w dużych zakładach pracy, w których występuje wiele stanowisk pracy, maszyn i urządzeń, substancji chemicznych itp., gdyby to „behapowiec” miał sam opracowywać takie instrukcje dla całej firmy, to nie miałby czasu na realizację swoich podstawowych obowiązków (m. in. przeprowadzania kontroli stanowisk pracy). Nie każdy pracownik służby bhp, pomimo posiadania kwalifikacji formalnych, dobrej znajomości przepisów i zasad bhp, posiada również odpowiednią „umiejętność pisania”, tak ważną przy tworzeniu tego typu opracowań. Ponadto obciążanie pracownika służby bhp opracowywaniem instrukcji od „a do z”, byłoby sprzeczne z zapisami § 2 ust. 1 pkt 10 i § 2 ust. 2 r. s. h., gdyż zgodnie z przepisami do jego zadań należy ich opiniowanie.

Instrukcje obsługi i inne informacje

Chcemy, aby nasi klienci podążali we właściwym kierunku, dlatego zebraliśmy w jednym miejscu informacje, do których warto mieć komfortowy dostęp. Kliknij tutaj, aby zobaczyć instrukcję obsługi swojego pojazdu.

Wprowadź numer VIN swojego pojazdu

—LUB—

Wpisz rocznik i model pojazdu

Instrukcja obsługi i instrukcje bezpieczeństwa Cisco Catalyst 2948g L3

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi i instrukcje bezpieczeństwa Cisco Catalyst 2948g L3

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi i instrukcje bezpieczeństwa Cisco Catalyst 2948g L3