Instrukcja wymiany sprzętu Epson Easymp Monitor 4 50

Instrukcja wymiany sprzętu Epson Easymp Monitor 4 50 zawiera wszystkie potrzebne informacje, aby ułatwić proces wymiany sprzętu. Instrukcja zawiera szczegółowe informacje dotyczące wymiany wyświetlacza, klawiatury, myszy, baterii i innych części. Instrukcja zawiera również informacje na temat tego, jak należy wymienić wyświetlacz. Instrukcja wymiany sprzętu Epson Easymp Monitor 4 50 zawiera również instrukcje dotyczące wymiany innych części zestawu, takich jak płyta główna, dyski twarde i inne. Instrukcja zawiera również szczegółową instrukcję dotyczącą tego, jak należy wymienić wszystkie części zestawu, w tym wymianę wyświetlacza. Instrukcja zawiera również informacje dotyczące tego, jak należy bezpiecznie wyłączyć urządzenie przed wymianą części.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja wymiany sprzętu Epson Easymp Monitor 4 50

Sterownik drukarki pozwala na wybór wielu ustawień, umożliwiając uzyskanie najlepszych wyników drukowania. Program Status Monitor i programy narzędziowe drukarki pozwalają na sprawdzanie drukarki i utrzymanie jej w jak najlepszym stanie.

Uwaga dla użytkowników systemu Windows:

Najnowsza wersja sterownika drukarki jest automatycznie pobierana ze strony internetowej firmy Epson i instalowana przez sterownik drukarki. Kliknij przycisk Driver Update (Aktualizacja sterownika) w oknie Maintenance (Konserwacja) sterownika drukarki i wykonaj wyświetlane na ekranie polecenia. Jeśli w oknie Maintenance (Konserwacja) nie widać tego przycisku, otwórz menu Start systemu Windows, a następnie folder All Programs (Wszystkie programy) lub Programs (Programy) i sprawdź w folderze Epson.

Aby zmienić język sterownika, wybierz żądany język w ustawieniach Language (Język) w oknie sterownika drukarki Maintenance (Konserwacja). W zależności od kraju ta funkcja może być niedostępna.

Uzyskiwanie dostępu do sterownika drukarki w systemie Windows

Dostęp do sterownika drukarki można uzyskać z poziomu większości aplikacji w systemie Windows, z menu Windows systemu Start oraz z taskbar (pasek zadań).

Aby określić ustawienia, które będą miały zastosowanie tylko do używanej aplikacji, należy uzyskać dostęp do sterownika drukarki z poziomu danej aplikacji.

Aby określić ustawienia, które będą miały zastosowanie do wszystkich aplikacji w systemie Windows, należy uzyskać dostęp do sterownika drukarki z poziomu menu Start lub taskbar (pasek zadań).

Informacje dotyczące uzyskiwania dostępu do sterownika drukarki można znaleźć w następujących sekcjach. gif"/>Uwaga:

Zrzuty ekranowe okien sterownika drukarki w niniejszym dokumencie Przewodnik użytkownika pochodzą z systemu Windows 7.

Z aplikacji systemu Windows

W menu File (Plik) kliknij polecenie Print (Drukuj) lub Print Setup (Ustawienia wydruku).

W pojawiającym się oknie kliknij opcję Printer (Drukarka), Setup (Konfiguracja), Options (Opcje), Preferences (Preferencje) lub Properties (Właściwości). W przypadku niektórych programów konieczne może być kliknięcie jednego przycisku lub kombinacji przycisków.

Z menu Start

W systemie Windows 7:
Kliknij przycisk Start i wybierz pozycję Devices and Printers (Urządzenia i drukarki). Następnie prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę drukarki i wybierz opcję Printing preferences (Preferencje drukowania).

Windows Vista i Server 2008:
Kliknij przycisk start, wybierz Control Panel (Panel sterowania), a następnie wybierz Printer (Drukarka) w kategorii Hardware and Sound (Sprzęt i dźwięk). Wybierz drukarkę i kliknij opcję Select printing preferences (Wybierz preferencje drukowania) lub Printing Preferences (Preferencje drukowania).

Windows XP i Server 2003:
Kliknij przycisk Start, wybierz Control Panel (Panel sterowania), a następnie Printers and Faxes (Drukarki i faksy). Potem prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę drukarki i wybierz opcję Printing Preferences (Preferencje drukowania).

Za pomocą ikony skrótu na taskbar (pasek zadań)

Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki znajdującą się na taskbar (pasek zadań), a następnie kliknij polecenie Printer Settings (Ustawienia drukarki).

Aby umieścić ikonę skrótu na Windows systemu taskbar (pasek zadań), należy najpierw uruchomić sterownik drukarki za pomocą menu Start, w sposób opisany powyżej. Następnie kliknij kartę Maintenance (Konserwacja) oraz przycisk Monitoring Preferences (Preferencje monitorowania). W oknie Monitoring Preferences (Preferencje monitorowania) zaznacz pole wyboru Shortcut Icon (Ikona skrótu).

Uzyskiwanie informacji za pośrednictwem pomocy elektronicznej

W oknie sterownika drukarki spróbuj wykonać jedną z poniższych procedur.

Kliknij element prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij pozycję Help (Pomoc).

Kliknij przycisk znajdujący się w prawym górnym narożniku okna, a następnie kliknij element (tylko w systemie Windows XP).

Uzyskiwanie dostępu do sterownika drukarki w systemie Mac OS X

W poniższej tabeli opisano sposób uzyskiwania dostępu do okien dialogowych sterownika drukarki.

Page Setup (Układ kartki)

W menu File (Plik) aplikacji kliknij polecenie Page Setup (Układ kartki).

Uwaga dla użytkowników systemu Mac OS X 10. 5 i nowszych:

W zależności od aplikacji, menu Page Setup (Ustawienia strony) może nie pojawić się w menu File (Plik).

Print (Drukuj)

W menu File (Plik) aplikacji kliknij polecenie Print (Drukuj).

Epson Printer Utility 4

W systemie Mac OS X 10. 6 wybierz opcję System Preferences (Preferencje systemowe) w menu Apple, a następnie kliknij opcję Print & Fax (Drukarka i faks). Wybierz drukarkę z pola listy Printers (Drukarki), kliknij opcję Options & Supplies (Opcje i zaopatrzenie), Utility (Narzędzie), a następnie kliknij opcję Open Printer Utility.

W systemie Mac OS X 10. 5 wybierz opcję System Preferences (Preferencje systemowe) w menu Apple, a następnie kliknij opcję Print & Fax (Drukarka i faks). Wybierz drukarkę z pola listy Printers (Drukarki), kliknij opcję Open Print Queue (Otwórz kolejkę drukarki), a następnie kliknij przycisk Utility (Narzędzie). 4 kliknij dwukrotnie opcję Macintosh HD, folder Applications (Programy), a następnie ikonę Printer Setup Utility (Narzędzie instalacji drukarki) znajdującą się w folderze Utilities (Narzędzia). Wybierz drukarkę z listy Printer List (Lista drukarek), a następnie kliknij przycisk Utility (Narzędzie).

Uzyskiwanie informacji za pośrednictwem pomocy online

Kliknij przycisk Help (Pomoc) w oknie Print (Drukuj).

Okno dialogowe

Jak uzyskać do niego dostęp

Sterownik drukarki pozwala na wybór wielu ustawień, umożliwiając uzyskanie najlepszych wyników drukowania. Program Status Monitor i programy narzędziowe drukarki pozwalają na sprawdzanie drukarki i zachowanie jej w jak najlepszym stanie.

Uwaga dla użytkowników systemu Windows:

Najnowsza wersja sterownika drukarki jest automatycznie pobierana ze strony internetowej firmy Epson i instalowana przez sterownik drukarki. Kliknij przycisk Driver Update (Aktualizacja sterownika) w oknie Maintenance (Konserwacja) sterownika drukarki i wykonuj wyświetlane na ekranie polecenia. Jeśli w oknie Maintenance (Konserwacja) nie widać tego przycisku, otwórz menu Start systemu Windows, a następnie folder All Programs (Wszystkie programy) lub Programs (Programy) i sprawdź w folderze EPSON.

Uzyskiwanie dostępu do sterownika drukarki w systemie Windows

Dostęp do sterownika drukarki można uzyskać z poziomu większości aplikacji w systemie Windows, z menu Start systemu Windows oraz z paska zadań.

Aby określić ustawienia, które będą miały zastosowanie tylko do używanej aplikacji, należy uzyskać dostęp do sterownika drukarki z poziomu danej aplikacji.

Aby określić ustawienia, które będą miały zastosowanie do wszystkich aplikacji w systemie Windows, należy uzyskać dostęp do sterownika drukarki z poziomu menu Start lub paska zadań.

Informacje dotyczące uzyskiwania dostępu do sterownika drukarki można znaleźć w następujących sekcjach. gif"/>Uwaga:

Zrzuty ekranu z oknami sterownika drukarki, znajdujące się w tym podręczniku, wykonano w systemie Windows XP.

Z aplikacji systemu Windows

W menu File (Plik) kliknij polecenie Print (Drukuj) lub Print Setup (Ustawienia wydruku).

W wyświetlonym oknie kliknij opcję Printer (Drukarka), Setup (Konfiguracja), Options (Opcje), Preferences (Preferencje) lub Properties (Właściwości). W przypadku niektórych programów konieczne może być kliknięcie jednego przycisku lub kombinacji przycisków.

Z menu Start

Windows Vista:
Kliknij przycisk Start, wybierz Control Panel (Panel sterowania), a następnie wybierz Printer (Drukarka) w kategorii Hardware and Sound (Sprzęt i dźwięk). (Jeśli Panel sterowania ustawiony jest na widok klasyczny, kliknij Printers (Drukarki)).

Windows XP:
Kliknij przycisk Start (Rozpocznij), Control Panel (Panel sterowania), a następnie kliknij opcję Printers and Faxes (Drukarki i faksy). Jeśli Panel sterowania jest w widoku kategorii, kliknij opcję Printers and Other Hardware (Drukarki i inny sprzet), a następnie kliknij ikonę Printers and Faxes (Drukarki i faksy).

W systemie Windows 2000:
Kliknij przycisk Start (Rozpocznij) wybierz pozycję Settings (Ustawienia), a następnie kliknij opcję Printers (Drukarki).


Wybierz drukarkę i kliknij Select printing preferences (Wybierz preferencje drukowania).

Windows XP i 2000:
Wybierz drukarkę, a następnie z menu File (Plik) wybierz opcję Printing Preferences (Preferencje drukowania).

Za pomocą ikony skrótu na pasku zadań

Kliknij prawym przyciskiem myszy znajdującą się na pasku zadań ikonę drukarki, a następnie kliknij polecenie Printer Settings (Ustawienia drukarki).

Aby dodać ikonę skrótu na pasku zadań systemu Windows, należy najpierw uruchomić sterownik drukarki z poziomu menu Start w sposób opisany powyżej. Następnie kliknij kartę Maintenance (Konserwacja), przycisk Speed & Progress (Szybkość i postęp), a następnie przycisk Monitoring Preferences (Preferencje monitorowania). W oknie Monitoring Preferences (Preferencje monitorowania) zaznacz pole wyboru Select Shortcut Icon (Zaznacz ikonę skrótu).

Uzyskiwanie informacji za pośrednictwem pomocy elektronicznej

Dostęp do pomocy online dotyczącą elementów sterownika drukarki można uzyskać z poziomu aplikacji lub z menu Start systemu Windows.
Patrz sekcja Uzyskiwanie dostępu do sterownika drukarki w systemie Windows

W oknie sterownika drukarki spróbuj wykonać jedną z poniższych procedur.

Kliknij element prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij pozycję Help (Pomoc).

Kliknij przycisk , znajdujący się w prawym górnym rogu okna, a następnie kliknij element (tylko w systemach Windows XP i 2000).

Uzyskiwanie dostępu do sterownika drukarki w systemie Mac OS X

W poniższej tabeli opisano sposób uzyskiwania dostępu do okien dialogowych sterownika drukarki.

Page Setup (Konfiguracja strony)

W menu File (Plik) aplikacji kliknij polecenie Page Setup (Konfiguracja strony).

Print (Drukuj)

W menu File (Plik) aplikacji kliknij polecenie Print (Drukuj).

EPSON Printer Utility2

Dostęp do tego programu jest możliwy na trzy sposoby:

Kliknij dwukrotnie ikonę EPSON Printer Utility2 znajdującą się w teczce Applications (Programy) na dysku twardym komputera Macintosh. Z listy Printer List (Lista drukarek) wybierz drukarkę, a następnie kliknij przycisk OK.

Otwórz teczkę Applications (Programy) na dysku twardym, a następnie otwórz teczkę Utilities (Narzędzia) i kliknij dwukrotnie ikonę Print Center (Centrum drukowania) lub Printer Setup Utility (Narzędzie instalacji drukarki). Wybierz odpowiednią drukarkę z listy, a następnie kliknij przycisk Configure (Konfiguru) lub Utility (Program narzędziowy).

W menu File (Plik) aplikacji kliknij polecenie Print (Drukuj), wybierz polecenie Print Settings (Ustawienia drukowania) w wyświetlonym oknie Print (Drukuj), a następnie kliknij ikonę Utility (Narzędzie). Ikona Utility (Narzędzie) nie jest wyświetlana w systemie Mac OS X 10. 2. 8 lub gdy drukarka jest udostępniona.

Uzyskiwanie informacji za pośrednictwem pomocy elektronicznej

Kliknij przycisk Help (Pomoc), jeśli w oknie dialogowym Print (Drukuj) wybrano takie elementy, jak Print Settings (Ustawienia drukowania) lub Color Management (Zarządzanie kolorami).

Okno dialogowe

Jak uzyskać do niego dostęp

Pojemnik można wymienić, korzystając z przycisków drukarki lub z poziomu komputera. Instrukcje znajdują się w jednym z rozdziałów podręcznika.

Uwaga:

Opakowanie pojemnika z tuszem należy otwierać bezpośrednio przed zainstalowaniem go w drukarce. Pojemnik z tuszem jest zapakowany próżniowo w celu zapewnienia jego niezawodności.

Korzystanie z przycisków drukarki

W poniższej tabeli przedstawiono status kontrolek wraz z czynnościami, które należy wykonać w przypadku ich zaświecenia.

Pozyskać nowy pojemnik z tuszem. com/onlineguides/pl/s22/html/images/bc34450010. gif"/>

Wymienić zużyty pojemnik.

Kontrolki

Czynność

miga, świeci

Aby wymienić pojemnik z tuszem, używając przycisku zatrzymania/konserwacji , należy wykonać następujące czynności. com/onlineguides/pl/s22/html/files/mark_ca. gif"/>Przestroga:

Nie należy wyjmować pojemnika z drukarki do momentu, gdy ma on zostać wymieniony.

Na ilustracjach pokazano wymianę pojemnika z tuszem Cyan (błękitny). Instrukcje dla innych pojemników są takie same.

Instrukcja wymiany sprzętu Epson Easymp Monitor 4 50

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja wymiany sprzętu Epson Easymp Monitor 4 50

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja wymiany sprzętu Epson Easymp Monitor 4 50

Upewnić się, że kontrolka zasilania świeci, ale nie miga.

Otworzyć pokrywę drukarki. com/onlineguides/pl/s22/html/images/hc34450050. gif"/>

Nie wolno ręcznie przesuwać głowicy drukującej, gdyż może to spowodować uszkodzenie drukarki. Aby ją przesunąć, należy zawsze użyć przycisku zatrzymania/konserwacji .

Należy uważać, aby nie dotknąć białego płaskiego kabla wewnątrz drukarki. com/onlineguides/pl/s22/html/images/hc34450060. gif"/>

Przycisku zatrzymania/konserwacji nie należy przytrzymywać dłużej niż trzy sekundy – po upływie tego czasu automatycznie rozpocznie się proces czyszczenia głowicy. com/onlineguides/pl/s22/html/files/step_4. gif"/>

W celu uzyskania wydruków lepszej jakości przed otwarciem opakowania należy cztery lub pięć razy wstrząsnąć nowym pojemnikiem z tuszem. com/onlineguides/pl/s22/html/images/ha5570011h. gif"/>

Wyjąć pojemnik z tuszem z opakowania.

Podczas rozpakowywania pojemnika z tuszem należy uważać, aby nie złamać haków znajdujących się na jego bokach.

Nie należy dotykać zielonego układu scalonego z boku pojemnika. Może to spowodować jego uszkodzenie. com/onlineguides/pl/s22/html/images/ha5570012h. gif"/>

Nowy pojemnik należy instalować zaraz po wyjęciu starego. Jeśli pojemnik nie zostanie zainstalowany wystarczająco szybko, głowica może wyschnąć i nie będzie w stanie drukować. com/onlineguides/pl/s22/html/files/step_6. gif"/>

Oderwać żółtą taśmę z dolnej części pojemnika z tuszem. com/onlineguides/pl/s22/html/images/ha5570013h. gif"/>

Zdjęcie taśmy jest konieczne; w przeciwnym razie może dojść do pogorszenia jakości wydruku lub drukowanie nie będzie możliwe.

Jeśli pojemnik zostanie zainstalowany bez usunięcia taśmy, należy wyjąć pojemnik z drukarki, zdjąć taśmę i zainstalować go ponownie.

Nie należy usuwać przezroczystego zamknięcia z dołu pojemnika. W przeciwnym razie pojemnik może stać się niezdatny do użycia. com/onlineguides/pl/s22/html/images/ha5570014h. gif"/>

Nie należy zdejmować ani rozrywać etykiety na pojemniku, gdyż może to spowodować wyciek tuszu. com/onlineguides/pl/s22/html/images/ha5570015h. com/onlineguides/pl/s22/html/files/step_7. gif"/>

Ścisnąć wypustkę z tyłu pojemnika, który ma zostać wymieniony. Wyciągnąć pojemnik w kierunku do góry. Należy go zutylizować we właściwy sposób. com/onlineguides/pl/s22/html/images/hc34450070. gif"/>

Jeżeli wyjęcie pojemnika sprawia trudności, należy pociągnąć go nieco mocniej do momentu, aż będzie go można wyjąć z drukarki. com/onlineguides/pl/s22/html/files/step_8. gif"/>

Pojemnik na tusz należy umieścić w zatrzasku, spodem do dołu. Następnie należy wcisnąć pojemnik aż do momentu zatrzaśnięcia. com/onlineguides/pl/s22/html/images/hc34450080. com/onlineguides/pl/s22/html/files/step_9. gif"/>

Nacisnąć przycisk zatrzymania/konserwacji 

Jeśli zużyciu uległo więcej pojemników, głowica drukująca przesunie się, a pusty pojemnik znajdzie się w pozycji wymiany. Powtórzyć kroki od 4 do 9, aby wymienić pozostałe puste pojemniki na tusz.

Procedura ta będzie powtarzana za każdym razem po naciśnięciu przycisku zatrzymania/konserwacji  aż do wymienienia wszystkich pustych pojemników na tusz. com/onlineguides/pl/s22/html/images/hc34450090. gif"/>

Kontrolka zasilania  miga podczas ładowania tuszu do drukarki. W żadnym przypadku nie należy wyłączać drukarki, zanim kontrolka nie przestanie migać. Może to spowodować niedokończenie procesu ładowania tuszu.

Jeśli kontrolka błędu będzie świecić  po powrocie głowicy drukującej do pozycji spoczynkowej, może to oznaczać niewłaściwe zainstalowanie pojemnika z tuszem. Nacisnąć ponownie przycisk zatrzymania/konserwacji , a następnie docisnąć pojemnik aż „zatrzaśnie” się w odpowiedniej pozycji.

Korzystanie z komputera

Z poziomu komputera można monitorować status pojemnika z tuszem oraz przeglądać instrukcje wyświetlane na ekranie dotyczące wymiany pojemnika o niskim poziomie tuszu lub pojemnika pustego.

Jeśli konieczna jest wymiana pojemnika na tusz, w oknie programu Status Monitor należy kliknąć przycisk How to (Jak). Aby wymienić pojemnik, należy postępować według instrukcji wyświetlanych na ekranie.

Więcej informacji na temat wymiany pojemników z tuszem z poziomu komputera podano w poniższym rozdziale.
Zob. Korzystanie z programu EPSON Status Monitor 3 (Windows)
W systemie EPSON Status Monitor (Mac OS X)

Jeśli wystąpi problem w komunikacji między drukarką a komputerem, instrukcje dotyczące wymiany pojemnika nie zostaną wyświetlone. W takiej sytuacji wymianę pojemnika należy kontynuować, korzystając z przycisków na drukarce.