Instrukcje bezpieczeństwa Dell Powerconnect 2508

Dell PowerConnect 2508 to wielofunkcyjny switch przełączający, który umożliwia szybkie i niezawodne połączenie sieciowe. Przed użyciem tego urządzenia należy zapoznać się z instrukcjami bezpieczeństwa. Instrukcje bezpieczeństwa Dell PowerConnect 2508 zawierają informacje dotyczące bezpiecznego przechowywania, instalowania i używania tego produktu. Instrukcje te zawierają również informacje dotyczące wymagań dotyczących obudowy i okablowania, udostępniania i zarządzania siecią oraz zarządzania dostępem do sieci. Instrukcje bezpieczeństwa takie jak te są ważne, aby zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność systemu, dlatego powinny być ściśle przestrzegane.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcje bezpieczeństwa Dell Powerconnect 2508

OSTRZEŻENIE: Instrukcje dotyczące

bezpieczeństwa

Aby zapewnić sobie bezpieczeństwo oraz zabezpieczyć system i środowisko pracy przed potencjalnym

uszkodzeniem, należy przestrzegać poniższych instrukcji dotyczących zachowania środków ostrożności.

OSTRZEŻENIE: Zasilacze znajdujące się w systemie mogą być źródłem zagrożeń

związanych z wysokim napięciem i wyładowaniami, które mogą spowodować

obrażenia ciała. Do zdejmowania obudowy systemu i manipulowania elementami w

jego wnętrzu upoważnieni są wyłącznie przeszkoleni technicy obsługi. Przestroga ta

stosuje się do serwerów Dell™ PowerEdge™, systemów pamięci masowej Dell

PowerVault™ i przełączników Dell PowerConnect™.

OSTRZEŻENIE: System ten może mieć więcej niż jeden kabel zasilania. Aby

zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, przed naprawą lub konserwacją systemu

wszystkie kable zasilania powinny być odłączone przez przeszkolonego technika

obsługi.

VAROVÁNÍ: Tento systém může mít více napájecích kabelů. Ke snížení rizika úrazu

elektrickým proudem je nutné, aby školený servisní technik před prováděním servisu

systému odpojil všechny napájecí kabely.

FORSIGTIG: Dette system kan have mere end et strømforsyningskabel. For at reducere

risikoen for elektrisk stød, bør en professionel servicetekniker frakoble alle

strømforsyningskabler, før systemet serviceres.

TÄRKEÄÄ: Tässä järjestelmässä voi olla useampi kuin yksi virtajohto. Sähköiskuvaaran

pienentämiseksi ammattitaitoisen huoltohenkilön on irrotettava kaikki virtajohdot ennen

järjestelmän huoltamista.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Данная система может иметь несколько кабелей электропитания.

Во избежание электрического удара квалифицированный техник должен отключить

все кабели электропитания прежде, чем приступить к обслуживанию системы.

UWAGA: System ten może mieć więcej niż jeden kabel zasilania. Aby zmniejszyć ryzyko

porażenia prądem, przed naprawą lub konserwacją systemu wszystkie kable zasilania

powinny być odłączone przez przeszkolonego technika obsługi.

ADVARSEL! Det er mulig at dette systemet har mer enn én strømledning. Unngå fare for

støt: En erfaren servicetekniker må koble fra alle strømledninger før det utføres service

på systemet.

Zalecenia ogólne

Należy stosować się do oznaczeń serwisowych. Nie należy podejmować się obsługi jakichkolwiek urządzeń w

stopniu przekraczającym zalecenia dokumentacji systemu. Otwierając lub zdejmując pokrywy oznaczone

trójkątnym symbolem ze znakiem błyskawicy można narazić się na niebezpieczeństwo porażenia prądem

elektrycznym. Elementy znajdujące się pod tymi pokrywami powinny być obsługiwane wyłącznie przez

przeszkolonego technika obsługi.

Downloaded from

www. Manualslib. com

P r z e ł ą c z n i k i n i e z a r z ą d z a n e: P o d r ę c z n i k z i n f o r m a c j a m i o s y s t e m i e

manuals search engine

159

Darmowe pobieranie PDF Instrukcja Użytkownika dla Dell PowerConnect 2708 Serwery

Popularność:

679 wyświetleniaPrzelicz strony:84 stronyTyp pliku:PDFRozmiar pliku:1. 17 Mb

Przewodnik z informacjami o systemie przełéczników bezobsługow ych

69

 Ostrożnie: Instrukcje dotyczące 

bezpieczeństwa

Stosowanie siê do poniɥszych zaleceŀ dotyczécych bezpieczeŀstwa pozwoli uniknéć 
sytuacji zagraɥajécych bezpieczeŀstwu uɥytkownika lub groɥécych uszkodzeniem 
komputera.

Ogólne

Naleɥy zwrócić uwagê na oznaczenia dotyczéce obsługi i stosować siê do nich. 
Nie naleɥy dokonywać naprawy ɥadnego produktu w sposób inny od opisanego 
w dokumentacji systemu. Otwieranie lub zdejmowanie pokryw, które oznaczono 
symbolem trójkéta z piorunem, moɥe narazić uɥytkownika na poraɥenie prédem 
elektrycznym. Napraw elementów umieszczonych w tych miejscach powinien 
dokonywać przeszkolony pracownik serwisu technicznego.

Jeɥeli zaistnieje dowolna z niɥej wymienionych sytuacji, naleɥy wyłéczyć produkt 
z gniazda elektrycznego i wymienić podzespół lub skontaktować siê z przeszkolonym 
usługodawcé:

Kabel zasilania, przedłuɥacz lub wtyczka sé uszkodzone.

Do wnêtrza produktu wpadł jakiʘ przedmiot.

Produkt został wystawiony na działanie wody.

Produkt został upuszczony na ziemiê lub uszkodzony.

Produkt nie działa prawidłowo, kiedy uɥytkownik postêpuje zgodnie z instrukcjé 
obsługi.

Naleɥy trzymać system z dala od grzejników i ɡródeł ciepła. Ponadto nie naleɥy 
zasłaniać otworów wentylacyjnych.

Nie naleɥy na elementy systemu upuszczać jedzenia ani rozlewać płynów i nie naleɥy 
nigdy uɥywać produktu w mokrym ʘrodowisku. Jeɥeli system zamoczy siê, naleɥy 
postêpować zgodnie z odpowiednié sekcjé przewodnika rozwiézywania problemów 
lub skontaktować siê z przeszkolonym usługodawcé.

Nie naleɥy wsuwać ɥadnych przedmiotów w otwory i szczeliny w systemie. Grozi to 
poɥarem lub poraɥeniem prédem wskutek zwarcia elementów elektrycznych 
znajdujécych siê wewnétrz urzédzenia.

Naleɥy korzystać z produktu tylko z zatwierdzonymi urzédzeniami. 

Przed zdejmowaniem pokryw lub dotykaniem wewnêtrznych elementów naleɥy 
pozostawić produkt do ostygniêcia.

Instrukcje bezpieczeństwa Dell Powerconnect 2508

Bezpośredni link do pobrania Instrukcje bezpieczeństwa Dell Powerconnect 2508

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcje bezpieczeństwa Dell Powerconnect 2508