Instrukcje oryginalne Aeg Arctis U 86050 I

Instrukcje oryginalne Aeg Arctis U 86050 I są przeznaczone dla urządzenia grzewczego, które jest zgodne z klasą energetyczną A. Instrukcje zawierają informacje dotyczące zasilania, instalacji, konserwacji i użytkowania urządzenia. Instrukcje zawierają również informacje dotyczące bezpieczeństwa, takie jak ostrzeżenia przed niewłaściwą instalacją lub użytkowaniem urządzenia. Instrukcje zawierają również informacje o konserwacji urządzenia i wskazówki dotyczące jego obsługi. Instrukcje dotyczące Aeg Arctis U 86050 I zawierają również istotne informacje na temat użytkowania urządzenia, takie jak częstota konserwacji, jak również rodzaje części zamiennej, które należy używać.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcje oryginalne Aeg Arctis U 86050 I

ELECTROLUX POLAND Sp. z o. o.
ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa

Grupa Electrolux jest najwi? kszym na oewiecie producentem zmechanizowanych urz? dze?
przeznaczonych do kuchni, do czyszczenia oraz lasu i ogrodu. Ka? dego roku sprzedaje ponad 55
milionów produktów (takich jak lodówki, kuchenki, pralki automatyczne, odkurzacze, pilarki
? a? cuchowe i kosiarki do trawy) o?? cznej wartooeci ok. 14 miliardów USD w ponad 150 krajach oewiata.

From the Electrolux Group. The world's No. 1 choice.

PERFEKCJA FORMY I FUNKCJI

Zamra? arka

ARCTIS U 8 6050-4i

SPIS TRE$CI
WSKAZÓWKI DOTYCZ+CE BEZPIECZE-STWA............................................ 4
UTYLIZACJA............................................................................................. 6
INSTALACJA............................................................................................. 7
OPIS URZ+DZENIA.................................................................................... 9
PRZED PIERWSZYM W4+CZENIEM........................................................... 10
OBS4UGA URZ+DZENIA.......................................................................... 10
W4+CZENIE I REGULACJA TEMPERATURY............................................... 12
WY4+CZENIE URZ+DZENIA..................................................................... 12
ZAMRA ANIE I PRZECHOWYWANIE MRO ONEK....................................... 13
ODMRA ANIE......................................................................................... 15
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE.............................................................. 16
WSKAZÓWKI DOTYCZ+CE OSZCZ9DNO$CI W ZU YWANIU
ENERGII ELEKTRYCZNEJ........................................................................ 17
CO ZROBI:, GDY..................................................................................... 17
AUTORYZOWANY SERWIS....................................................................... 19
NORMY I DYREKTYWY............................................................................. 20
TERMINY SPECJALISTYCZNE.................................................................. 20
ZABUDOWA............................................................................................ 21
MONTA - RYSUNEK............................................................................... 29

3

Szanowni Klienci
Przed przyst pieniem do eksploatacji urz dzenia nale y dok adnie zapozna si
z instrukcj obs ugi. Instrukcj obs ugi nale y zachowa przez ca y czas
eksploatacji urz dzenia, a w przypadku odst pienia urz dzenia innemu
u ytkownikowi nale y pami ta równie o przekazaniu instrukcji obs ugi.
Zalecenia i wskazówki opracowali & my z my & l o bezpiecznej i prawid owej
eksploatacji urz dzenia.
Ka dy u ytkownik urz dzenia musi zapozna si ze wskazówkami dotycz cymi
bezpiecze(stwa przed instalacj i rozpocz ciem korzystania z ch odziarki.
Instrukcja dotyczy gamy urz dze(, poszczególne elementy wyposa enia mog
nie wyst powa w konkretnym modelu.
Prosimy o zwrócenie uwagi symbol trójk ta ostrzegawczego i wyra enia
,, Uwaga",, OstrzeAenie". S to wskazówki o szczególnym znaczeniu dla
bezpiecze(stwa u ytkownika i dla prawid owego funkcjonowania
urz dzenia.
Nale y bezwzgl dnie przestrzega podanych wskazówek i ostrze e(.
1. Obs uga urz dzenia, krok po kroku.
2....
Dodatkowe informacje dotycz ce obs ugi urz dzenia.
Wskazówki dotycz ce ekonomicznej i przyjaznej & rodowisku naturalnemu obs ugi ch odziarki.
Wyja & nienia dotycz ce technicznej terminologii u ywanej w instrukcji
znajduj si w rozdziale,, Terminy specjalistyczne"
Opis objawów usterek i propozycje ich usuni cia znajduj si w rozdziale
,, Co zrobi, gdy... "

WSKAZÓWKI DOTYCZ+CE BEZPIECZE-STWA
ZamraAarka spe nia wymagania przepisów dotyczGcych bezpieczeIstwa
uAytkowania urzGdzeI elektrycznych. Prosimy o zapoznanie siJ z poniAszymi wskazówkami:

Obs uga
o Urz dzenie przeznaczone jest wy cznie do przechowywania artyku ów
ywno & ciowych na u ytek gospodarstwa domowego. S u y do zamra ania
& wie ych produktów oraz przechowywania mro onek. U ytkowanie urz dzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem mo e by niebezpieczne i przyczyni si do uszkodzenia urz dzenia. Producent nie odpowiada za szkody
powsta e w wyniku powy szych sytuacji.
4

o Nie wolno dokonywa
dów bezpiecze(stwa.

adnych zmian i modyfikacji urz dzenia, ze wzgl -

Przed uruchomieniem
o Sprawdzi, czy urz dzenie zosta o uszkodzone w czasie transportu. Nie
pod cza do zasilania uszkodzonej zamra arki do zasilania. W razie wady
transportowej nale y powiadomi sprzedawc urz dzenia.
o Zamra arka nie mo e sta na przewodzie zasilaj cym. WaAne: je eli przewód zasilaj cy jest zniszczony nale y go wymieni w autoryzowanym zak adzie serwisowym.

Czynnik ch odniczy
Czynnik ch odniczy zastosowany w zamra arce (isobutan R600A) ma w a & ciwo & ci palne. Jest bezpiecznym gazem, nieszkodliwym dla & rodowiska naturalnego.
o Podczas transportu i instalacji nale y zachowa szczególn ostro no &, aby
nie uszkodzi adnego elementu uk adu ch odniczego.
o Je eli uk ad ch odniczy uleg uszkodzeniu nale y:
- przechowa urz dzenie z dala od? róde otwartego ognia oraz materiaów atwopalnych;
- dobrze wywietrzy pomieszczenie, w którym stoi urz dzenie.

BezpieczeIstwo dzieci
o Elementy opakowania nale y przechowywa poza zasi giem dzieci. Ryzyko
uduszenia si!
o Stare, zu yte urz dzenia nale y unieruchomi np. poprzez odci cie przewodu zasilaj cego oraz unieruchomienie zamka drzwi tak, aby dzieci nie
mog y zamkn si w & rodku zamra arki.
o Dzieci cz sto nie dostrzegaj niebezpiecze(stwa zwi zanego z obs ug
urz dze( elektrycznych. Nie zezwala dzieciom na obs ug urz dzenia lub
zabaw elementami steruj cymi.

Codzienne korzystanie
o W komorze zamra arki nie wolno przechowywa pojemników w palnymi
cieczami lub gazami (spray'e, gaz do zapalniczek itp. ) oraz puszek / butelek
z napojami gazowanymi. Ryzyko eksplozji.
o Nie przechowywa lemoniady, soków, piwa, wina, wina musuj cego itp. (za
wyj tkiem napojów alkoholowych wysokoprocentowych.
o Nie spo ywa lodów bezpo & rednio po wyj ciu z zamra arki, gdy mo na
spowodowa odmro enia skóry.
o Nie dotyka mro onek mokrymi r koma (mog przymarzn
do produktu
powoduj c uszkodzenia skóry).
5

o Uwaga - Wewn trz zamra arki nie u ywa innych urz dze( elektrycznych,
np. maszynek do robienia lodów.
o Uwaga - Nie przykrywa / zas ania otworów wentylacyjnych, aby nie zak óca prawid owej pracy zamra arki.
o Uwaga - Nie dopu & ci do uszkodzenia uk adu ch odniczego.
o Uwaga- Nie u ywa adnych mechanicznych urz dze( i & rodków do przyspieszenia procesu odmra ania urz dzenia (poza tymi, które zaleca producent).
o Przed przyst pieniem do prac konserwacyjnych lub mycia nale y od czy
urz dzenie od? ród a zasilania elektrycznego wyjmuj c wtyczk z gniazdka
lub wykr caj c zabezpieczenia.
o Wyjmuj c wtyczk z gniazdka nie nale y ci gn za przewód zasilaj cy.

W przypadku usterki
o W przypadku usterki nale y najpierw zapozna si ze wskazówkami zawartymi w rozdziale,, Co robi, gdy.... ", przed wezwaniem serwisu. Je & li nie ma
tam odpowiednich wskazówek, nie wolno przyst powa do samodzielnych
prób naprawy.
o W przypadku wyst pienia zak óce( w pracy sprz tu nie wolno dokonywa
samodzielnie adnych napraw, lecz zwróci si do autoryzowanej placówki
serwisowej.
o U ytkownikowi nie wolno dokonywa adnych przeróbek sprz tu, gdy moe to spowodowa uszkodzenie sprz tu i cofni cie gwarancji.

UTYLIZACJA
Utylizacja opakowania
o Wszystkie materia y, z których wykonane jest opakowanie urz dzenia, s
ekologiczne, nadaj si do recyklingu i ponownego wykorzystania.
o Elementy opakowanie urz dzenia nale y posegregowa wed ug podanych
ni ej symboli w celu prawid owej utylizacji.
Tworzywa sztuczne oznaczono nast puj cymi mi dzynarodowymi symbolami:
& gt; PE & lt;
Polietylen - folia opakowaniowa.
& gt; PS & lt;
Polistyren - podk adki zabezpieczajGce w kartonie.

Wskazówki dotyczGce utylizacji urzGdzenia
Urz dzenia elektryczne wymagaj specjalistycznej utylizacji ze wzgl du na
ochron & rodowiska.
OstrzeAenie!
Przed usuni ciem starego urz dzenia nale y je unieruchomi poprzez odci cie
przewodu zasilaj cego (po od czeniu z zasilania).
6

Nale y tak e uszkodzi zamek drzwi, co uniemo liwi niebezpieczn zabaw
dzieci (np. zamkni cie wewn trz zamra arki).

Usuwanie zuAytych urzGdzeI
Symbol
na urz dzeniu lub opakowaniu oznacza, e tego produktu nie wolno traktowa tak, jak innych odpadów domowych. Nale y odda go do w a & ciwego punktu skupu surowców wtórnych zajmuj cego si z omowanym sprz tem elektrycznym i elektronicznym. W a & ciwa utylizacja i z omowanie pomaga
w eliminacji niekorzystnego wp ywu z omowanych produktów na & rodowisko
naturalne oraz zdrowie. Aby uzyska szczegó owe dane dotycz ce mo liwo & ci
recyklingu tego urz dzenia, nale y skontaktowa si z lokalnym urz dem miasta, s u bami oczyszczania miasta lub sklepem, w którym produkt zosta kupiony.

ZdjJcie opakowania
Urz dzenie oraz jego wewn trzne elementy zosta y zabezpieczone na czas
transportu. Zdj ta & m samoprzylepn z lewej i prawej strony drzwi.
2. Zdj wszystkie nalepki i ta & my oraz wk adki zabezpieczaj ce elementy
wewn trzne zamra arki.

INSTALACJA
Ustawienie
Zamra ark nale y ustawi w suchym miejscu ze sprawn wentylacj.
Temperatura otoczenia wp ywa na zu ycie energii i efektywno & energetyczn
Urz dzenia nie nale y ustawia:
- w miejscach nara onych na bezpo & rednie oddzia ywanie promieni s onecznych;
- w pobli u? róde ciep a, np. grzejników, pieców, kuchenek;
- najbardziej optymaln prac urz dzenia zapewnia si w pomieszczeniu, w
którym panuje temperatura w a & ciwa dla klasy klimatycznej urz dzenia.
Oznaczenie klasy klimatycznej mo na znale? na tabliczce znamionowej (po
lewej stronie, wewn trz komory zamra arki).
Oznaczenie:
od +100C do +320C (klasa SN)
od +160C do +320C (klasa N)
od +180C do +380C (klasa ST)
od +180C do +430C (klasa T)
7

Nie instalowa zamra arki bezpo & rednio pod p yt grzejn. Wysoka temperatura p yty mo e uszkodzi zamra ark. Je & li p yta znajduje si w pobli u zamraarki nale y przestrzega zasad zabudowy i przepisów bezpiecze(stwa. Aby
unikn przegrzania urz dzenia nale y zachowa odpowiednie odleg o & ci od
? róde ciep a i zamocowa p yty izoluj ce. Zapewni tak e prawid ow wentylacj.

Zabudowa
Patrz szablon.
Po instalacji (a zw aszcza po prze o eniu drzwi) nale y sprawdzi, czy
uszczelka przylega prawid owo. Niedok adne przyleganie uszczelki powoduje
nadmierny przyrost szronu i wi ksze zu ycie energii (patrz tak e,, Co zrobi,
gdy... ".

Pod Gczenie do zasilania elektrycznego
Przed pod czeniem urz dzenia do sieci elektrycznej nale y sprawdzi,
czy warto & ci podane na tabliczce znamionowej odpowiadaj parametrom
elektrycznym instalacji elektrycznej w miejscu ustawienia urz dzenia.
Urz dzenie pod czy do gniazdka z uziemieniem.
Napi cie:
230 V
Zabezpieczenie: 10 A
Przewód zasilaj cy nale y wymieni w autoryzowanym serwisie.

8

OPIS URZ+DZENIA
Widok urzGdzenia

1.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Szuflada do mro enia & wie ych produktów i przechowywania mro onek
Szuflada do przechowywania mro onek
Wy & wietlacz temperatury
Panel steruj cy
Tabliczka znamionowa
Oprawka magnetyczna (dla alarmu,, drzwi")

Zamra arka posiada ograniczniki, które chroni szuflady przed wypadni ciem
w przypadku pe nego wysuni cia.
Aby wyj szuflady (np. do czyszczenia) nale y je wysun a do oporu, podnie & i wyj z zamra arki.

Akumulatory zimna
W zamra arce znajduj si dwa akumulatory zimna. Opis zamra ania akumulatorów znajduje si w rozdziale,, Przed pierwszym w czeniem".
9

Akumulatory zimna podtrzymuje zimno w produktach w przypadku przerwy
w zasilaniu (przed u a moment rozmro enia si produktów).
Akumulator zimna oddzia uje najbardziej efektywnie, je & li po o go Pa(stwo w
najwy szej szufladzie, z przodu, na mro onkach.
Akumulatory mo na tak e wk ada do przeno & nych toreb ch odniczych.

PRZED PIERWSZYM W4+CZENIEM
1. Umy wn trze urz dzenia oraz wszystkie akcesoria przed pierwszym
w czeniem. Wyj akumulatory zimna. Akumulatory w o y do najwy szej szuflady dopiero wtedy, gdy urz dzenie osi gnie temperatur -18°C. Rozmro one akumulatory nale y zamrozi w ten sam sposób (np. po
czyszczeniu urz dzenia).

OBS4UGA URZ+DZENIA
WaAne! Mo na korzysta z zamra arki dopiero po jej zabudowaniu.

Panel sterujGcy
6.

Przycisk funkcji,, Szybkie mro enie" i wy cznik alarmu akustycznego.
Lampka kontrolna funkcji,, Szybkie mro enie" ( ó ta)
Lampka ostrzegawcza (czerwona)
Lampka kontrolna zasilania (zielona)
Przycisk W. /Wy.
Pokr t o termostatu

Wtyczk przewodu zasilaj cego w o y do gniazdka elektrycznego.
Urz dzenie mo na w czy /wy czy poprzez wci & ni cie przycisku W.
(5).

10

Do zmiany po o enia pokrJt a termostatu (6) b dzie potrzebna moneta.
Utrudnia to przypadkow zmian ustawie( (np. przez dzieci).
PokrJt o termostatu (6) s u y do ustawiania temperatury wewn trz zamra arki.
Odpowiednia temperatura do przechowywania mro onej wynosi -18°C i mo na j
sprawdzi dzi ki termometrowi (patrz
rys. ).

Zielona lampka kontrolna (4) jest pod & wietlona po w czeniu urz dzenia do
zasilania oraz wci & ni ciu przycisku W. Urz dzenie rozpoczyna prac.
Przycisk funkcji szybkiego mroAenia (1) posiada Aó ty wskaTnik (2). Lampka zostanie pod & wietlona po wci & ni ciu przycisku (1). Urz dzenie pracuje stale.
Czerwona lampka ostrzegawcza (3) jest pod & wietlona, gdy:
- urz dzenie zosta o w czone, ale jeszcze nie osi gn o odpowiedniej temperatury;
- nie mo na utrzyma minimalnej temperatury odpowiedniej do przechowywania ywno & ci (usterka);
- w o ono jednorazowo du ilo & produktów lub
- drzwi zamra arki s otwarte zbyt d ugo.

System alarmowy
Sk ada si z optycznego czerwonego wska? nika ostrzegawczego oraz sygna u
alarmowego. Czerwony wska? nik i sygna pojawiaj si, gdy:
-

drzwi urz dzenia s otwarte zbyt d ugo;
temperatura w zamra arce jest zbyt wysoka;
nast pi a usterka uk adu ch odniczego.

Alarm,, otwarte drzwi"
Sygna rozlega si, gdy drzwi s otwarte d u ej ni 60 sekund.
- Alarm mo na wy czy zamykaj c drzwi.
Alarm temperatury
Czerwony wska? nik ostrzegawczy jest pod & wietlony i rozlega si sygna akustyczny, je & li temperatura w zamra arce jest wy sza ni -12°C. Wzrost temperatury w zamra arce mo e by spowodowany przez:
cz ste otwieranie drzwi (lub pozostawianie ich na d u szy czas);
przechowywanie du ej ilo & ci & wie ych produktów;
wysoka temperatura otoczenia;
usterka uk adu ch odniczego.
11

1. Wy czy alarm wciskaj c przycisk funkcji szybkiego mro enia. Mó ta
lampka zostanie pod & wietlona. Czerwony wska? nik ostrzegawczy pozostanie pod & wietlony, a urz dzenie osi gnie ponownie zadan temperatur. Po osi gni ciu zadanej temperatury wcisn przycisk szybkiego mro enia jeszcze raz, aby wy czy funkcj. Mó ta lampka zga & nie.
Uwaga: Po pierwszym w czeniu urz dzenia lampka ostrzegawcza zostanie pod & wietlona i rozlegnie si alarm, gdy urz dzenie nie osi gn o
jeszcze temperatury odpowiedniej do przechowywania ywno & ci.

W4+CZENIE I REGULACJA TEMPERATURY
W czy urz dzenie przyciskiem W. (5).
Na temperatur wewn trz urz dzenia ma wp yw:
- temperatura otoczenia;
- ilo & i temperatura przechowywanej ywno & ci;
- cz stotliwo & otwierania drzwi (oraz pozostawianie ich otwartymi).
Pozycja,, " oznacza: urz dzenie wy czone
Pozycja,, 1" oznacza: najwy sza temperatura wewn trzna
Pozycja,, 4" oznacza: najni sza temperatura wewn trzna.
Zalecane ustawienie: 2-3. Ustawi pokr t o termostatu (6) w pozycji,, 1". Zielona (3) i czerwona (4)
lampka ostrzegawcza zostan pod & wietlone, rozlegnie si sygna i urz dzenie rozpocznie prac. Dodatkowo wcisn przycisk szybkiego mro enia (1). Mó ta lampka kontrolna zostanie pod & wietlona, alarm zostanie wy czony, a zamra arka
b dzie pracowa a w sposób ci g y. Gdy czerwona lampka ostrzegawcza (3) zga & nie nale y wcisn przycisk szybkiego mro enia (1). Mó ta lampka (2) zga & nie.
Pokr t o termostatu s u y do ustawiania temperatury w zamra arce, odpowiedniej do przechowywania ywno & ci (-18°C lub mniej).
WaAne! Przed w o eniem produktów nale y odczeka, a w zamra arce
b dzie -18°C lub czerwona lampka kontrolna zga & nie.
WaAne: Sprawdza regularnie czerwon lampk kontroln (3) i termometr,
czy wewn trz urz dzenia jest prawid owa temperatura.

WY4+CZENIE URZ+DZENIA
Aby wy czy zamra ark nale y ustawi pokr t o termostatu w po o eniu
przycisk W.

,, " i wcisn

12

JeUli zamraAarka nie bJdzie uAywana przez d uAszy czas:
1. Wyj c wszystkie mro onki oraz tace na kostki lodu. Wy czy urz dzenie ustawiaj c pokr t o termostatu w po o eniu,, " lub
wcisn przycisk W. Wyj wtyczk przewodu zasilaj cego z gniazdka lub wykr ci /wy czy
bezpieczniki. Odmrozi zamra ark i dok adnie oczy & ci (patrz dalsze rozdzia y w instrukcji). Pozostawi otwarte drzwi, aby unikn powstawania nieprzyjemnych zapachów.

ZAMRA ANIE I PRZECHOWYWANIE MRO ONEK
Zamra arka s u y do zamra ania & wie ych produktów oraz przechowywania
mro onek.
WaAne!
- Bezpieczna temperatura do przechowywania mro onek wynosi co najmniej
-18°C.
- Warto & maksymalnej ilo & ci produktów, która mo e zosta zamro ona w
ci gu 24 godzin, jest wskazana na tabliczce znamionowej urz dzenia. Nie
przekracza tej warto & ci. Je & li zamierzacie Pa(stwo mrozi produkty przez
kilka dni pod rz d, nale y wk ada 2/3 do 3/4 wskazanej warto & ci. Jako &
& wie ego produktu b dzie wysoka, gdy zostanie on g boko zamro ony natychmiast.
- Przed w o eniem produktów do zamra arki nale y je och odzi. Ciep o produktów przyspieszy powstawanie szronu i lodu oraz zwi kszy zu ycie
energii.
- Przestrzega czasu przechowywania mro onek, wskazanych przez producentów.
- Rozmro one produkty (które nie b d nast pnie przetwarzane) nie powinny by ponownie mro one. Wcisn
przycisk szybkiego mro enia przed w o eniem & wie ych produktów. Mó ta lampka kontrolna zostanie pod & wietlona.
Aby wykorzysta maksymaln zdolno & zamra ania nale y wcisn
przycisk szybkiego mro enia 24 godziny przed rozpocz ciem procesu
( ó ta lampka kontrolna b dzie pod & wietlona). W przypadku mro enia
mniejszej ilo & ci produktów nale y go wcisn 4-6 godzin przed w o eniem produktów. Wszystkie produkty nale y szczelnie opakowa przed w o eniem do zamra arki (nie wyschn i nie strac smaku oraz nie przyjm zapachu innych produktów).
13

Uwaga! Nie dotyka mro onek mokrymi r koma (mog przymarzn do
produktu i uszkodzi skór). W o y opakowane produkty do szuflad. Qwie
ywno & nale y w o y
do najwy szych szuflad zamra arki (1 i 2). Qwie e produkty nie powinny
dotyka do mro onek, gdy mog si rozmrozi. Szuflady (4 i 5) s
przeznaczone wy cznie do przechowywania mro onek.
Sortowa produkty w szufladach (co u atwi ich wyjmowanie i skróci czas
pozostawienia otwartych drzwi). Po zamro eniu produktów nale y ponownie wcisn
mro enia. Mó ta lampka kontrolna zga & nie.

przycisk szybkiego

Rady:
o Do opakowania produktów nadaj si:
- torby i folie do zamra ania;
- specjalne pojemniki do mro enia ywno & ci;
- gruba folia aluminiowa.
o Do zamykania opakowa( nale y u ywa plastikowych klipsów, gumek lub ta & m.
o Przed zamkni ciem opakowania wypu & ci powietrze (które przyspiesza wysychanie produktów).
o Przygotowywa p askie opakowania, gdy szybciej ulegn zamro eniu.
o Nie nape nia pojemników p ynami do wierzchu, gdy ciecze rozszerzaj si w czasie zamarzania.

Symbole przechowywanej AywnoUci / Kalendarz zamraAania
Symbole na frontach szuflad wskazuj
na rodzaj przechowywanej ywno & ci.
Cyfry wskazuj ilo & miesi cy przechowywania dla ka dego typu ywno & ci
(w zale no & ci od jej jako & ci i przygotowania przed zamra aniem). Ni sze
warto & ci dotycz produktów o wysokiej zawarto & ci t uszczu.

Przygotowywanie kostek lodu
Urz dzenie jest wyposa one w pojemnik na kostki lodu. Pojemnik wype ni wod do 3/4 wysoko & ci i w o y do zamra arki. Aby wyj kostki nale y skr ci pojemnik lub w o y na chwil pod biec wod.
Uwaga! W celu wyj cia zamro onego pojemnika nie nale y u ywa metalowych, ostrych narz dzi.

14

ODMRA ANIE
Wn trze komory zamra ania z czasem pokrywa si szronem. Je eli przekroczy on grubo & 4 mm, nale y go usun
plastikow opatk (do czon do
urz dzenia). Nie u ywa twardych lub ostrych przedmiotów do usuwania szronu.
Do wykonania tej operacji nie jest konieczne wy czenie urz dzenia z sieci, ani
wyjmowanie produktów.
Jednak e, je eli warstwa szronu jest ju znacznej grubo & ci, nale y przeprowadzi ca kowite odmro enie (raz do roku bez wzgl du na ilo & zgromadzonego
szronu). Najlepiej odmrozi zamra ark wtedy, gdy jest pusta lub znajduje si
w niej niewiele produktów.
Ka dy wzrost temperatury wp ywa na obni enie jako & ci mro onek. 12
godzin przed przyst pieniem do odmro enia urz dzenia nale y wcisn
przycisk szybkiego mro enia, aby obni y temperatur mro onek.
Uwaga!
- Nie nale y u ywa innych, ni zalecone przez producenta, & rodków do
przyspieszenia odmra ania. Nie u ywa do tego celu elektrycznych urz dze(.
- Nie u ywa aerozoli odmra aj cych, gdy mog by szkodliwe dla zdrowia
u ytkownika i / lub zawiera substancje uszkadzaj ce elementy plastikowe. Wyj wszystkie produkty (owin np. w gazety i pozostawi w ch odnym
miejscu);
2. Wy czy urz dzenie, wyj wtyczk z gniazdka / wykr ci lub wy czy
3. Wyj wszystkie szuflady, za wyj tkiem dolnej. B dzie do niej sp ywa a
woda z odmra ania.
Rada: Aby przyspieszy odmro enie mo na wstawi do zamra arki garnek z ciep wod i zamkn drzwi. Wyj kawa ki lodu, które spad y,
zanim si rozmro. Wyj doln szuflad i dok adnie osuszy. Po odmro eniu nale y dok adnie oczy & ci zamra ark i szuflady (patrz
rozdzia,, Konserwacja i czyszczenia"). W czy zamra ark, pod czy do zasilania.

15

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
Nale y regularnie my wn trze urz dzenia oraz wszystkie akcesoria, ze
wzgl dów higienicznych.
o Przed przyst pieniem do wszelkich prac konserwacyjnych nale y wy czy
urz dzenie z sieci, wyjmuj c wtyczk
z gniazdka lub wykr caj c
o Nie czy & ci zamra arki urz dzeniami wysokoci & nieniowymi lub parowymi.
Wilgo mo e osi & na elementach elektrycznych, co mo e by przyczyn
zwarcia. Gor ca para mo e zniszczy elementy plastikowe.
o Olejki eteryczne i rozpuszczalniki organiczne mog wej & w reakcj z
elementami plastikowymi, np. :
- sok z cytryny lub soki ze skórki pomara(czowej;
- kwas mas owy;
- & rodki do czyszczenia zawieraj ce kwas octowy.
Nie dopuszcza do kontaktu powy szych substacji z elementami urz dzenia.
o Nie u ywa & rodków szoruj cych i & ciernych do czyszczenia urz dzenia oraz
jego elementów. Wyj
wszystkie produkty, szczelnie opakowa w kilka warstw gazet.
Przechowywa w ch odnym miejscu. Odmrozi urz dzenie przed czyszczeniem (patrz rozdzia,, Odmra anie"). Wy czy zamra ark i od czy od zasilania. Oczy & ci wn trze zamra arki i akcesoria za pomoc mi kkiej tkaniny i
letniej wody. Mo na u y tak e p ynu do mycia naczy(. Po czyszczeniu nale y dok adnie przetrze szmatk i czyst wod.
Dok adnie osuszy. Po osuszeniu nale y wcisn przycisk szybkiego mro enia. Po up ywie 23 godzin mo na w o y mro onki.
Gromadzenie kurzu mo e wp yn
na dzia anie urz dzenia i zwi kszy
zu ycie energii elektrycznej. Konstrukcja urz dzenia umo liwia czyszczenie
przestrzeni za zamra ark, za pomoc odkurzacza.

16

1. Zdj
cokó (1), a nast pnie kratk
wentylacyjn (2). Ostro nie wyci gn os on (3).

Magnetyczna uszczelka drzwi
Po otwarciu i zamkni ciu drzwi zamra arki nie b dzie mo na ich natychmiast
otworzy. Jest to zwi zane z ci & nieniem wytworzonym wewn trz urz dzenia. Po
wyrównaniu poziomu ci & nie( wewn trz i na zewn trz urz dzenai b dzie mo na
otworzy drzwi - po up ywie kilku minut.

WSKAZÓWKI DOTYCZ+CE OSZCZ9DNO$CI
W ZU YWANIU ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Nie ustawia urz dzenia w pobli u grzejników, kuchenek i innych? róde
ciep a. Wy sze temperatury otoczenia powoduj wyd u enie pracy spr arki.
Zapewni w a & ciw wentylacj urz dzenia (szczególnie poprzez podstaw i
tyln cz & urz dzenia). Nie zas ania otworów wentylacyjnych.
Nie wk ada do zamra arki ciep ych produktów. Och odzi je wcze & niej.
Nie otwiera niepotrzebnie drzwi (zamyka je tak szybko, jak to mo liwe).
Nie ustawia zbyt niskich temperatur wewn trz urz dzenia.
Sprawdza temperatur przechowywania mro onek (wskazanie termometru).
Mro onki w o y do ch odziarki, aby si rozmrozi y. B d oddawa y zimno,
które sch odzi dodatkowo ch odziark.

CO ZROBI:, GDY...
Je eli urz dzenie pracuje nieprawid owo nale y sprawdzi, czy zak ócenia
mo na usun samodzielnie, bez konieczno & ci wzywania serwisu.
Nie wykonywa adnych dodatkowych czynno & ci, poza wskazanymi w poni szej tabeli.
Uwaga! Naprawy urz dze( ch odniczych mog wykonywa wy cznie
monterzy z odpowiednimi uprawnieniami. Wskutek napraw wykonywanych
17

niew a & ciwie stwarza si powa ne zagro enie dla u ytkownika. W razie awarii
nale y zwróci si do autoryzowanego zak adu serwisowego.
Je & li urz dzenie nie pracuje (np. przerwa w zasilaniu elektrycznym), a zamra arka jest wype niona, to produkty nie rozmro si w przeci gu 29 godzin
(ze wzgl du na zgromadzone rezerwy i akumulatory zimna). Je & li w zamra arce nie ma akumulatorów zimna i jest niewiele mro onek, ten czas b dzie skrócony do ok. 20 godzin.

Usterka
Urz dzenie nie dzia a,
wszystkie wska " niki s wygaszone.

Prawdopodobna
przyczyna

Rozwi zanie

Urz dzenie nie jest pod czone

W czy zamra ark.

Wtyczka nie znajduje si w
gniazdku.

W o y wtyczk przewodu zasilaj cego do gniazdka.

Bezpiecznik si przepali.

Wymieni bezpiecznik.

Brak napi cia w gniazdku.

Wezwa uprawnionego elektryka.

Zielona lampka kontrolna
Usterka zielonego wska " nijest wygaszona, ó ta lamp- ka.
ka kontrolna jest pod%wietlona, a funkcja szybkiego mroenia jest aktywna.

Skontaktowa si z autoryzowanym serwisem.

(ó ta lampka kontrolna jest Usterka ó tego wska " nika.
wygaszona, a funkcja szybkiego mro enia jest aktywna,
zamra arka jest w czona.

Spr arka pracuje bez prze- Ustawiono zbyt nisk tempe- Ustawi czasowo wy sz temperwy.
ratur.
ratur (obróci pokr t o termostatu
w kierunku cieplejszych ustawie+).
Temperatura w zamra arce
jest niewystarczaj ca, czerwona lampka jest pod%wietlona, rozlega si sygna
akustyczny.

Niew a%ciwie ustawiono
temperatur.

Prosz przeczyta rozdzia "Ustawienie i regulacja temperatury".

Drzwi by y otwarte przez
d u szy czas.

Nie pozostawia otwartych drzwi
przez d u szy czas.

W ci gu ostatnich 24 godzin Wcisn
w o ono du a ilo% ciep ych enia.
produktów do zamra arki.
Urz dzenie jest ustawione
zbyt blisko np. grzejnika.

18

przycisk szybkiego mro-

Prosz przeczyta rozdzia "Instalacja", "Ustawienie".

Usterka

Zgromadzi a si zbyt du a
ilo% szronu, tak e na
uszczelce drzwi.

Uszczelka nie dolega prawid owo (by mo e niestarannie zosta zmieniony kierunek otwierania drzwi).

6agodnie ogrza odstaj ce partie
uszczelki za pomoc suszarki do
w osów (zimnym strumieniem powietrza). W tym samym czasie
ukszta towa d o+mi ogrzan
uszczelk tak, aby prawid owo dolega a.

Dziwne odg osy podczas
pracy urz dzenia.

Urz dzenie nie jest wypoziomowane.

Wypoziomowa zamra ark (regulacja nó ek).

Elementy, np. rurki w tylnej Spróbowa zmieni po o enie rucz%ci urz dzenia dotykaj
rek przesuwaj c je ostro nie.
%ciany lub innych elementów
zamra arki.
Spr arka nie rozpoczyna
pracy od razu po zmianie
temperatury.

Jest to normalne i nie%wiad- Spr arka w czy si po up ywie
czy o usterce.
okre%lonego czasu.

WaAne: regularnie sprawdza czerwon lampk ostrzegawcz i termometr
(czy jest utrzymywana odpowiednia temperatura dla przechowywanej ywno & ci).

AUTORYZOWANY SERWIS
Je & li po wykonaniu opisanych czynno & ci sprawdzaj cych nadal wyst puj zak ócenia, nale y zwróci si do autoryzowanego punktu serwisowego.
Adresy i numery telefonów znajduj si we wk adce do karty gwarancyjnej.
W przypadku usuni cia usterki samodzielnie unikn Pa(stwo zb dnych kosztów dojazdu technika.
Je & li urz dzenie jest na gwarancji, naprawy wykonywane s bezp atnie, jednak e punkt serwisowy mo e obci y klienta w przypadkach nieuzasadnionego wezwania technika np. :
- bezzasadne reklamacje;
- obs uga niezgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obs ugi.
Przy zg oszeniu nale y poda typ i numer seryjny sprz tu. Dane te znajduj si
na tabliczce znamionowej (wewn trz zamra arki po lewej stronie na dole). Informacje te umo liwi szybsze za atwienie Pa(stwa zg oszenia.

19

Prosimy o zapisanie ich poni ej:
o Model

.............................................

o Numer produktu

.............................................

o Numer seryjny

.............................................

Koszty bezzasadnego wezwania serwisu ponosi klient.
Producent zastrzega mo liwo & wprowadzania zmian (bez wcze & niejszego
powiadomienia), nie wp ywaj cych jednak ujemnie na u ytkowanie urz dzenia.

Odg osy podczas pracy urzGdzenia
Urz dzenie w trakcie pracy wydaje ró ne odg osy. S one normalnym zjawiskiem, & wiadcz cym o prawid owej pracy urz dzenia.
-

,, Klikanie" - przy w czeniu i wy czaniu si spr arki.
Szum - w trakcie pracy spr arki.
Odg os spadajGcych kropel, bulgotanie - przep yw czynnika ch odniczego w rurkach; nawet po wy czeniu si spr arki.

NORMY I DYREKTYWY
Zamra arka przeznaczona jest do u ytku w gospodarstwie domowym i zosta a
wyprodukowana zgodnie z obowi zuj cymi normami. W procesie produkcyjnym uwzgl dniono wszystkie wymogi w zakresie bezpiecze(stwa.
Uk ad ch odniczy sprawdzono fabrycznie pod wzgl dem szczelno & ci.
Urz dzenie to spe nia wymagania dyrektyw Unii Europejskiej:
o 73/23/EWG z 19/02/73 (niskie napi cia) ze zmianami;
o 89/336/EWG z 03/05/89 (tolerancja elektromagnetyczna ze zmianami
92/31/EWG);
o 94/2/EG z 21. 01. 1994 r. odno & nie etykiet efektywno & ci energetycznej;
o 96/57/EG z 03. 09. 1996 r. wymagania odno & nie efektywno & ci energetycznej
elektrycznych urz dze( ch odniczych gospodarstwa domowego.

TERMINY SPECJALISTYCZNE
o Czynnik ch odniczy
Ciecze stosowane do wytwarzania zimna nazywane s czynnikiem ch odniczym. Ciecze te maj stosunkowo nisk temperatur wrzenia, wskutek czego ciep o pochodz ce z przechowywanych w ch odziarce lub zamra arce
produktów mo e doprowadzi czynnik ch odniczy do wrzenia lub wyparowania.
20

o Uk ad ch odniczy
Uk ad ch odniczy jest to zamkni ty obieg systemu ch odniczego, w którym
znajduje si czynnik ch odniczy. Uk ad ch odniczy sk ada si mi dzy innymi
z parownika, spr arki, skraplacza oraz rurek.
o Parownik
W parowniku odparowuje czynnik ch odniczy. Tak jak wszystkie ciecze,
równie czynnik ch odniczy potrzebuje do odparowania ciep a. Ciep o to pobierane jest z wn trza urz dzenia, które wskutek tego sch adza si. Dlatego
parownik umieszczony jest wewn trz urz dzenia lub bezpo & rednio za tyln
wewn trzn & ciank i jest niewidoczny.

ZABUDOWA
Kratka wentylacyjna
Wyj

wtyczk przewodu zasilaj cego przed zmian kierunku otwierania drzwi.

Drzwi otwierane na lewG stronJ
Zdj
z kratki lew os on zawiasów
drzwi (A), obcinaj c z ty u (patrz rysunek).
Drzwi otwierane na prawG stronJ
z kratki praw os on zawiasów
drzwi (B), obcinaj c z ty u (patrz rysunek).
W celu wyrównania po o enia kratki na
urz dzeniu, nale y nacisn
kratk na haczykach (a) tak, aby zosta a prawid owo zamocowana.

21

Prze oAenie zawiasów drzwi
Zawiasy drzwi mo na prze o y z
prawej strony (fabryczne ustawienie)
na lew stron, o ile zajdzie taka
konieczno & ze wzgl du na miejsce
ustawienia urz dzenia. Na rysunku
przedstawiono sposób post powania.

W przypadku niskiej temperatury
oto-czenia (np. w zimie) mo e si
zdarzy, e uszczelka nie b dzie
prawid owo przylega
do szafki.
Uszczelka uformuje si z czasem
samoistnie.
Je & li chc Pa(stwo przyspieszy ten
proces, wystarczy lekko nagrza
uszczelk suszark do w osów.

22

Prze oAenie zawiasów w komorze zamraAalnika
(dotyczy tylko niektórych modeli)
1. Otworzy lekko drzwi komory
zamra alnika. Ma ym & rubokr tem nacisn
lekko do góry spr yn w zag bieniu dolnego zawiasu drzwi i
wyj
zawias razem z drzwiami
3. Prze o y os on (M).

4. Drzwi zamra alnika obróci o
180o i na o y dolny zawias na
doln tulejk zawiasu drzwi zamra alnika. Drzwi zamra alnika podnie &
nieco do góry, w o y do lewego
górnego zawiasu drzwi i jednocze & nie w o y
dolny zawias
drzwi do czworok tnego otworu.
Regulacja drzwi zamra alnika
u atwia ich za o enie.

23

MontaA pod blatem kuchennym
Wymiary wn ki musz odpowiada warto & ciom podanym na
rysunku.

Elementy montaAowe znajdujGce siJ na wyposaAeniu

24

Do urz dzenia do czono dwie nak adki zabezpieczaj ce. Nale y je na o y
przed wsuni ciem urz dzenia do wn ki.
Aby za o y nak adki nale y odkr ci dwie & ruby w górnym prawym i lewym rogu urz dzenia. Za o y nak adki tak, jak pokazano na rysunku. Wsun
urz dzenie do wn ki.
Gniazdko sieciowe z uziemieniem
konieczne do pod czenia urz dzenia musi by dost pne po zainstalowaniu (nie mo e by zas oni te przez urz dzenie). Urz dzenie wyposa one jest w
nó ki regulacyjne, które umo liwiaj
dopasowanie wysoko & ci
urz dzenia do innych mebli. Nó ki
regulacyjne znajduj si na czterech naro nikach urz dzenia. Aby u atwi wyrównanie urz dzenia we wn ce, na wyposa eniu
znajduj si dwie podk adki (E),
które musz by umieszczone
pod dwoma tylnymi nó kami. W
razie konieczno & ci mo na dopasowa wielko & podk adek, od amuj c je wzd u oznaczonej linii. Przyklei na urz dzenie fug profilow (B), jak pokazano na rysunku.

25

PrzykrJcenie
urzGdzenia

MontaA drzwi szafki

26

27

Na o y os on (A).

MontaA os ony coko u
Uwaga! Aby zapewni prawid ow
prac urz dzenia, konieczne jest zastosowanie oryginalnej kratki wentylacyjnej.

o Je & li wysoko & (w & wietle) w zabu-

dowie wynosi: wymiar A = 820 mm
i wysoko & os ony coko u a = 100
mm, wtedy mo na zamontowa
os on coko u bez zmian.

o Równie

w przypadku wysoko & ci
(w & wietle) w zabudowie wymiar
B = 870 mm i wysoko & os ony coko u b = 150 mm, mo na os on
coko u bez zmian zamontowa.

28

o W przypadku wysoko & ci os ony coko u powy ej wymiarów: a = 100 mm, b =
150 mm, nale y wyci os on coko u w & rodku 580 mm na pozosta ej wysoko & ci a = 100 mm, b = 150 mm.

o Os on coko u zamocowa w meblach kuchennych do zabudowy.
Os ona coko u musi by zamontowana w odst pie przynajmniej 25 mm od
drzwi.

MONTA - RYSUNEK

jak n

29

Kod produktu i numer produktu (PNC) znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia.

1. Model, np. EWF1204W
2. Kod produktu (PNC), np, 914520402
3. Kod ML, np. 05 
4. Numer seryjny

Please add exception to AdBlock for elektroda. pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Thank you very much for proposing a new subject! After verifying you will receive points!

dg. 1607 27 May 2009 00:32 585 0

  • #1

    VIP Meritorious for electroda. pl

Instrukcje oryginalne Aeg Arctis U 86050 I

Bezpośredni link do pobrania Instrukcje oryginalne Aeg Arctis U 86050 I

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcje oryginalne Aeg Arctis U 86050 I