Instrukcje programowania C Aire S280

Instrukcje programowania C Aire S280 są jedną z najbardziej popularnych platform programistycznych dla systemów wbudowanych. Służą one do tworzenia aplikacji, które będą działać na systemach operacyjnych, takich jak Linux, Windows i Android. Instrukcje programowania C Aire S280 oferują szeroką gamę funkcji, w tym m.in. dynamiczny system sterowania, wsparcie dla wielu języków programowania, możliwość tworzenia wielu typów aplikacji i wiele innych. Instrukcje programowania C Aire S280 zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić programistom jak najlepsze doświadczenia z tworzenia aplikacji.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcje programowania C Aire S280

Instrukcja programowania do przemienników ATV320 w języku polskim dostępna jest w załączniku.

Pełna oferta przemienników ATV320.

Konstruktory — przewodnik programowania w języku C# | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

 • Artykuł
 • Czas czytania: 2 min

Za każdym razem, gdy zostanie utworzone wystąpienie klasy lub struktury, jego konstruktor jest wywoływany. Klasa lub struktura może mieć wiele konstruktorów, które przyjmują różne argumenty. Konstruktory umożliwiają programistom ustawianie wartości domyślnych, ograniczanie wystąpień i pisanie kodu, który jest elastyczny i łatwy do odczytania. Aby uzyskać więcej informacji i przykładów, zobacz Konstruktory wystąpień i Używanie konstruktorów.

Istnieje kilka akcji, które są częścią inicjowania nowego wystąpienia. Te akcje odbywają się w następującej kolejności:

 1. Pola wystąpienia są ustawione na 0. Jest to zazwyczaj wykonywane przez środowisko uruchomieniowe.
 2. Uruchomiono inicjatory pól. Inicjatory pól w najbardziej pochodnym przebiegu typu.
 3. Inicjatory pól typu podstawowego są uruchamiane. Inicjatory pól rozpoczynające się od bezpośredniej podstawy przez każdy typ podstawowy do System. Object.
 4. Konstruktory wystąpień bazowych są uruchamiane. Wszystkie konstruktory wystąpień, począwszy od Object. Object każdej klasy bazowej do bezpośredniej klasy bazowej.
 5. Konstruktor wystąpienia jest uruchamiany. Konstruktor wystąpienia dla typu jest uruchamiany.
 6. Uruchamiane są inicjatory obiektów. Jeśli wyrażenie zawiera jakiekolwiek inicjatory obiektów, te są uruchamiane po uruchomieniu konstruktora wystąpienia. Inicjatory obiektów są uruchamiane w kolejności tekstowej.

Poprzednie akcje mają miejsce po zainicjowaniu nowego wystąpienia. Jeśli nowe wystąpienie obiektu struct jest ustawione na jego default wartość, wszystkie pola wystąpienia są ustawione na 0.

Jeśli konstruktor statyczny nie został uruchomiony, konstruktor statyczny jest uruchamiany przed wykonaniem jakichkolwiek akcji konstruktora wystąpienia.

Składnia konstruktora

Konstruktor to metoda, której nazwa jest taka sama jak nazwa jego typu. Podpis metody zawiera tylko opcjonalny modyfikator dostępu, nazwę metody i listę parametrów; nie zawiera typu zwracanego. W poniższym przykładzie przedstawiono konstruktor klasy o nazwie Person.

public class Person{private string last;private string first;public Person(string lastName, string firstName)last = lastName;first = firstName;}// Remaining implementation of Person class. }

Jeśli konstruktor można zaimplementować jako pojedynczą instrukcję, możesz użyć definicji treści wyrażenia. W poniższym przykładzie zdefiniowano klasę Location, której konstruktor ma pojedynczy parametr ciągu o nazwie name. Definicja treści wyrażenia przypisuje argument do locationName pola.

public class Locationprivate string locationName;public Location(string name) => Name = name;public string Nameget => locationName;set => locationName = value;}}

Konstruktory statyczne

W poprzednich przykładach pokazano wszystkie konstruktory wystąpień, które tworzą nowy obiekt. Klasa lub struktura może również mieć konstruktor statyczny, który inicjuje statyczne elementy członkowskie typu. Konstruktory statyczne są bez parametrów. Jeśli nie podasz konstruktora statycznego do inicjowania pól statycznych, kompilator języka C# inicjuje pola statyczne do ich wartości domyślnej, jak pokazano w artykule Domyślne wartości typów języka C#.

W poniższym przykładzie użyto konstruktora statycznego do zainicjowania pola statycznego.

public class Adult: Personprivate static int minimumAge;public Adult(string lastName, string firstName): base(lastName, firstName){}static Adult()minimumAge = 18;}// Remaining implementation of Adult class. }

Możesz również zdefiniować konstruktor statyczny z definicją treści wyrażenia, jak pokazano w poniższym przykładzie.

public class Child: Personprivate static int maximumAge;public Child(string lastName, string firstName): base(lastName, firstName)static Child() => maximumAge = 18;// Remaining implementation of Child class. }

Aby uzyskać więcej informacji i przykładów, zobacz Konstruktory statyczne.

W tej sekcji

Używanie konstruktorów

Konstruktory wystąpień

Konstruktory prywatne

Konstruktory statyczne

Porada: zapisywanie konstruktora kopiującego

Zobacz też

 • Przewodnik programowania w języku C#
 • System typów języka C#
 • Finalizatory
 • static
 • Dlaczego inicjatory są uruchamiane w odwrotnej kolejności jako konstruktory? Część pierwsza

Dodatkowe zasoby

Instrukcje programowania C Aire S280

Bezpośredni link do pobrania Instrukcje programowania C Aire S280

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcje programowania C Aire S280