Opis techniczny Abb Irbp A

Abb Irbp A to inteligentny sterownik systemu oświetlenia, który jest opracowany przez ABB. Jest to kompleksowe rozwiązanie dla wszystkich systemów oświetlenia dla szerokiego zakresu aplikacji. Irbp A zapewnia wygodne i wydajne rozwiązania dla wszystkich potrzeb związanych z oświetleniem. Zawiera zaawansowane funkcje, takie jak sterowanie ruchu, sterowanie światłem dziennym, obsługa czujników zewnętrznych i zarządzanie za pomocą protokołu Ethernet. Irbp A może być również wykorzystywany do sterowania oświetleniem w oparciu o wybrane sceny, dzięki czemu system oświetlenia może być w pełni wykorzystywany. Jest to wszechstronne i wydajne rozwiązanie dla szerokiego zakresu aplikacji.

Ostatnia aktualizacja: Opis techniczny Abb Irbp A

Opis techniczny

Opis techniczny jest uzupełnieniem części rysunkowej projektu technicznego. Podaje się

w nim dane techniczne, których nie można przedstawić na rysunkach, a które głównie dotyczą

warunków wykonania oraz niezbędne dane konstrukcyjne i materiałowe. Ponadto umieszcza

się między innymi informacje o miejscu wznoszenia obiektu, dane o inwestorze i instytucji

zatwierdzającej projekt.

W projekcie instalacji ogrzewania centralnego podaje się, jaki jest rodzaj instalacji, jaki jest

rozdział – górny czy dolny, na podstawie czego zaprojektowano instalację, jaki przyjęto

czynnik grzejny, rodzaj kotła i inne.

Po przeczytaniu opisu technicznego monter powinien być dokładnie zorientowany

w przeznaczeniu dokumentacji i w przyjętych rozwiązaniach.

Przykładowy opis techniczny

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

– Zlecenie Inwestora.

– Upoważnienie Inwestora.

– Mapa do celów projektowych.

– Opinia geotechniczna z grudnia 2006r.

– Zgoda na dysponowanie terenem.

– Wypis i wyrys z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego miasta.

– Warunki techniczne do projektowania i wykonania przyłącza wodociągowego

i kanalizacji sanitarnej.

– Warunki techniczne do projektowania i wykonania podłączenia do miejskiej sieci

cieplnej.

2. DANE WYJŚCIOWE

– Źródłem wody dla potrzeb budynku jest wodociąg miejski Dn 110 w ul. Krótkiej.

– Minimalne ciśnienie w wodociągu miejskim wynosić będzie 0, 35–0, 38 MPa.

– Przyłącze wodociągowe wraz z zestawem wodomierzowym ujęto w odrębnym

opracowaniu.

– Ścieki fekalne z projektowanego budynku odprowadzane będą do projektowanej

kanalizacji osiedlowej.

– Przykanaliki sanitarne ujęto w odrębnym opracowaniu.

– Ścieki deszczowe z dachów, utwardzonych ciągów pieszo – jezdnych i parkingów

rozprowadzane będą po terenie własnych nieutwardzonych działek według warunków

technicznych.

– Dane ogólne – ilość mieszkań: 60, zakładana liczba mieszkańców: 180.

– Założeniowe zużycie wody: 120 l/mieszkańca.

Wyszczególnienie przyborów z. w. i c. u.

WC 60 szt. q = 0, 13 dm3/s

Umywalki 69 szt. q = 0, 14 dm3/s

Zlewozmywaki 60 szt. q = 0, 14 dm3/s

Wanny 55 szt. q = 0, 30 dm3/s

Pralki 60 szt. q = 0, 25 dm3/s

Natryski 5szt. q = 0, 30 dm3/s

3. OBLICZENIA

– Obliczenia wody zimnej projektowanego budynku.

– Obliczenia wody ciepłej.

– Obliczenia kanalizacji bytowej.

4. ROZWIĄZANIE TECHNICZNE

4. 1. Instalacja wody zimnej

– Instalację wody zimnej projektuje się jako jednostrefową z rozdziałem dolnym.

– Przewody rozprowadzające prowadzić pod stropem piwnic. Piony wody zimnej

prowadzone są w obudowanych szachtach instalacyjnych wraz z przewodami wody

ciepłej i cyrkulacji.

– Projekt zakłada opomiarowanie zimnej wody dla każdego mieszkania. Wodomierze

mieszkaniowe projektuje się w szachtach instalacyjnych odczyty wodomierzy

dostępne będą od strony klatki schodowej. Rozprowadzenie instalacji wodnej do

przyborów w mieszkaniach w systemie podposadzkowym w układzie z trójnikami,

a podłączenia do punktów poboru elastycznymi króćcami.

– Przewody poziome prowadzić ze spadkiem 0, 2% w kierunku spustów wody. 2. Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji

– Projektuje się centralne zaopatrzenie w ciepłą wodę. Przygotowanie wody ciepłej

odbywać się będzie w pomieszczeniu technicznym znajdującym się w piwnicy

budynku.

– Piony wody ciepłej i cyrkulacji prowadzone są w obudowanych szachtach

instalacyjnych wraz z przewodami wody zimnej, wykonać z rur stalowych

ocynkowanych.

– Rozprowadzenie instalacji wodnej do przyborów w mieszkaniach w systemie

podposadzkowym w układzie z trójnikami, a podłączenie do punktów poboru

elastycznymi króćcami.

– Przewody rozprowadzające w poziomie piwnic wykonać z rur stalowych

ocynkowanych wg PN–82/H–74200 z podwójnym ocynkiem wg ZN–72/8640–01

i zaizolować.

– Kompensacja trasy występuje na załamaniach trasy.

– Średnice przewodów prowadzone są wg części rysunkowej opracowania.

– Regulację rozpływu ciepłej wody projektuje się przez zastosowanie podpionowych

termostatycznych zaworów regulacyjnych ze złączkami odcinającymi

MTCV – A firmy Danfoss. 3. Instalacja p. poż.

Projektowany budynek zabezpieczony jest pod względem p. poż. przez sieć istniejących

hydrantów zewnętrznych. 4 Kanalizacja sanitarna

– Projektuje się instalację z rur PVC dla kanalizacji wewnętrznej.

– Przewody poziome wykonane będą pod stropem piwnicy. Piony wykonane będą

w szachtach instalacyjnych. Podejścia do przyborów będą w warstwie posadzek

i w listwach przyściennych.

– W piwnicy przy zaprojektowanych umywalkach przewiduje się zamontowanie

agregatów podnoszących SOLOLIFT+ D–3 firmy Grundfos, wyposażonych w pompę

i zawór zwrotny, w celu ciśnieniowego odprowadzenia ścieków do instalacji

kanalizacyjnej. 5. Instalacja centralnego ogrzewania

– Obliczeń strat ciepła budynku i obciążeń strat cieplnych poszczególnych pomieszczeń

dokonano na podstawie programu Kan ozc.

– Źródłem ciepła będzie projektowany wymiennikowy węzeł cieplny dwufunkcyjny

zlokalizowany w pomieszczeniu piwnicznym.

– Rozprowadzenie instalacji wewnętrznej c. o. projektuje się w układzie

mieszkaniowym, rozdzielaczowym w systemie KAN–therm. Do rozprowadzenia

czynnika zastosowano rury polietylenowe PE–Xc z osłoną antydyfuzyjną. Rury

układane w podłodze w peszlu. Należy zaizolować rurociągi prowadzone

w posadzkach przy długich ciągach przewodów, gdzie może występować znaczne

schłodzenie wody, obszarów o dużym zagęszczeniu rur prowadzonych w posadzkach

(przy rozdzielaczach, klatki schodowe) ze względu na możliwość występowania

podwyższonej temperatury posadzki w tych obszarach, prowadzenia rur

w posadzkach nad piwnicami, garażami i pomieszczeniami nie ogrzewanymi.

– W instalacji c. przewidziano grzejniki płytowe stalowe PURMO firmy RETTIG

HEATING Sp. z o. z podłączeniem dolnym w mieszkaniach, z podłączeniem

bocznym na klatce schodowej

1. 

Projekt architektoniczno-budowlany obiektu budowlanego powinien zawierać zwięzły opis techniczny oraz część rysunkową.

2. 

Opis techniczny, o którym mowa w ust. 1, sporządzony z uwzględnieniem § 7, powinien określać:

1)

przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz, w zależności od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubaturę, zestawienie powierzchni, wysokość, długość, szerokość i liczbę kondygnacji;

2)

w stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i lokali mieszkalnych - zestawienie powierzchni użytkowych obliczanych według Polskiej Normy, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 9, z uwzględnieniem następujących zasad:

a)

przez lokal mieszkalny należy rozumieć wydzielone trwałymi ścianami w obrębie budynku pomieszczenie lub zespół pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych,

b)

powierzchnię pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle równej lub większej od 2, 20 m należy zaliczać do obliczeń w 100%, o wysokości równej lub większej od 1, 40 m, lecz mniejszej od 2, 20 m - w 50%, natomiast o wysokości mniejszej od 1, 40 m pomija się całkowicie;

3)

formę architektoniczną i funkcję obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy oraz sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy;

4)

układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce - wyniki ewentualnych badań doświadczalnych, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu, kategorię geotechniczną obiektu budowlanego, warunki i sposób jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych; w przypadku projektowania rozbudowy, przebudowy lub nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu technicznego należy dołączyć ocenę techniczną obejmującą aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia obiektu;

5)

w stosunku do obiektu budowlanego użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego - sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich;

6)

w stosunku do obiektu budowlanego usługowego, produkcyjnego lub technicznego - podstawowe dane technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi;

7)

w stosunku do obiektu budowlanego liniowego - rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu występujących wzdłuż jego trasy, oraz rozwiązania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze względów bezpieczeństwa, z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych;

8)

rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności instalacji i urządzeń budowlanych: wodociągowych i kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chłodniczych, klimatyzacji, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a także sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi, założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń, przy czym należy przedstawić:

a)

dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych - założone parametry klimatu wewnętrznego z powołaniem przepisów techniczno-budowlanych oraz przepisów dotyczących racjonalizacji użytkowania energii,

b)

dobór i zwymiarowanie parametrów technicznych podstawowych urządzeń ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz określenie wartości mocy cieplnej i chłodniczej oraz mocy elektrycznej związanej z tymi urządzeniami;

9)

rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno-użytkową, decydującą o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystykę i odnośne parametry instalacji i urządzeń technologicznych, mających wpływ na architekturę, konstrukcję, instalacje i urządzenia techniczne związane z tym obiektem;

10)

charakterystykę energetyczną budynku, opracowaną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2017 r. poz. 1498 oraz z 2018 r. 138), określającą w zależności od potrzeb:

a)

bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje energii, stanowiących jego stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urządzeń służących do celów technologicznych związanych z przeznaczeniem budynku,

b)

w przypadku budynku wyposażonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub chłodnicze - właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, wrót, a także przegród przezroczystych i innych,

c)

parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych oraz innych urządzeń mających wpływ na gospodarkę energetyczną budynku,

d)

dane wykazujące, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych;

11)

dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem:

a)

zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków,

b)

emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się,

c)

rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów,

d)

właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się,

e)

wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne

- mając na uwadze, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywać ograniczenie lub eliminację wpływu obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami;

12)

w stosunku do budynku - analizę możliwości racjonalnego wykorzystania, o ile są dostępne techniczne, środowiskowe i ekonomiczne możliwości, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, do których zalicza się zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności, gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii ze źródeł odnawialnych, w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego, oraz pompy ciepła, określającą:

a)

roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków,

b)

dostępne nośniki energii,

d)

wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej:

systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub

systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako połączenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego,

e)

obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię,

f)

wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię;

13)

warunki ochrony przeciwpożarowej określone w odrębnych przepisach.

3. 

Analiza, o której mowa w ust. 2 w pkt 12, może zostać przeprowadzona dla wszystkich znajdujących się na tym samym obszarze budynków o tym samym przeznaczeniu i o podobnych parametrach techniczno-użytkowych.

Spis treści

1. Przedmiot opracowania 2

2. Opis techniczny 2

2. 1. Materiały zastosowane do produkcji belki 2

2. 2. Sprzęt 3

2. 3. Wykonanie elementu 3

2. 4. Przebieg sprężania 3

2. 5. Iniekcja 4

2. 6. Transport i składowanie belek 4

2. 7. Normy 4

3. Zestawienie obciążeń 5

3. Obciążenia stałe 5

3. Obciążenia zmienne 5

4. Obliczenia statyczne i wymiarowanie 6

4. Obliczenia statyczne 6

4. Materiały 6

4. Przyjęcie wymiarów przekroju poprzecznego belki 7

4. Dobór wielkości sprężenia 9

4. Zbrojenie zwykłe 10

4. Charakterystyki przekroju sprowadzonego 11

4. Obliczenie długości podparcia 15

4. 8. Straty siły sprężającej 16

4. 9. Stany graniczne użytkowalności 21

4. 10. Stany graniczne nośności w sytuacji trwałej 26

4. 11. Wymiarowanie strefy zakotwień 31

1

Opis techniczny Abb Irbp A

Bezpośredni link do pobrania Opis techniczny Abb Irbp A

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Opis techniczny Abb Irbp A