Podręcznik szybkiego startu i instrukcja obsługi Electrolux Esl 9160

Podręcznik szybkiego startu i instrukcja obsługi Electrolux Esl 9160 jest idealnym narzędziem dla użytkowników, którzy chcą mieć kompleksową wiedzę na temat pralki. Podręcznik zawiera wszystkie informacje potrzebne do bezpiecznego i skutecznego użytkowania urządzenia. Podręcznik zawiera szczegółowe informacje na temat instalacji, ustawień, programów i funkcji pralki, a także instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości, skorzystaj z Podręcznika szybkiego startu i instrukcji obsługi Electrolux Esl 9160, aby uzyskać informacje i pomoc.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik szybkiego startu i instrukcja obsługi Electrolux Esl 9160

FAQ

Instrukcja obłsugi oraz Podręcznik szybkiego startu są wydane w następujących językach:

JęzykInstrukcja obsługiPodręcznik szybkiego startu
chiński trad. vbrakchiński upr. angielskijapońskifrancuskiniemieckibułgarskiczeskiduńskiniderlandzkiestońskifińskigreckiwęgierskiwłoskikazachskilitewskiłotweskinorweskiportugalskipolskirosyjskirumuńskihiszpańskiserbskisłowackiszwedzkitureckichorwackiukraińskisłoweńskiarabskiperskiindonezyjskikoreańskitajskiwietnamski
 • KategoriaAkcesoria
 • TypProduct Knowledge

Czy informacja okazała się przydatna?

YesNo

 • Above information might be partly or entirely quoted from exterior websites or sources. please refer to the information based on the source that we noted. Please directly contact or inquire the sources if there is any further question and note that ASUS is neither relevant nor responsible for its content/service
 • This information may not suitable for all the products from the same category/series. Some of the screen shots and operations could be different from the software versions.
 • ASUS provides the above information for reference only. If you have any questions about the content, please contact the above product vendor directly. Please note that ASUS is not responsible for the content or service provided by the above product vendor.

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy AEG-ELECTROLUX ESL4131. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy AEG-ELECTROLUX ESL4131 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla AEG-ELECTROLUX ESL4131

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

AEG-ELECTROLUX ESL4131 (518 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika AEG-ELECTROLUX ESL4131

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] ELECTROLUX___________________________________Zmywarka do naczy ESL 4131INSTRUKCJA OBS! UGI12SPIS TRE$CIWSKAZÓWKI DOTYCZ)CE BEZPIECZE*STWA......................... 4 UTYLIZACJA STAREGO URZ)DZENIA........................................ 6 ZMYWANIE EKOLOGICZNE I EKONOMICZNE............................. 6 WSKAZÓWKI DOTYCZ)CE INSTALACJI..................................... 7 OPIS ZMYWARKI.......................................................................... 11 PANEL STERUJ)CY.................................................................... 12 PRZED PIERWSZYM W! )CZENIEM........................................... 14 DOSYPYWANIE SOLI................................................................... 16 P! YN NAB! YSZCZAJ)CY........................................................... 17 CODZIENNA OBS! UGA............................................................... 19 RÓ1NE RODZAJE DETERGENTÓW DO ZMYWANIA................. 23 TABELA PROGRAMÓW............................................................... 25 URUCHOMIENIE PROGRAMU ZMYWANIA................................. 26 KONSERWACJA I CZYSZCZENIE............................................... 28 CO ZROBI5, GDY......................................................................... 30 WSKAZÓWKI DLA INSTYTUTÓW KONTROLNYCH................... 333Dane techniczneSzeroko Wysoko Wymiary Maks. g boko przy otwartych drzwiach Napi=cie sieciowe / Cz=stotliwoAB CiAnienie wody PojemnoAB 44, 6 cm 81, 8-87, 8 cm 55, 5 cm 114 cmInformacje dotycz*ce pod *czenia elektrycznego s* podane na tabliczce znamionowej (na wewn trznej kraw dzi drzwi zmywarki). Minimalne Maksymalne 9-osobowa zastawa sto owa 50 kPa (0, 5 bar) 800 kPa (8 bar)UrzDdzenie speEnia wymagania dyrektyw Unii Europejskiej: 73/23/EWG z 19. 02. 73 r. [... ] Podczas nasypywania soli, z pojemnika wypychana jest woda, która wyp ywa na spód zmywarki. Jest to zjawisko normalne.P! YN NAB! YSZCZAJ)CYP yn nab yszczaj*cy nadaje naczyniom po ysk i u atwia suszenie. Pojemnik na p yn nab yszczaj*cy usytuowany jest wewn*trz drzwi i ma pojemno oko o 110 ml. Ilo ta wystarcza na 16 do 40 programów zmywania.Wlewanie pEynu nabEyszczajDcego1. oznaczonego poziomu,, max".Pami=taB o zamkni=ciu pokrywki pojemnika na pEyn nabEyszczajDcy po kaMdym napeEnieniu.Dozowanie pEynu nabEyszczajDcegoW celu uzyskania dobrych efektów zmywania i suszenia nale2y wyregulowa dozowanie p ynu nab yszczaj*cego przy pomocy sze ciopo o2eniowego selektora (pozycja 1 - dozowanie minimalne, pozycja 6 - dozowanie maksymalne). Ustawienie fabryczne ­ po o2enie 4.17Regulacj dozowania p ynu nab yszczaj*cego nale2y przeprowadzi stopniowo. Je2eli po zmywaniu na naczyniach pozostaj* krople wody lub lady wapnia, nale2y zwi kszy dozowanie o jedn* pozycj, a2 do uzyskania idealnego po ysku. Je2eli po zmywaniu na naczyniach pozostaj* lepkie bia e smugi, nale2y zmniejszy dozowanie o jedn* pozycj. Nie wlewa innych p ynów i rodków czyszcz*cych, gdy2 mo2na spowodowa uszkodzenie zmywarki. UzupeEniaB poziom pEynu po podAwietleniu odpowiedniego wskaVnika na panelu sterujDcym. Je li u2ywacie Pa3stwo detergent, który zawiera ju2 p yn nab yszczaj*cy nale2y go w o2y do pojemnika na rodek do zmywania i wy *czy pobór p ynu, aby unikn* podwójnego dozowania.WEDczenie / wyEDczenie poboru pEynu nabEyszczajDcego(zmywarka musi by wy" czona) Ustawienie fabryczne: dopEyw pEynu wEDczony. WskaVnik poziomu pEynu nabEyszczajDcego zostanie wyEDczony po wyEDczeniu poboru pEynu nabEyszczajDcego. WskaEnik przycisku programów zostanie podwietlony, a na wy wietlaczu pojawi* si dwie poziome kreski (--) (tryb ustawiania). Je%li na wy%wietlaczu nie pojawi si dwie poziome kreski, oznacza to, #e ustawiono program zmywania. Wska, nik przycisków programów zostanie pod%wietlony, a na wy%wietlaczu pojawi si dwie poziome kreski ­ program zosta" skasowany i mo#na wprowadzi nowe ustawienia. Wcisn* jednocze nie przyciski funkcyjne 2 i 3, a2 wskaEniki przycisków funkcyjnych 1, 2 i 3 b d* pulsowa y. Wcisn* przycisk 2, wskaEnik przycisku 1 i 3 zga nie, a wskaEnik przycisku 2 b dzie pulsowa. Na wy wietlaczu pojawi si aktualne ustawienie: Pobór p ynu nab yszczaj*cego ­ wyEDczony Pobór p ynu nab yszczaj*cego ­ wEDczony (ustawienie fabryczne) 4. Aby wy *czy pobór p ynu nab yszczaj*cego nale2y ponownie wcisn* przycisk funkcyjny 2. Aby zmywarka zapami ta a nowe ustawienie, nale2y wy *czy urz*dzenie przyciskiem On/Off lub odczeka 60 sekund. Zmywarka powróci do trybu ustawiania.CODZIENNA OBS! UGA· SprawdE, czy istnieje konieczno uzupe nienia soli i p ynu nab yszczaj*cego. · Wybierz program zmywania odpowiedni do rodzaju naczy3 i stopnia zabrudzenia. ] Sprawdzi: pod2;czenie w'7a odp2ywowego.W2;czy2o si' zabezpieczenie przed zalaniem.Zakr'ci: zawór wodny i wezwa: serwis.Po sprawdzeniu powy2szych wskazówek, nale2y wcisn* przycisk wyboru programu i zamkn* drzwi zmywarki. Je2eli kod usterki pojawia si ponownie, nale2y wezwa autoryzowany serwis. W przypadku pod wietlenia kombinacji innych wskaEników (nie opisanych powy2ej) nale2y wezwa autoryzowany serwis.... problemy z obsEugDUsterka Prawdopodobna przyczyna Drzwi s; nieprawid2owo zamkni'te. Modele z funkcj,, start opó@niony": ustawiono opó. nienie startu Nie (wiadczy to o usterce zmywarki. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY AEG-ELECTROLUX ESL4131

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy AEG-ELECTROLUX ESL4131.

Zmywarka zapewnia skuteczność zmywania w klasie A. Urządzenie pracuje w klasie energetycznej A. Na wyposażeniu zmywarki są: Ramię FlexiSpray. Natomiast skuteczność suszenia w klasie A. Dodatkowo urządzenie umożliwia zmywanie w 4 temperaturach. Obudowa zmywarki jest kolorze pod zabudowe. Zmywarka jest dosyć cichym urządzeniem, poziom natężenia dźwięku wynosi 46 dB. W przypadku zużycia wody, producent deklaruje wielkość 9 litr. /cykl. Zmywarka posiada 5 programów zmywania. Zmywarka posiada pojemność 9 kompletów naczyń. Według producenta zmywarka zużywa 0, 79 kWh/cykl energii. Chowany panel sterowania umożliwia szybkie uruchomienie zmywarki. Zmywarka posiada standardową szerokość 45 cm. Elektroniczny programator zapewnia szybkie i łatwe sterowanie urządzeniem.

Ściągnij obszerną i pomocną instrukcję obsługi do zmywarki ELECTROLUX ESL 44500 R.Przewodnik użytkowania został dodany 28. 08. 2011.Dostępne języki instrukcji obsługi do tego modelu: polski.Dowiedz się za darmo, jak poradzić sobie z obsługą ELECTROLUX ESL 44500 R i poznać jego ukryte funkcje.Całkowity rozmiar pliku PDF instrukcji obsługi wynosi 6. 5 MB.Do tej pory instrukcja została pobrane przez 0 osób.

 • Instrukcja obsługi dla zmywarki ELECTROLUX ESL 44500 R
  Pobierz instrukcję PDF w języku: PL
  Ilość pobrań: 0

Powyższe instrukcje są jedynymi w wersji elektronicznej, które dostarczane są przez producenta.Jeżeli nie pomagają Ci one w rozwiązaniu problemu, możesz skorzystać z naszej pomocy na naszejgrupie na Facebooku - Testerzy VideoTestów.

Zasilanie
Klasa energetycznaA
Ilość kompletów naczyń9
Zakresy temperatur - opis45/50/60/70
Wysokość818
Klasa skuteczności zmywania
Informacje dodatkoweRamię FlexiSpray
Ilość temperatur4
Kod ProducentaESL 44500 R
Wyświetlacz elektronicznyFalse
Opłata transportowa za LARGE80, 00
Zużycie energii0, 79 kWh
Szerokość450
Standard szerokości45 cm
Klasa skuteczności suszenia
Specjalny program INTENSYWNY 70 °CTrue
Wskaźnik czasu do końca programu
Sterowanie / programatorElektroniczny
System Aqua-Stop / Aqua-Control
Wskaźnik poziomu nabłyszczacza
Wskaźnik poziomu soli
Kolor obudowypod zabudowe
Sprzęt do zabudowy
Ilość programów5
Zużycie wody
Poziom natężenia dźwięku46 dB
Panel sterującyChowany
Głębokość550
Funkcja opóźniony start
Program oszczędny (funkcja 1/2 wsadu)

Oceń ELECTROLUX ESL 44500 R

 • Nie ma jeszcze żadnych opinii. Możesz być pierwszy.

Pytania i odpowiedzi

 • Nie ma jeszcze żadnych pytań.

Podręcznik szybkiego startu i instrukcja obsługi Electrolux Esl 9160

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik szybkiego startu i instrukcja obsługi Electrolux Esl 9160

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik szybkiego startu i instrukcja obsługi Electrolux Esl 9160