Podręcznik użytkowania i konserwacji Aeg Ws 24 230 Egvx

Podręcznik użytkowania i konserwacji Aeg WS 24 230 Egvx to przydatny przewodnik dla właścicieli tego modelu wykańczarki. Przewodnik zawiera wszystkie potrzebne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji maszyny. Zawiera on również instrukcje dotyczące montażu i demontażu oraz bezpiecznego przechowywania i transportu. Dodatkowo, podręcznik zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące konserwacji maszyny, w tym instrukcje dotyczące czyszczenia, smarowania, regulacji i naprawy. Dostarcza również wskazówki dotyczące wymiany części i akcesoriów, a także krok po kroku instrukcje, jak skorzystać z różnych funkcji i ustawień maszyny. Podręcznik użytkowania i konserwacji Aeg WS 24 230 Egvx to niezbędny przewodnik dla właścicieli tego modelu wykańczarki, który zapewni, że będziesz mógł bezpiecznie i skutecznie korzystać z maszyny.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik użytkowania i konserwacji Aeg Ws 24 230 Egvx

Zapisz się do newslettera

Zapisz się do newslettera

Strona: 1

22 23WS 24-180 WS 24-230 WS 24-230 GVXWS 24-180 E WS 24-230 E WS 24-230 EGVX............... 2400 W................... 2400 W..................... 2400 W............... 1560 W................... 1560 W..................... 1560 W............... 8500 min-1................ 6600 min-1................. 180 mm................... 230 mm.................... 230 mm............... M 14....................... M 14........................ M 14.................. 5, 0 kg...................... 5, 1 kg....................... 5, 3 kg................... 94 dB(A).................. 93 dB(A)................... 93 dB(A)................. 105 dB(A)................ 104 dB(A)................ 104 dB(A)..................... 6 m/s2...................... 6 m/s2.................... 5, 2 m/s2.................. 1, 5 m/s2................... 1, 5 m/s2.................... 1, 5 m/s2............... < 2, 5 m/s2................ < 2, 5 m/s2................. < 2, 5 m/s2.................. 1, 5 m/s2POLSKISLOVENSKYDANE TECHNICZNEZnamionowa moc wyjściowa........................................................Moc wyjściowa.............................................................................Maksymalna prędkość bez obciążenia.........................................Średnica tarczy ściernej...............................................................Gwint wrzeciona roboczego.........................................................Ciężar bez kabla...........................................................................Informacja dotycząca szumów/wibracjiZmierzone wartości wyznaczono zgodnie z normą EN 60 745.Poziom szumów urządzenia oszacowany jako A wynosi typowo:Poziom ciśnienia akustycznego (K=3dB(A))............................Poziom mocy akustycznej (K=3dB(A)).....................................Należy używać ochroniaczy uszu!Wartości łączne drgań (suma wektorowa trzech kierunków)wyznaczone zgodnie z normą EN 60745Rozcinanie i szlifowanie zgrubne: wartość emisji drgań ah............................Niepewność K =...........................................................................Szlifowaniezapomocątarczyszlifierskiejztworzywasztucznego:wartośćemisjidrgańah.......................W przypadku innych zastosowań, takich jak na przykład przecinanieściernicą lub szlifowanie za pomocą szczotki z drutu stalowego, mogąwyniknąć inne wartości wibracji!OSTRZEŻENIE! Prosimy o przeczytanie wskazówekbezpieczeństwa i zaleceń, również tych, które zawarte sąw załączonej broszurze. Błędy w przestrzeganiu poniższychwskazówek mogą spowodować porażenie prądem, pożar i/lubciężkie obrażenia ciała.Należy starannie przechowywać wszystkie przepisy iwskazówki bezpieczeństwa dla dalszego zastosowania.INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWAWspólne wskazówki ostrzegawcze dotyczące szlifownia,szlifowania okładziną ścierna, prac z użyciem szczotekdrucianych i przecinania ściernicą:a) Elektronarzędzie należy używać jako szlifierki, szlifierkiz użyciem okładziny ściernej, szczotki drucianej iprzecinania ściernicą. Należy przestrzegać wszystkichwskazówek ostrzegawczych, przepisów, opisów i danych,które otrzymali Państwo wraz z elektronarzędziem. Jeślinie będą przestrzegane następujące przepisy, może dojść doporażenia prądem, pożaru i/lub ciężkich obrażeń ciała.b) Tym narzędziem nie wolno polerować. Używanienarzędzia niezgodnie z przeznaczeniem może być przyczynązranienia osób.c) Nie należy używać osprzętu, który nie jest przewidzianyi polecany przez producenta specjalnie do tegourządzenia. Fakt, że osprzęt daje się zamontować doelektronarzędzia, nie jest gwarantem bezpiecznego użycia.d) Dopuszczalna prędkość obrotowa stosowanegonarzędzia roboczego nie może być mniejsza niż podana naelektronarzędziu maksymalna prędkość obrotowa.Narzędzie robocze, obracające się z szybszą niż dopuszczalnaprędkością, może się złamać, a jego części odprysnąć.e) Średnica zewnętrzna i grubość narzędzia roboczegomuszą odpowiadać wymiarom elektronarzędzia. Narzędziarobocze o niewłaściwych wymiarach nie mogą byćwystarczająco osłonięte lub kontrolowane.f) Ściernice, podkładki, kołnierze, talerze szlifierskie orazinny osprzęt muszą dokładnie pasować do wrzecionaściernicy elektronarzędzia. Narzędzia robocze, które niepasują dokładnie do wrzeciona ściernicy e‌le‌ktro‌na‌rzę‌dzia,obracają się nierównomiernie, bardzo mocno wibrują i mogąspowodować utratę kontroli nad elektronarzędziem.g) W żadnym wypadku nie należy używać uszkodzonychnarzędzi roboczych. Przed każdym użyciem należyskontrolować oprzyrządowanie, np. ściernice pod kątemodprysków i pęknięć, talerze szlifierskie pod kątempęknięć, starcia lub silnego zużycia, szczotki druciane podkątem luźnych lub złamanych drutów. W razie upadkuelektronarzędzia lub narzędzia roboczego, należysprawdzić, czy nie uległo ono uszkodzeniu, lub użyćinnego, nieuszkodzonego narzędzia. Jeśli narzędziezostało sprawdzone i umocowane, elektronarzędzie należywłączyć na minutę na najwyższe obroty, zwracając przytym uwagę, by osoba obsługująca i osoby postronneznajdujące się w pobliżu, znalazły się poza strefąobracającego się narzędzia. Uszkodzone narzędzia łamią sięnajczęściej w tym czasie próbnym.h) Należy nosić osobiste wyposażenie ochronne. Wzależności od rodzaju pracy, należy nosić maskę ochronnąpokrywającą całą twarz, ochronę oczu lub okularyochronne. W razie potrzeby należy użyć maskiprzeciwpyłowej, ochrony słuchu, rękawic ochronnych lubspecjalnego fartucha, chroniącego przed małymicząstkami ścieranego i obrabianego materiału. Należychronić oczy przed unoszącymi się w powietrzu ciałamiobcymi, powstałymi w czasie pracy. Maska przeciwpyłowa iochronna dróg oddechowych muszą filtrować powstającypodczas pracy pył. Oddziaływanie hałasu przez dłuższy okresczasu, możne doprowadzić do utraty słuchu.i) Należy uważać, by osoby postronne znajdowały się wbezpiecznej odległości od strefy zasięgu elektronarzędzia.Każdy, kto znajduje się w pobliżu pracującegoelektronarzędzia, musi używać osobistego wyposażeniaochronnego. Odłamki obrabianego przedmiotu lub pękniętenarzędzia robocze mogą odpryskiwać i spowodować obrażeniarównież poza bezpośrednią strefą zasięgu.j) Podczas prac, przy których elektronarzędzie mogłobynatrafić na ukryte przewody elektryczne lub na własnyprzewód, należy je trzymać tylko za izolowaną rękojeść.Pod wpływem kontaktu z przewodami będącymi podnapięciem, wszystkie części metalowe elektronarzędzia znajdąOSTRZEŻENIEPodany w niniejszych instrukcjach poziom drgań został zmierzony za pomocą metody pomiarowej zgodnej z normą EN 60745 imoże być użyty do porównania ze sobą elektronarzędzi. Nadaje się on również do tymczasowej oceny obciążenia wibracyjnego.Podany poziom drgań reprezentuje główne zastosowania elektronarzędzia. Jeśli jednakże elektronarzędzie użyte zostanie doinnych celów z innym narzędziami roboczymi lub nie jest dostatecznie konserwowane, wtedy poziom drgań może wykazywaćodchylenia. Może to wyraźnie zwiększyć obciążenie wibracjami przez cały okres pracy.Dla dokładnego określenia obciążenia wibracjami należy uwzględnić również czasy, w których urządzenie jest wyłączone względniejest włączone, lecz w rzeczywistości nie pracuje. Może to spowodować wyraźną redukcję obciążenia wibracyjnego w całym okresiepracy.Należy wprowadzić dodatkowe środki zapobiegawcze celem ochrony obsługującego przed oddziaływaniem drgań, jak na przykład:konserwacja narzędzi roboczych i elektronarzędzi, nagrzanie rąk, organizacja przebiegu pracy.Osobitné bezpečnostné pokyny pre prácu s drôtenýmikefamia) Všímajte si, či z drôtenej kefy nevypadávajú počasobvyklého používania kúsky drôtu. Drôtenú kefu pretonepreťažujte priveľkým prítlakom. Odlietavajúce kúsky drôtumôžu ľahko preniknúť tenkým odevom a/alebo vniknúť dokože.b) Ak sa odporúča používanie ochranného krytu, zabráňtetomu, aby sa ochranný kryt a drôtená kefa mohli dotýkať.Tanierové a miskovité drôtené kefy môžu následkompritláčania a odstredivých síl zväčšiť svoj priemer.Zásuvky vo vonkajšom prostredí musia byť vybavenéochranným spínačom proti prudovým nárazom (FI, RCD,PRCD). Toto je inštalačný predpis na Vaše elektrickézariadenie. Venujte prosím tomuto pozornosť pri použivanínášho prístroja.Triesky alebo úlomky sa nesmú odstraňovať za chodu stroja.Len vypnutý stroj pripájajte do zásuvky.Nesiahať do nebezpečnej oblasti bežiaceho stroja.používať vždy prídavnú rukoväť.Ak za chodu prístroja dôjde k výraznemu kmitaniu alebo savyskytnú iné nedostatky, okamžite ho vypnite. Strojskontrolujte, aby ste zistili príčinu.Brúsny kotúč používať a uskladňovať vždy podĺa návoduvýrobcu.Pri brúsení kovov dochádza k lietaniu iskier. Dávajte pozor,aby neboli ohrozené žiadne osoby. Z dôvodu nebezpečiapožiaru nesmú byt v blízkosti (oblasť lietania iskier) žiadnehorľavé materiály. Nepoužívať odsávač prachu.Prístroj držať vždy tak, aby iskry a brúsny prach lietali smeromod tela.Na rezanie kameňa sú vodiace sane predpisom.Pred uvedením stroja do prevádzky musí byť prírubová maticadotiahnutá.Opracovávaný obrobok musí byť pevne upnutý, pokiaľ nedržívlastnou váhou. Nikdy neveďte obrobok rukou proti kotúču.Pri extrémnych pracovných podmienkach (napr. pri hladkomvybrusovaní kovov operným kotúčom a brusným kotúčom zvulkánfíbru) sa vnútri ručnej uhlové brúsky môžu nahromadiťnečistoty. Za týchto pracovných podmienok jebezpodmienečne nutné dôkladne vyčistiť vnútorný priestor azbaviť ho kovových usadenín a zaradiť pred brúskuautomatický spínač v obvode diferenciálnej ochrany. Poaktivovaní tohto spínača sa musí uhlová brúska zaslať doservisu na opravu.Pri brúsnych materiáloch, ktoré majú byť vybavené kotúčom sozávitom, je potrebné sa uistiť, či dĺžka závitu pre vreteno jedostatočná.Pre rezacie práce použite uzatvorený ochranný kryt zprogramu príslušenstva.CE - VYHLÁSENIE KONFORMITYVyhlasujeme v našej výhradnej zodpovednosti, že tentoprodukt zodpovedá nasledovným normám alebo normatívnymdokumentom. EN 60745, EN 55014-1, EN 55014-2,EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, podľa predpisov smerníc 98/37/EC, 2004/108/EC.Rainer KumpfManager Product DevelopmentWinnenden, 2009-07-27POUŽITIE PODĽA PREDPISOVUhlová brúska je použiteľná na delenie a hrubovanie brúsnymkotúčom u mnohých materiálov, ako napr. kovov alebokameňa, ako aj k brúseniu s plastovým brúsnym kotúčom a kpráci s oceľovou drôtenou kefou. V spornom prípade sa riaďtepokynmi výrobcov príslušenstva.Tento prístroj sa smie použivať len v súlade s uvedenýmipredpismi.SIEŤOVÁ PRÍPOJKAPripájať len na jednofázový striedavý prúd a na sieťovénapätie uvedené na štítku. Pripojenie je možné aj do zásuviekbez ochranného kontaktu, pretože ide o konštrukciu ochrannejtriedy II.ÚDRZBAVetracie otvory udržovať stale v čistote.Z dôvodu nebezpečia skratu sa do vetracích otvorov nesmúdostať kovové predmety.Použivať len AEG príslušenstvo a náhradné diely. Súčiastkybez návodu na výmenu treba dat vymeniť v jednom z AEGzákazníckych centier (viď brožúru Záruka/Adresy zákazníckychcentier).Pri udani typu stroja a desaťmiestneho čísla nachádzajúcehosa na štítku dá sa v prípade potreby vyžiadat explozívnaschéma prístroja od Vášho zákazníckeho centra alebo priamov AEG Elektrowerkzeuge, Max‑Eyth‑Straße 10,D‑71364 Winnenden, Germany.OCHRANA PROTI OPÄTOVNÉMU NÁBEHU(WS24-180E, WS24-230E, WS24-230EGVX)Stroje s aretovateľným vypínačom sú vybavené ochranou protiopätovnému nábehu. Táto zabráni opätovnému nábehu strojapo výpadku prúdu. Pri obnovenom započatí práce stroj vypnúťa opäť zapnúť.OBMEDZENIE NÁBEHOVÉHO PRÚDUPrúd pri zapnutí stroja je niekoľkonásobne vyšší ako menovitýprúd. Obmedzením nábehového prúdu sa výška prúdu prizapnutí redukuje tak, aby istič (16 A, s tlmením) neprerusilobvod.SYMBOLYPred prvým použitím prístroja si pozorne prečítajtenávod na obsluhu.Pri práci so strojom vždy noste ochranné okuliare.Pred každou prácou na stroji vytiahnuť zástrčku zozásuvky.Príslušenstvo - nie je súčasťou štandardnej výbavy,odporúčané doplnenie z programu príslušenstva.Elektrické náradie nevyhadzujte do komunálnehoodpadu! Podla európskej smernice 2002/96/ES onakladaní s použitými elektrickými a elektronickýmizariadeniami a zodpovedajúcich ustanoveníprávnych predpisov jednotlivých krajín sa použitéelektrické náradie musí zbierat oddelene odostatného odpadu a podrobit ekologicky šetrnejrecyklácii.

Strona: 2

24 25POLSKI POLSKIsię również pod napięciem i mogą spowodować porażenieprądem osoby obsługującej.k) Przewód sieciowy należy trzymać z dala odobracających się narzędzi roboczych. W przypadku utratykontroli nad narzędziem, przewód sieciowy może zostaćprzecięty lub wciągnięty, a dłoń lub cała ręka mogą dostać sięw obracające się narzędzie robocze.l) Nigdy nie wolno odkładać elektronarzędzia przedcałkowitym zatrzymaniem się na‌dzia roboczego.Obracające się narzędzie może wejść w kontakt zpowierzchnią, na którą jest odłożone, przez co można stracićkontrolę nad elektronarzędziem.m) Nie wolno przenosić elektronarzędzia, znajdującego sięw ruchu. Przypadkowy kontakt ubrania z obracającym sięnarzędziem roboczym może spowodować jego wciągnięcie iwwiercenie się narzędzia roboczego w ciało osobyobsługującej.n) Należy regularnie czyścić szczeliny wentylacyjneelektronarzędzia. Dmuchawa silnika wciąga kurz do obudowy,a duże nagromadzenie pyłu metalowego może spowodowaćzagrożenie elektryczne.o) Nie należy używać elektronarzędzia w pobliżumateriałów łatwopalnych. Iskry mogą spowodować ichzapłon.p) Nie należy używać narzędzi, które wymagają płynnychśrodków chłodzących. Użycie wody lub innych płynnychśrodków chłodzących może doprowadzić do porażeniaprądem.Odrzut i odpowiednie wskazówki bezpieczeństwaOdrzut jest nagłą reakcją elektronarzędzia na zablokowanielub zawadzanie obracającego się narzędzia, takiego jakściernica, talerz szlifierski, szczotka druciana itd. Zaczepieniesię lub zablokowanie prowadzi do nagłego zatrzymania sięobracającego się narzędzia roboczego. Niekontrolowaneelektronarzędzie zostanie przez to szarpnięte w kierunkuprzeciwnym do kierunku obrotu narzędzia roboczego.Gdy, np. ściernica zatnie się lub zakleszczy w obrabianymprzedmiocie, zanurzona w materiale krawędź ściernicy, możesię zablokować i spowodować jej wypadnięcie lub odrzut.Ruch ściernicy (w kierunku osoby obsługującej lub od niej)uzależniony jest wtedy od kierunku ruchu ściernicy w miejscuzablokowania. Oprócz tego ściernice mogą się równieżzłamać.Odrzut jest następstwem niewłaściwego lub błędnego użyciaelektronarzędzia. Można go uniknąć przez zachowanieopisanych poniżej odpowiednich środków ostrożności.a) Elektronarzędzie należy mocno trzymać, a ciało i ręceustawić w pozycji, umożliwiającej złagodzenie odrzutu.Jeżeli w skład wyposażenia standardowego wchodziuchwyt dodatkowy, należy go zawsze używać, żeby miećjak największą kontrolę nad siłami odrzutu lub momentemodwodzącym podczas rozruchu. Osoba obsługującaurządzenie może opanować szarpnięcia i zjawisko odrzutupoprzez zachowanie odpowiednich środków ostrożności.b) Nie należy nigdy trzymać rąk w pobliżu obracającychsię narzędzi roboczych. Narzędzie robocze może wskutekodrzutu zranić rękę.c) Należy trzymać się z dala od strefy zasięgu, w którejporuszy się elektronarzędzie podczas odrzutu. Na skutekodrzutu, elektronarzędzie przemieszcza się w kierunkuprzeciwnym do ruchu ściernicy w miejscu zablokowania.d) Szczególnie ostrożnie należy obrabiać narożniki, ostrekrawędzie itd. Należy zapobiegać temu, by narzędziarobocze zostały odbite lub by się one zablokowały.Obracające się narzędzie robocze jest bardziej podatne nazakleszczenie przy obróbce kątów, ostrych krawędzi lub gdyzostanie odbite. Może to stać się przyczyną utraty kontroli lubodrzutu.e) Nie należy używać brzeszczotów do drewna lubzębatych. Narzędzia robocze tego typu często powodująodrzut lub utratę kontroli nad elektronarzędziem.Szczególne wskazówki bezpieczeństwa dla szlifowania iprzecinania ściernicąa) Należy używać wyłącznie ściernicy przeznaczonej dladanego elektronarzędzia i osłony przeznaczonej dla danejściernicy. Ściernice nie będące oprzyrządowaniem danegoelektronarzędzia nie mogą być wystarczająco osłonięte i nie sąwystarczająco bezpieczne.b) Osłona musi być dobrze przymocowana doelektronarzędzia, a jej ustawienie musi gwarantować jaknajwiększy stopień bez‌pie‌czeń‌stwa. Oznacza to, żezwrócona do osoby obsługującej część ściernicy ma byćw jak największym stopniu osłonięta. Osłona ma ochraniaćosobę obsługującą przed odłamkami i przypadkowymkontaktem ze ściernicą.c) Ściernic można używać tylko do prac dla nichprzewidzianych. Nie należy np. nigdy szlifować bocznąpowierzchnią ściernicy tarczowej do cięcia. Tarczoweściernice tnące przeznaczone są do usuwania materiałukrawędzią tarczy. Wpływ sił bocznych na te ściernice może jed) Do wybranej ściernicy należy używać zawszenieuszkodzonych kołnierzy mocujących o prawidłowejwielkości i kształcie. Odpowiednie kołnierze podpierająściernicę i zmniejszają tym samym niebezpieczeństwo jejzłamania się. Kołnierze do ściernic tnących mogą różnić się odkołnierzy przeznaczonych do innych ściernic.e) Nie należy używać zużytych ściernic z większychelektronarzędzi. Ściernice do większych elektronarzędzi niesą zaprojektowane dla wyższej liczby obrotów, która jestcharakterystyką mniejszych elektronarzędzi i mogą się dlategoDodatkowe szczególne wskazówki bezpieczeństwa dlaa) Należy unikać zablokowania się tarczy tnącej lub zadużego nacisku. Nie należy przeprowadzać nadmierniegłębokich cięć. Przeciążenie tarczy tnącej podwyższa jejobciążenie i jej skłonność do zakleszczenia się lubzablokowania i tym samym możliwość odrzutu lub złamania siętarczy.b) Należy unikać obszaru przed i za obracającą się tarczątnącą. Przesuwanie tarczy tnącej w obrabianym przedmiociew kierunku od siebie, może spowodować, iż w razie odrzutu,elektronarzędzie odskoczy wraz z obracającą się tarcząbezpośrednio w kierunku użytkownika.c) W przypadku zakleszczenia się tarczy tnącej lubprzerwy w pracy, elektronarzędzie należy wyłączyć iodczekać, aż tarcza całkowicie się zatrzyma. Nigdy nienależy próbować wyciągać poruszającej się jeszcze tarczyz miejsca cięcia, gdyż może to wywołać odrzut. Należywykryć i usunąć przyczynę zakleszczenia się.d) Nie włączać ponownie elektronarzędzia, dopókiznajduje się ono w materiale. Przed kontynuacją cięcia,tarcza tnąca powinna osiągnąć swoją pełną prędkośćobrotową. W przeciwnym wypadku ściernica może sięzaczepić, wyskoczyć z przedmiotu obrabianego lubspowodować odrzut.e) Płyty lub duże przedmioty należy przed obróbkąpodeprzeć, aby zmniejszyć ryzyko odrzutu,spowodowanego przez za‌klesz‌czo‌ną tarczę. Dużeprzedmioty mogą się ugiąć pod ciężarem własnym. Obrabianyprzedmiot należy podeprzeć z obydwu stron, zarówno wpobliżu linii cięcia jak i przy krawędzi.f) Zachować szczególną ostrożność przy wycinaniuotworów w ścianach lub operowaniu w innychniewidocznych obszarach. Wgłębiająca się w materiał tarczatnąca może spowodować odrzut narzędzia po natrafieniu naprzewody gazowe, wodociągowe, przewody elektryczne lubinne przedmioty.Szczególne wskazówki bezpieczeństwa dla szlifowaniapapierem ściernyma) Nie należy stosować zbyt wielkich arkuszy papieruściernego. Przy wyborze wielkości papieru ściernego,należy kierować się zaleceniami producenta. Wystającypoza płytę szlifierską papier ścierny może spowodowaćobrażenia, a także doprowadzić do zablokowania lub rozdarciapapieru lub do odrzutu.Szczególne wskazówki bezpieczeństwa dla pracy zużyciem szczotek drucianycha) Należy wziąć pod uwagę, że nawet przy normalnymużytkowaniu dochodzi do utraty kawałeczków druta przezszczotkę. Nie należy przeciążać drutów przez zbyt silnynacisk. Unoszące się w powietrzu kawałki drutów mogą złatwością przebić się przez cienkie ubranie i/lub skórę.b) Jeżeli zalecane jest użycie osłony, należy zapobieckontaktowi szczotki z osłoną. Średnica szczotek do talerzy igarnków może się zwiększyć przez siłę nacisku i siłyodśrodkowe.Urządzenia pracujące w wielu różnych miejscach, w tym pozapomieszczeniami zamkniętymi, należy podłączać poprzezochronny (FI, RCD, PRCD) wyłącznik udarowy.Podczas pracy elektronarzędzia nie wolno usuwać trocin anidrzazg.Elektronarzędzie można podłączać do gniazdka sieciowegotylko wtedy, kiedy jest wyłączone.Podczas pracy strugarki nie zbliżać się do strefyniebezpiecznej.Posługiwać się zawsze uchwytem dodatkowym.Natychmiast wyłączyć elektronarzędzie w przypadkuwystąpienia znacznych drgań lub w przypadku stwierdzeniainnych usterek. Sprawdzić urządzenie w celu ustaleniaprzyczyny.Tarcze szlifierskie stosować i przechowywać zgodnie zzaleceniami producenta.Przy szlifowaniu metali powstają iskry. Nie narażać naniebezpieczeństwo żadnych osób. Ze względu na zagrożeniepożarowe w pobliżu miejsca pracy (w strefie wyrzucania iskier)nie powinny się znajdować materiały palne. Nie stosowaćodpylaczy.Elektronarzędzie trzymać zawsze w taki sposób, aby iskry i pyłz przedmiotu obrabianego nie były wyrzucane na operatora.Do przecinania kamienia wskazane jest użycie stopyprowadzącej!Przed uruchomieniem urządzenia należy dokręcić nakrętkęregulacyjną.Jeśli ciężar własny części obrabianej nie pozwala nautrzymanie jej równowagi, to należy ją mocno umocować. Wżadnym wypadku nie wolno prowadzić części ręką.W przypadku ekstremalnych warunków zastosowania (naprzykład przy szlifowaniu do gładkości metali za pomocątalerzy oporowych oraz krążków ściernych z fibry) może dojśćdo silnego zanieczyszczenia wnętrza szlifierki ręcznej zkońcówką kątową. W takich warunkach zastosowaniakonieczne jest pilnie dokładne oczyszczenie wnętrza z osadówmetalu oraz dołączenie wyłącznika ochronnego prąduuszkodzeniowego (FI). Po zadziałaniu wyłącznika ochronnegoFI maszyna musi zostać odesłana do naprawy.W przypadku elektronarzędzi, które mają współpracować ztarczą z otworem gwintowanym należy sprawdzić czy długośćgwintu w tarczy odpowiada długości wrzeciona.Do robót związanych z rozcinaniem należy stosować kołpakochronny zamknięty z programu osprzętu.DEKLARACJA ZGODNOŚCI CEOświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że produkt tenodpowiada wymaganiom następujących norm i dokumentównormatywnych EN 60745, EN 55014-1, EN 55014-2,EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, i jest zgodny z wymaganiamidyrektyw 98/37/WE, 2004/108/EGWARUNKI UŻYTKOWANIASzlifierka kątowa nadaje się do rozcinania i szlifowaniazgrubnego wielu materiałów, takich jak na przykład: metal lubkamień oraz do szlifowania za pomocą tarczy szlifierskiej ztworzywa sztucznego i do robót za pomocą szczotki drucianejstalowej. W razie wątpliwości przestrzegać wskazówekproducenta osprzętu.Produkt można użytkować wyłącznie zgodnie z jegonormalnym przeznaczeniem.PODŁĄCZENIE DO SIECIPodłączać tylko do źródła zasilania prądem zmiennymjednofazowym i wyłącznie o napięciu podanym na tabliczceznamionowej. Możliwe jest również podłączenie do gniazdkabez uziemienia, ponieważ konstrukcja odpowiada II klasiebezpieczeństwa.UTRZYMANIE I KONSERWACJAOtwory wentylacyjne elektronarzędzia muszą być zawszedrożne.Nie dopuszczać do przedostawania się części metalowych doszczelin powietrznych - niebezpieczeństwo zwarcia!Należy stosować wyłącznie wyposażenie dodatkowe i częścizamienne AEG. W przypadku konieczności wymiany części,dla których nie podano opisu, należy skontaktować się zprzedstawicielami serwisu AEG (patrz lista punktów obsługigwarancyjnej/serwisowej).Na życzenie można otrzymać rysunek widoku zespołurozebranego. Przy zamawianiu należy podać dziesięciocyfrowynumer oraz typ elektronarzędzia umieszczony na tabliczceznamionowej. Zamówienia można dokonać albo u lokalnychprzedstawicieli serwisu, albo bezpośrednio w AEGElektrowerkzeuge, Max‑Eyth‑Straße 10, D‑71364 Winnenden,Germany.ZABEZPIECZENIE PRZED PONOWNYM URUCHOMIENIEMMaszyny z dającym się zablokować przełącznikiem sąwyposażone w zabezpieczenie przed ponownymuruchomieniem. Zapobiega ono ponownemu uruchomieniumaszyny po zaniku prądu. Przy ponownym podjęciu pracynależy wyłączyć i ponownie włączyć maszynę.OGRANICZENIE PRĄDUPrąd włączania jest większą częścią mocy znamionowejnarzędzia. Przez ograniczenie prądu prąd włączania jest o tylezredukowany, że nie jest uaktywniony bezpiecznik (16 A).SYMBOLEPrzed uruchomieniem elektronarzędzia zapoznaćsię uważnie z treścią instrukcji.Podczas pracy należy zawsze nosić okularyochronne.Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przyelektronarzędziu należy wyjąć wtyczkę z kontaktu.Wyposażenie dodatkowe dostępne osobno.Nie wyrzucaj elektronarzedzi wraz z odpadami zgospodarstwa domowego! Zgodnie z EuropejskaDyrektywa 2002/96/WE w sprawie zuzytegosprzetu elektrotechnicznego i elektronicznego orazdostosowaniem jej do prawa krajowego, zuzyte

Podręcznik użytkowania i konserwacji Aeg Ws 24 230 Egvx

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik użytkowania i konserwacji Aeg Ws 24 230 Egvx

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik użytkowania i konserwacji Aeg Ws 24 230 Egvx