Ważne instrukcje bezpieczeństwa Frigidaire Dges388ds3

Frigidaire DGES388DS3 to wysokiej jakości zmywarka z funkcją samo czyszczenia. Aby maksymalnie wykorzystać jej moc, ważne jest, aby przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa. Przed pierwszym użyciem zmywarki należy dokładnie przeczytać instrukcje obsługi i zapoznać się z wszystkimi ostrzeżeniami. Należy uważać, aby nie dotykać grzałki lub elementów grzejnych podczas użytkowania. Nie wolno również pozostawiać żywności w zmywarce na dłuższy czas, ponieważ może to powodować nieprzyjemny zapach. Środki chemiczne, które są używane w zmywarce, należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Przed czyszczeniem zmywarki należy odłączyć ją od zasilania elektrycznego.

Ostatnia aktualizacja: Ważne instrukcje bezpieczeństwa Frigidaire Dges388ds3

1 WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Niniejsze instrukcje dostępne są również na stronie internetowej: PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO ORAZ BEZPIECZEŃSTWO OSÓB TRZECICH JEST BARDZO WAŻNE Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać i których należy ściśle przestrzegać Ten symbol informuje o potencjalnym ryzyku dla bezpieczeństwa użytkownika i osób trzecich. Wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa będą poprzedzone tym symbolem oraz następującymi oznaczeniami: NIEBEZPIECZEŃSTWO OSTRZEŻENIE Oznacza niebezpieczną sytuację, której ewentualne zaistnienie prowadzi do poważnych obrażeń. Oznacza niebezpieczną sytuację, której ewentualne zaistnienie mogłoby prowadzić do poważnych obrażeń. Wszystkie komunikaty dotyczące bezpieczeństwa określają rodzaj potencjalnego zagrożenia oraz informują, w jaki sposób zmniejszyć ryzyko urazów, szkód oraz porażenia prądem wskutek nieprawidłowej obsługi urządzenia. Należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji. - Podczas rozpakowywania i instalacji należy używać rękawic ochronnych. - Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek czynności montażowej urządzenie należy odłączyć od zasilania elektrycznego. - Instalacja i konserwacja musi być wykonywana przez wykwalifikowanego technika zgodnie z instrukcjami producenta oraz obowiązującymi lokalnymi przepisami bezpieczeństwa. Nie należy naprawiać ani wymieniać żadnej części urządzenia, jeśli nie jest to wyraźnie dozwolone w instrukcji obsługi. - Wymiana przewodu zasilającego może zostać przeprowadzona wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka. Należy zwrócić się do autoryzowanego serwisu. - Zgodnie z przepisami urządzenie musi być uziemione. - Przewód zasilający powinien mieć wystarczającą długość, aby umożliwić podłączenie zabudowanego urządzenia do sieci. - Aby instalacja była zgodna z wymogami odpowiednich przepisów BHP, należy użyć rozłącznika wszystkich biegunów zasilania o minimalnym odstępie pomiędzy stykami wynoszącym 3 mm. - Jeśli piekarnik jest wyposażony we wtyk, nie należy używać rozgałęziaczy. - Nie należy używać przedłużaczy. PL66

2 - Nie należy ciągnąć za przewód zasilania. - Po zakończeniu montażu użytkownik nie powinien mieć dostępu do komponentów elektrycznych urządzenia. - Jeśli powierzchnia płyty indukcyjnej jest pęknięta, nie należy jej używać. W takiej sytuacji należy wyłączyć urządzenie, aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym (dotyczy wyłącznie modeli z funkcją indukcyjną). - Nie dotykać urządzenia mokrymi częściami ciała i nie obsługiwać go boso. - Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i służy do przygotowywania żywności. Wszelkie inne zastosowania (np. ogrzewanie pomieszczeń) są zabronione. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia i straty spowodowane niewłaściwym użyciem lub nieprawidłową konfiguracją ustawień. - Urządzenie i jego dostępne części mogą podczas pracy silnie się nagrzewać. Należy zachować ostrożność, aby nie dotknąć elementów grzejnych. Niemowlęta (w wieku 0-3 lat) i małe dzieci (w wieku 3-8 lat) nie powinny zbliżać się do urządzenia bez nadzoru osób dorosłych. - Dzieci w wieku 8 lat i starsze, osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej oraz osoby bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem lub przy odpowiednich instrukcjach dotyczących bezpiecznego użytkowania urządzenia i pod warunkiem, że rozumieją zagrożenia związane z obsługą urządzenia. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą bez nadzoru czyścić ani konserwować urządzenia. - Podczas pracy urządzenia i po jej zakończeniu nie wolno dotykać grzałek urządzenia, ponieważ można się poparzyć. Należy uważać, aby urządzenie nie miało kontaktu ze ściereczkami lub innymi łatwopalnymi materiałami, dopóki wszystkie jego komponenty całkowicie nie wystygną. - Po zakończeniu ostrożnie otworzyć drzwi urządzenia i pozwolić na stopniowe wyjście gorącego powietrza oraz pary z wnętrza komory. Gdy drzwi urządzenia są zamknięte, gorące PL67

3 powietrze wychodzi na zewnątrz przez otwór nad panelem sterowania. Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych. - Do wyjmowania naczyń i akcesoriów z gorącego piekarnika należy używać odpowiednich rękawic. Uważać, aby nie dotykać gorących elementów. - Nie ustawiać na urządzeniu i nie przechowywać w jego pobliżu żadnych materiałów łatwopalnych. W razie przypadkowego włączenia urządzenia mogłoby dojść do pożaru. - Nie należy podgrzewać ani gotować w urządzeniu hermetycznie zamkniętych słoików lub innych pojemników. Ciśnienie, które wytworzy się w środku, może doprowadzić do wybuchu słoika i w konsekwencji uszkodzenia urządzenia. - Nie należy używać pojemników z tworzyw sztucznych. - Przegrzane tłuszcze i oleje mogą się łatwo zapalić. Należy zawsze uważnie nadzorować gotujące się potrawy zawierające dużo tłuszczu i oleju. - Nigdy nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru podczas jego pracy. - Jeżeli do potraw dodawane są napoje alkoholowe (np. rum, koniak, wino, itp. ), należy pamiętać, że alkohole wyparowują w wysokiej temperaturze. W konsekwencji istnieje ryzyko, że opary alkoholu zapalą się w kontakcie z grzałką elektryczną. - Nigdy nie należy stosować urządzeń czyszczących parą. - Nie należy dotykać piekarnika w trakcie cyklu pirolizy. W trakcie cyklu pirolizy dzieci nie powinny zbliżać się do urządzenia. Przed cyklem czyszczenia należy usunąć z komory piekarnika nadmiar rozlanych płynów (dotyczy wyłącznie piekarników z funkcją pirolizy). - Należy korzystać wyłącznie z sondy temperatury zalecanej do tego piekarnika. - Do czyszczenia szyby w drzwiach piekarnika nie należy używać środków ściernych ani ostrych skrobaków metalowych, ponieważ mogą one zarysować powierzchnię i spowodować pęknięcie szyby. - Przed wymianą lampy należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone, aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym. PL68

4 - Do przykrywania żywności w naczyniu do gotowania nie należy używać folii aluminiowej (dotyczy wyłącznie piekarników z naczyniem do gotowania w komplecie). Utylizacja urządzeń AGD - Urządzenie zostało wykonane z materiałów nadających się do recyklingu. Urządzenie należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Przed złomowaniem należy odciąć przewód zasilający. - Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji, odzyskiwania oraz recyklingu urządzeń AGD, należy skontaktować się z odpowiednim lokalnym urzędem gminy, punktem skupu złomu lub sklepem, w którym zakupiono urządzenie. INSTALACJA Po rozpakowaniu piekarnika należy sprawdzić, czy urządzenie nie zostało uszkodzone w czasie transportu oraz czy drzwi zamykają się prawidłowo. W razie jakichkolwiek problemów skontaktować się z najbliższym autoryzowanym serwisem. Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom, zaleca się, aby piekarnik został wyjęty z podstawy ze styropianu dopiero tuż przez instalacją. PRZYGOTOWANIE MEBLA DO ZABUDOWY Meble kuchenne mające bezpośrednią styczność z piekarnikiem muszą być odporne na działanie wysokiej temperatury (min. 90 C). Mebel należy przyciąć przed włożeniem piekarnika i dokładnie usunąć trociny i wióry. Po zainstalowaniu dolna część piekarnika nie powinna być już dostępna. Aby zagwarantować prawidłową pracę urządzenia, nie wolno blokować minimalnego otworu między blatem a górną częścią piekarnika. PODŁĄCZENIE DO ZASILANIA Sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej urządzenia odpowiada napięciu w sieci. Tabliczka znamionowa znajduje się przy przedniej krawędzi piekarnika i jest widoczna przy otwartych drzwiczkach. Ewentualnej wymiany przewodu zasilającego (typ H05 RR-F 3 x 1, 5 mm 2) może dokonać wyłącznie wykwalifikowany elektryk. ZALECENIA OGÓLNE Przed pierwszym użyciem: - Usunąć zabez kartonowe, folię oraz nalepki z akcesoriów. - Wyjąć akcesoria z piekarnika i rozgrzać go do temperatury 200 C na ok. jedną godzinę. Pozwoli to na usunięcie woni materiału izolacyjnego oraz smarów ochronnych. Podczas eksploatacji: - Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na drzwiach, aby ich nie uszkodzić. - Nie opierać się na drzwiach i nie wieszać żadnych przedmiotów na uchwycie. - Nie przykrywać wnętrza piekarnika folią aluminiową. - Nie wlewać wody do środka rozgrzanego piekarnika; może to uszkodzić emaliowaną powierzchnię. - Nie przeciągać form ani patelni po dnie piekarnika, ponieważ może to porysować jego emaliowaną powierzchnię. - Sprawdzić, czy przewody elektryczne innych urządzeń nie stykają się z gorącymi częściami piekarnika lub nie zostały przycięte przez jego drzwi. - Nie narażać piekarnika na działanie warunków atmosferycznych. PORADY DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA Utylizacja opakowania Materiał z opakowania w 100% nadaje się do recyklingu i jest oznaczony symbolem ( wyrzucać, lecz utylizować zgodnie z przepisami określonymi przez lokalne władze. PL69). Części opakowania nie należy Utylizacja urządzenia - Niniejsze urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE (WEEE) o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. - Właściwa utylizacja i złomowanie pomagają wyeliminować niekorzystny wpływ złomowanych produktów na środowisko naturalne oraz zdrowie człowieka. - Symbol na urządzeniu lub w dokumentacji do niego dołączonej oznacza, że urządzenia nie wolno traktować podobnie jak zwykłe odpady domowe. Należy oddać je do punktu zajmującego się utylizacją i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

5 Oszczędzanie energii - Nagrzewać urządzenie jedynie wtedy, gdy jest to zalecane w tabeli lub w przepisie. - Używać ciemnych lub emaliowanych na czarno form do, gdyż znacznie lepiej wchłaniają ciepło. - Wyłączyć piekarnik 10/15 minut przed upływem ustawionego czasu. Jeśli potrawy wymagają dłuższego czasu, nadal będą się piekły, pomimo wyłączenia piekarnika. DEKLARACJA ZGODNOŚCI - Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do kontaktów z artykułami spożywczymi i spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu () nr 1935/2004. Zostało ono zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Dyrektywie nr 2006/95/WE w sprawie niskiego napięcia (która zastąpiła Dyrektywę nr 73/23/EWG z późniejszymi zmianami) oraz w Dyrektywie nr 2004/108/WE w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej ("EMC"). INSTRUKCJA WYSZUKIWANIA USTEREK Piekarnik nie działa: Sprawdzić, czy jest zasilanie oraz czy piekarnik jest prawidłowo podłączony. Wyłączyć piekarnik i włączyć go ponownie, aby sprawdzić, czy usterka nie ustąpiła. Drzwi są zablokowane: Wyłączyć piekarnik i włączyć go ponownie, aby sprawdzić, czy usterka nie ustąpiła. Ważne: Podczas trwania automatycznego czyszczenia drzwi są zablokowane. Odczekać do momentu automatycznego odblokowania (patrz rozdział Cykl czyszczenia piekarnika z funkcją piroliza). Elektroniczny programator nie działa: Jeżeli na wyświetlaczu pojawia się litera " " oraz numer, należy się skontaktować z najbliższym autoryzowanym serwisem. Należy wtedy podać numer, który następuje po literze " ". SERWIS TECHNICZNY Przed skontaktowaniem się z serwisem: 1. Sprawdzić, czy nie można samodzielnie rozwiązać problemu zgodnie z punktami opisanymi w "Instrukcji wyszukiwania usterek". 2. Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie, aby sprawdzić, czy usterka nie ustąpiła. Jeśli po przeprowadzeniu powyższych testów urządzenie nadal nie działa prawidłowo, należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym serwisem. Należy podać: krótki opis usterki; dokładny typ i model piekarnika; numer serwisowy (to numer znajdujący się po słowie Service na tabliczce znamionowej), podany na prawej, wewnętrznej krawędzi komory piekarnika (widoczny przy otwartych drzwiczkach). Numer serwisowy jest również podany w karcie gwarancyjnej; dokładny adres; numer telefonu. Jeśli konieczna będzie naprawa, należy zwrócić się do autoryzowanego serwisu (co jest gwarancją użycia oryginalnych części zamiennych oraz właściwej naprawy). PL70

6 CZYSZCZENIE OSTRZEŻENIE Zewnętrzne części piekarnika WAŻNE: Nie stosować detergentów antykorozyjnych ani ściernych. Jeśli któryś z tych produktów wejdzie przez przypadek w kontakt z urządzeniem, należy niezwłocznie oczyścić go przy użyciu wilgotnej szmatki z mikrofibry. Powierzchnie należy czyścić przy użyciu wilgotnej szmatki z mikrofibry. Jeśli są bardzo zabrudzone, dodać do wody kilka kropel płynu do mycia naczyń. Wytrzeć do sucha ściereczką. Wnętrze piekarnika WAŻNE: Nie stosować gąbek ściernych, metalowych myjek ani skrobaków. Jeśli będą stosowane, mogą z czasem uszkodzić emaliowane powierzchnie oraz szybę w drzwiach. Po każdym użyciu piekarnika odczekać, aż ostygnie, a następnie wyczyścić go (najlepiej wtedy, gdy jest jeszcze ciepły), aby zapobiec powstawaniu osadów i plam z resztek jedzenia (np. potrawy o dużej zawartości cukru). Stosować środki przeznaczone do czyszczenia piekarników i przestrzegać zaleceń ich producenta. Do czyszczenia szyby w drzwiach piekarnika należy stosować odpowiedni detergent w płynie. Aby ułatwić czyszczenie urządzenia, można zdemontować drzwi (patrz KONSERWACJA). Górna grzałka grilla (patrz KONSERWACJA) może zostać obniżona (tylko w niektórych modelach), aby ułatwić czyszczenie górnej części komory piekarnika. UWAGA: Podczas długiego potraw zawierających dużo wody (np. pizzy, warzyw itp. ) może dojść do osadzania się skroplin na wewnętrznej stronie drzwi oraz na uszczelce. Po wystygnięciu piekarnika należy je wytrzeć ściereczką lub gąbką. Akcesoria: Po każdym użyciu akcesoria należy zanurzyć w roztworze wody z płynem do mycia naczyń. Jeśli są jeszcze gorące, ubrać rękawice kuchenne. Pozostałości żywności można łatwo usunąć za pomocą specjalnej szczoteczki lub gąbką. Czyszczenie tylnego panelu oraz bocznych paneli katalitycznych (jeśli urządzenie jest w nie wyposażone): WAŻNE: Nie stosować detergentów antykorozyjnych lub ściernych, twardych szczotek oraz szorstkich gąbek do mycia naczyń, ani środków w aerozolu do mycia piekarników, ponieważ mogłyby uszkodzić powierzchnię katalityczną i pozbawić ją właściwości samoczyszczących. Włączyć pusty piekarnik ustawiony na funkcję Termoobieg z temperaturą 200 C i pozwolić, żeby pracował przez ok. 1 godzinę. Po zakończeniu zaczekać, aż urządzenie ostygnie, a następnie gąbką usunąć ewentualne resztki potraw. KONSERWACJA OSTRZEŻENIE DEMONTAŻ DRZWI Aby wyjąć drzwi: 1. Całkowicie otworzyć drzwi. Unieść do oporu dwa zaczepy blokujące zawiasy (rys. 1). 3. Zamknąć drzwi, tak aby się zablokowały (A), podnieść je (B) i obrócić (C), tak aby się zwolniły z obsady (D) (rys. 2). Ponowny montaż drzwiczek: 1. Włożyć zawiasy w obsady. Opuścić zaczepy po obu stronach. 4. Zamknąć drzwi. - Nie wolno stosować urządzeń czyszczących parą. - Czyszczenie piekarnika przeprowadzać jedynie wtedy, gdy urządzenie jest zimne. - Odłączyć urządzenie od zasilania. - Stosować rękawice ochronne. - Opisane czynności przeprowadzać przy zimnym urządzeniu. - Odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego PL71

7 Rys. 1 Rys. 2 PRZESUNIĘCIE GÓRNEJ GRZAŁKI (TYLKO W NIEKTÓRYCH MODELACH) 1. Wyjąć boczne prowadnice półek (rys. 3). Lekko wysunąć grzałkę (rys. 4) i ją obniżyć (rys. 5). Aby z powrotem umieścić grzałkę na miejscu, podnieść ją, lekko pociągnąć do siebie i oprzeć na obsadach bocznych. Rys. 3 Rys. 4 Rys. 5 WYMIANA ŻARÓWKI Aby wymienić tylną żarówkę (jeśli urządzenie jest w nią wyposażone): 1. Odłączyć piekarnik od zasilania elektrycznego. Odkręcić klosz (rys. 6), wymienić żarówkę (typ - patrz uwaga poniżej) i z powrotem przykręcić klosz. Podłączyć piekarnik z powrotem do zasilania elektrycznego. Aby wymienić boczną żarówkę (jeśli urządzenie jest w nią wyposażone): 1. Odłączyć piekarnik od zasilania elektrycznego 2. Wyjąć boczne prowadnice półek, jeśli urządzenie jest w nie wyposażone (rys. 3) 3. Podważyć płaskim śrubokrętem i wyjąć klosz (rys. 7) 4. Wymienić żarówkę (typ - patrz uwaga poniżej) (rys. 8). 5. Z powrotem nałożyć klosz i docisnąć do ścianki, aby zaskoczył i zamknął się prawidłowo (rys. 9) 6. Z powrotem zamontować boczne prowadnice półek. 7. 6 Rys. 7 Rys. 8 Rys. 9 UWAGA: - Stosować wyłącznie żarówki 25-40W/230V, typ E-14, T300 C lub żarówki halogenowe 20-40W/230V, typ G9, T300 C - Żarówka użyta w urządzeniu jest przeznaczona specjalnie do urządzeń elektrycznych i nie jest odpowiednia do oświetlania pomieszczeń gospodarstwa domowego (Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 244/2009). - Żarówki można zakupić w autoryzowanym serwisie. WAŻNE: - W razie stosowania żarówek halogenowych, nie wolno dotykać ich gołymi rękami. Na żarówce pozostają odciski palców, co może doprowadzić do późniejszego jej uszkodzenia. - Nie uruchamiać piekarnika, jeśli klosz nie jest z powrotem zainstalowany. PL72

8 INSTRUKCJA OBSŁUGI PIEKARNIKA PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE PATRZ CZĘŚĆ DOTYCZĄCA INSTALACJI 1. Panel sterowania 2. Grzałka górna/grill 3. Wentylator chłodzący (niewidoczny) 4. Tabliczka znamionowa (nie usuwać! ) 5. Lampa 6. Grzałka okrągła (niewidoczna) 7. Wentylator 8. Rożen (jeśli jest w zestawie) 9. Dolna grzałka (ukryta) 10. Drzwi 11. Położenie półek (liczba półek wskazana jest z przodu piekarnika) 12. Ścianka tylna UWAGA: - Podczas wentylator chłodzący może się uruchamiać co jakiś czas, aby zmniejszyć pobór energii elektrycznej. - Po zakończeniu i wyłączeniu piekarnika wentylator chłodzący może nadal pracować przez pewien czas. - Po otwarciu drzwi piekarnika podczas grzałki się wyłączają. AKCESORIA W ZESTAWIE Rys. A Rys. B Rys. C A. RUSZT: służy do potraw lub jako półka, na której można umieścić formy, blachy bądź inne naczynia przeznaczone do w piekarniku. B. TACKA DO OCIEKANIA: służy do zbierania spływającego tłuszczu, gdy jest umieszczona pod rusztem, lub jako blacha do mięsa, ryb, warzyw, placków itp. C. WYSUWANE PROWADNICE: ułatwiają wsuwanie i wysuwanie akcesoriów. Liczba akcesoriów może się różnić w zależności od zakupionego modelu. AKCESORIA NA ZAMÓWIENIE Dodatkowe akcesoria można nabyć oddzielnie w serwisie. PL73

9 WKŁADANIE RUSZTÓW ORAZ INNYCH AKCESORIÓW DO PIEKARNIKA 1. Włożyć ruszt poziomo, wygiętą częścią "A" do góry (rys. Inne akcesoria, np. blacha-ociekacz i blacha do, wkłada się częścią wygiętą na fragmencie płaskim "B" skierowaną do góry (rys. 2 OPIS PANELU STEROWANIA PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY 1. POKRĘTŁO WYBORU FUNKCJI: włączanie/wyłączanie oraz wybór funkcji 2. POKRĘTŁO NAWIGACJI: poruszanie się po menu i zmienianie ustawionych wartości UWAGA: dwa pokrętła są wysuwane. Nacisnąć je na środku, aby wysunęły się z obsady. PRZYCISK: powrót do poprzedniego ekranu 4. PRZYCISK: wybór oraz potwierdzanie ustawień LISTA FUNKCJI Po ustawieniu pokrętła wyboru funkcji w dowolnej pozycji piekarnik się włączy: na wyświetlaczu pojawiają się funkcje lub podmenu powiązane z daną funkcją. Podmenu można wybrać po ustawieniu pokrętła w położeniu GRILL, SPECJALNE, USTAWIENIA, CHLEB/ PIZZA oraz AUTOMATYCZNE CZYSZCZENIE PIEKARNIKA. UWAGA: Lista oraz opis funkcji - patrz tabela na stronie 79. OPIS WYŚWIETLACZA I H G F A E B C D A. Wizualizacja aktywnych grzałek dla różnych funkcji B. Symbole zarządzania czasem: timer, czas, godzina zakończenia, aktualna godzina C. Informacje o fabrycznie ustawionych funkcjach D. Wybrana funkcja automatyczna CHLEB/PIZZA E. Informacja o zamkniętych drzwiach piekarnika podczas funkcji automatycznego czyszczenia (pirolizy) F. Wewnętrzna temperatura piekarnika G. Funkcja automatycznego czyszczenia (pirolizy) (niedostępna w tym modelu) H. Przyrumienienie I. Funkcje specjalne: Rozmrażanie, Utrzymywanie w cieple, Wyrastanie, Eco termoobieg WŁĄCZANIE PIEKARNIKA - USTAWIANIE JĘZYKA Przy pierwszym uruchomieniu piekarnika na wyświetlaczu pojawia się komunikat: ENGLISH Obracać pokrętłem nawigacji, aż zostanie wyświetlony żądany język, a następnie nacisnąć przycisk, aby potwierdzić. PL74

10 USTAWIANIE GODZINY Po ustawieniu języka należy ustawić godzinę na zegarze. Na wyświetlaczu migają dwie cyfry godziny. 1. Pokrętłem nawigacji ustawić prawidłową godzinę. Nacisnąć przycisk, aby zatwierdzić ustawienie; na wyświetlaczu migają cyfry minut. Pokrętłem nawigacji ustawić prawidłową wartość minut. Nacisnąć przycisk, aby potwierdzić. Aby zmienić bieżącą godzinę, np. po przerwie w dostawie prądu, patrz następny rozdział (USTAWIENIA). WYBÓR FUNKCJI PIECZENIA 1. Ustawić pokrętło przełącznika funkcji na wybraną funkcję: Na wyświetlaczu pojawią się ustawienia. Jeśli widoczne wartości odpowiadają żądanym, nacisnąć przycisk. Aby je zmienić, należy postępować zgodnie z poniższym opisem. USTAWIANIE TEMPERATURY/MOCY GRILLA Aby zmienić temperaturę lub moc grilla, należy: 1. Ustawić żądaną wartość pokrętłem nawigacji. SZYBKIE NAGRZEWANIE 1. Wybrać funkcję szybkiego nagrzewania, ustawiając pokrętło przełącznika funkcji na symbol. Potwierdzić przyciskiem: na wyświetlaczu pojawią się ustawienia. Jeśli zaproponowana temperatura jest odpowiednia, nacisnąć przycisk. Aby zmienić temperaturę, postępować zgodnie z instrukcjami w poprzednich tematach. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat PRE. Po osiągnięciu ustawionej temperatury na wyświetlaczu pojawi się odpowiednia wartość (np. 200 C) i zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy. Po zakończeniu nagrzewania piekarnik automatycznie wybiera funkcję grzania konwencjonalnego. W tym momencie można włożyć potrawę i rozpocząć pieczenie. Aby ustawić inną funkcję, należy ją wybrać za pomocą pokrętła wyboru funkcji. PL75

11 USTAWIANIE CZASU PIECZENIA Funkcja ta pozwala na pieczenie przez określony czas z zakresu od 1 minuty do maksymalnego czasu dozwolonego dla wybranej funkcji. Po upływie tego czasu piekarnik wyłącza się automatycznie. Po potwierdzeniu temperatury miga symbol. Pokrętłem regulacji ustawić żądany czas. Potwierdzić czas przyciskiem. USTAWIANIE CZASU ZAKOŃCZENIA/OPÓŹNIONE URUCHOMIENIE PROGRAMU WAŻNE: Dla następujących funkcji nie można ustawić opóźnienia rozpoczęcia programu: SZYBKIE NAGRZEWANIE, CHLEB/PIZZA. UWAGA: W tym ustawieniu wybrana temperatura jest osiągana stopniowo, przez co czasy wydłużają się nieco w porównaniu do wartości podanych w tabeli. Można ustawić żądaną godzinę zakończenia, opóźniając rozpoczęcie pracy piekarnika o maksymalnie 23 godziny i 59 minut. Jest to możliwe wyłącznie po ustawieniu czasu. Po ustawieniu czasu na wyświetlaczu pojawia się godzina zakończenia (np. 15:45) i miga symbol. Aby opóźnić zakończenie, zmieniając (opóźniając) godzinę jego rozpoczęcia, należy: 1. Ustawić pokrętłem nawigacji godzinę, o której pieczenie ma się zakończyć (np. 16:00). Potwierdzić wybraną wartość przyciskiem: migają dwa punkty godziny zakończenia, informując, że ustawienie zostało przeprowadzone prawidłowo. Piekarnik automatycznie opóźni rozpoczęcie w taki sposób, aby zakończyć je o ustawionej godzinie. W każdym momencie można zmienić ustawione wartości (temperatura, poziom grilla, czas), wracając przyciskiem, zmieniając wartości pokrętłem nawigacji oraz potwierdzając przyciskiem. MINUTNIK Z tej funkcji można korzystać tylko wtedy, gdy piekarnik jest wyłączony. Jest ona przydatna na przykład do kontrolowania czasu gotowania makaronu. Maksymalny czas, jaki można ustawić, to 23 godziny i 59 minut. Gdy pokrętło przełącznika funkcji jest ustawione na zero, wybrać żądany czas pokrętłem nawigacji. Nacisnąć przycisk, aby rozpocząć odliczanie w dół. Po upływie ustawionego czasu na wyświetlaczu pojawi się czas "END" i zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy. Aby go przerwać, nacisnąć przycisk (na wyświetlaczu pojawia się aktualna godzina). BLOKADA PRZYCISKÓW Funkcja ta pozwala na zablokowanie działania wszystkich przycisków i pokręteł na panelu sterowania. Aby ją włączyć, należy jednocześnie nacisnąć przyciski oraz i przytrzymać je przez co najmniej 3 sekundy. Jeśli jest aktywna, działanie przycisków jest zablokowane, a na wyświetlaczu pojawia się klucz Funkcję tę można włączyć również podczas. Aby ją wyłączyć, należy ponownie wykonać wyżej opisane czynności. Gdy blokada przed dziećmi jest włączona, piekarnik można wyłączyć, ustawiając pokrętło na 0 (zero). W takiej sytuacji jednak konieczne jest ponowne ustawienie wcześniej wybranej funkcji. PL76

12 WYBÓR FUNKCJI SPECJALNYCH Obrócić pokrętło wyboru funkcji do pozycji, aby przejść do podmenu zawierającego cztery funkcje specjalne. Aby je przejrzeć, wybrać i uruchomić jedną z nich, należy: 1. Ustawić pokrętło przełącznika funkcji na symbolu: na wyświetlaczu pojawia się komunikat "ROZMRAZANIE" oraz symbol tej funkcji. Pokrętłem nawigacji przewinąć listę funkcji: ROZMRAZANIE, UTRZYMYWANIE W CIEPLE, WYRASTANIE, ECO TERMOOBIEG. PRZYRUMIENIANIE W przypadku niektórych funkcji po zakończeniu na wyświetlaczu pojawia się propozycja przyrumienienia potrawy. Funkcję tę można włączyć tylko wtedy, gdy ustawiono czas. Po upływie czasu na wyświetlaczu pojawia się komunikat: ABY ZARUMIENIC. Po naciśnięciu przycisku piekarnik rozpoczyna fazę przyrumieniania, która trwa 5 minut. Funkcję tę można wykonać jedynie dwa razy z rzędu. WYBÓR FUNKCJI CHLEB/PIZZA Ustawienie wskaźnika pokrętła funkcji na symbolu powoduje wyświetlenie podmenu automatycznych funkcji chleba oraz pizzy. Bread (Chleb) 1. Ustawić pokrętło wyboru funkcji na symbolu: na wyświetlaczu pojawia się jednocześnie napis "CHLEB" i AUTO. Wcisnąć, aby wybrać funkcję. Pokrętłem nawigacji ustawić żądaną temperaturę (od 180 C do 220 C) i potwierdzić przyciskiem. Pokrętłem nawigacji ustawić żądany czas i wcisnąć, aby pieczenie się rozpoczęło. Pizza 1. Ustawić pokrętło wyboru funkcji na symbolu: na wyświetlaczu pojawia się "CHLEB". Aby wybrać funkcję "PIZZA", należy: 2. Obrócić pokrętło nawigacji: na wyświetlaczu pojawi się napis "PIZZA". Pokrętłem nawigacji ustawić żądaną temperaturę (od 220 C do 250 C) i potwierdzić przyciskiem. PL77

13 USTAWIENIA Ustawić pokrętło przełącznika funkcji na symbolu, aby przejść do podmenu pięciu ustawień wyświetlacza, które można zmieniać. Język 1. Obrócić pokrętło nawigacji w taki sposób, aby pojawił się napis "LANGUAGE" (JEZYK) 2. Wcisnąć, aby przejść do ustawienia 3. Obracać pokrętłem nawigacji, aż zostanie wyświetlony żądany język, a następnie nacisnąć przycisk potwierdzenia. Zegar Obrócić pokrętło nawigacji w taki sposób, aby pojawił się napis "ZEGAR". Aby zmienić godzinę, patrz poprzedni rozdział (USTAWIENIE BIEŻĄCEJ GODZINY). Eco Po wybraniu trybu ECO (ustawienie "ON"), jasność wyświetlacza zostaje zmniejszona, a po 3 minutach od przejścia w tryb gotowości wyświetlany jest zegar. Aby przywrócić wyświetlanie informacji na wyświetlaczu, wystarczy nacisnąć dowolny przycisk lub obrócić którymkolwiek pokrętłem 1. Obrócić pokrętło nawigacji w taki sposób, aby pojawił się napis "ECO". Nacisnąć przycisk, aby przejść do ustawień (WŁ. /WYŁ. ). Pokrętłem nawigacji wybrać żądane ustawienie i potwierdzić przyciskiem. Jeżeli podczas włączony jest tryb ECO, oświetlenie piekarnika zostanie wyłączone po 1 minucie od rozpoczęcia i włączone ponownie po każdym działaniu użytkownika. Sygnał dźwiękowy Aby włączyć lub wyłączyć sygnał dźwiękowy, należy: 1. Obrócić pokrętło nawigacji w taki sposób, aby pojawił się napis "TON". Jasność Aby zmienić jasność wyświetlacza, należy: 1. Obrócić pokrętło nawigacji w taki sposób, aby pojawił się napis "JASNOSC". Nacisnąć przycisk: na wyświetlaczu pojawi się cyfra Pokrętłem nawigacji zwiększyć lub zmniejszyć jasność i potwierdzić przyciskiem. PL78

14 TABELA OPISU FUNKCJI POKRĘTŁO PRZEŁĄCZNIKA FUNKCJI OFF Do przerywania i wyłączania piekarnika. OŚWIETLENIE Do włączania i wyłączania oświetlenia wewnątrz piekarnika. SPECIALS (Specjalne) ROZMRAŻANIE UTRZYMYWANIE W CIEPLE WYRAS-TANIE ECO TERMOOBIEG KONWENCJONALNE PIECZENIE KONWEKCYJNE TERMOOBIEG PIECZENIE MAXI Do przyspieszania rozmrażania artykułów spożywczych. Zaleca się umieszczenie potrawy na środkowym poziomie. Zaleca się pozostawienie potrawy w opakowaniu, aby zapobiec wysuszeniu jej powierzchni. Pozwala utrzymać ciepło i chrupkość świeżo ugotowanych potraw (np. mięs, potraw smażonych, zapiekanek). Funkcja nie włącza się, gdy temperatura w piekarniku przekracza 65 C. Zapewnia optymalne wyrastanie różnych rodzajów ciast. Aby zachować jakość wyrastania, funkcja nie włączy się, gdy temperatura w komorze jest wyższa niż 40 C. Ciasto należy umieścić na 2. półce. Nie trzeba wstępnie nagrzewać piekarnika. Do na jednym poziomie nadziewanych pieczeni i mięs pociętych na kawałki. Funkcja ta wykorzystuje przerywany, delikatny nadmuch wentylatora, zapobiegający nadmiernemu przesychaniu potraw. W przypadku tej funkcji ECO podczas oświetlenie pozostaje wyłączone. Można je tymczasowo włączyć ponownie, naciskając przycisk potwierdzenia. Aby maksymalnie zwiększyć wydajność energetyczną zaleca się, aby nie otwierać drzwiczek piekarnika podczas. Zaleca się korzystanie z poziomu 3. Do dowolnego rodzaju potraw na jednej półce. Należy używać 3. półki. Do pizz, tart warzywnych i mięsnych oraz ciast z mokrym nadzieniem należy natomiast używać poziomu 1. lub 2. Nie trzeba nagrzewać piekarnika. Do mięs i ciast z płynnym nadzieniem (słonych i słodkich) na jednej półce. Do różnych potraw (np. ryb, warzyw, ciasta) w jednej temperaturze na maksymalnie trzech półkach jednocześnie. Funkcja ta pozwala na pieczenie bez wzajemnego przenikania się zapachów pieczonych potraw. Gdy pieczenie odbywa się tylko na jednej półce, należy korzystać z 2. poziomu. W przypadku na dwóch półkach należy używać 1. i 4. poziomu, a w przypadku na trzech półkach 1., 3. i 5. Do dużych kawałków mięs (powyżej 2, 5 kg). Korzystać z 1. poziomu w zależności od wielkości mięsa. Zaleca się obrócenie mięsa podczas w celu zapewnienia równomiernego przyrumienienia. Zaleca się podlewanie mięsa od czasu do czasu w celu zapobieżenia jego wysuszeniu. PL79

15 GRILL TURBO GRILL USTAWIENIA CHLEB/PIZZA SZYBKIE NAGRZEWANIE POKRĘTŁO PRZEŁĄCZNIKA FUNKCJI Do plastrów mięsa, szaszłyków, kiełbasek; do zapiekania warzyw oraz przyrumieniania chleba. Zaleca się umieszczenie potrawy na poziomie 4. lub 5. Podczas grillowania mięs zaleca się używanie blachyociekacza, na której będzie się zbierał kapiący tłuszcz. Umieścić blachę na 3. lub 4. poziomie i wlać do niej około pół litra wody. Podczas drzwi piekarnika muszą być zamknięte. Do dużych kawałków mięsa (udziec, rostbef, kurczak). Umieścić potrawę na środkowym poziomie. Zaleca się stosowanie blachyociekacza, która będzie zbierała ociekający tłuszcz. Umieścić blachę na 1. Wraz z tą funkcją można stosować rożen, jeśli jest w zestawie. Ustawianie wyświetlacza (język, czas, jasność, głośność sygnału dźwiękowego, tryb eko). Do różnych rodzajów i wielkości pizzy oraz chleba. W ramach tej funkcji istnieją dwa programy o fabrycznych ustawieniach. Wystarczy tylko wskazać żądane wartości (temperatura oraz czas), a piekarnik automatycznie przeprowadzi optymalny cykl. Nagrzać wstępnie piekarnik i umieścić ciasto na poziomie 2. Do szybkiego nagrzewania piekarnika. Aby ustawić inną funkcję, należy skorzystać z pokrętła przełącznika funkcji. PL80

16 TABELA PIECZENIA Przepis Funkcja Nagrzewanie Poziom (od dołu) Temp. ( C) Czas (min) Akcesoria i uwagi Ciasta drożdżowe Ciasta z nadzieniem (sernik, strucla, szarlotka) Ciastka / tarteletki Pączki Bezy - 2/ Forma do ciasta na Półka 4: forma do ciasta na Półka 1: forma do ciasta na Blacha-ociekacz / blacha do lub forma do ciasta na Półka 4: forma do ciasta na Półka 1: forma do ciasta na Blacha-ociekacz / blacha do Półka 4: ruszt Półka 1: tacka do ociekania / blacha do ciast Półka 5: forma do ciasta na * Półka 3: forma do ciasta na Półka 1: tacka do ociekania / blacha do ciast Blacha-ociekacz / blacha do Półka 4: blacha na Półka 1: tacka do ociekania / blacha do ciast Półka 5: forma do ciasta na * Półka 3: forma do ciasta na Półka 1: tacka do ociekania / blacha do ciast Blacha-ociekacz / blacha do Półka 4: blacha na Półka 1: tacka do ociekania / blacha do ciast Półka 5: forma do ciasta na * Półka 3: forma do ciasta na Półka 1: tacka do ociekania / blacha do ciast PL81

17 Przepis Funkcja Nagrzewanie Chleb / pizza / focaccia Bread (Chleb) (Chleb) Poziom (od dołu) Temp. ( C) Czas (min) - 1/ * Tak Akcesoria i uwagi Blacha-ociekacz / blacha do Półka 4: blacha na Półka 1: tacka do ociekania / blacha do ciast Półka 5: forma do ciasta na Półka 3: forma do ciasta na Półka 1: tacka do ociekania / blacha do ciast Tacka do ociekania / blacha do ciast lub ruszt Pizza Mrożona pizza Tarta warzywa+mięs o (tarty warzywne, quiche lorraine) Nadziewane ciasto francuskie / przekąski z ciasta ptysiowego Lasagne / Makaron zapiekany / Cannelloni / Potrawy z formy Baranina / cielęcina / wołowina / wieprzowina 1kg (Pizza) Tak Ociekacz/blacha do ciast PL82 Półka 3: tacka do ociekania / blacha do ciast lub ruszt Półka 4: blacha na Półka 1: tacka do ociekania / blacha do ciast - 2/ Forma do ciasta na * * Półka 4: forma do ciasta na Półka 1: forma do ciasta na Półka 5: forma do ciasta na Półka 3: forma do ciasta na Półka 1: tacka do ociekania / blacha do ciast + tortownica Blacha-ociekacz / blacha do Półka 4: blacha na Półka 1: tacka do ociekania / blacha do ciast Półka 5: forma do ciasta na Półka 3: forma do ciasta na Półka 1: tacka do ociekania / blacha do ciast Blacha-ociekacz lub blacha na Blacha-ociekacz lub blacha na

18 Przepis Funkcja Nagrzewanie Kurczak / królik / kaczka 1kg Indyk / gęś 3 kg Ryba pieczona / potrawy pieczone w papierze (filet, w całości) Nadziewane warzywa (pomidory, cukinie, bakłażany) Blacha-ociekacz lub blacha na Blacha-ociekacz lub blacha na Blacha-ociekacz lub blacha na Blacha na Tosty (wysoka) 3 6 Ruszt Filety / kawałki ryb Kiełbaski / szaszłyki / żeberka / hamburgery Kurczak pieczony 1 1, 3 kg Krwisty rostbef 1kg Udziec jagnięcy / golonka Pieczone ziemniaki Zapiekane warzywa (średnia) (średnio - wysoka) (średnia) (wysoka) (średnia) (średnia) (średnia) (wysoka) Lasagne i mięso * Mięso i ziemniaki Poziom (od dołu) Temp. ( C) Czas (min) * Akcesoria i uwagi Półka 4: ruszt (obrócić potrawę po upływie połowy czasu) Półka 3: blacha-ociekacz napełniona wodą Półka 5: ruszt (obrócić potrawę po upływie połowy czasu) Półka 4: blacha-ociekacz napełniona wodą Półka 2: ruszt (obrócić potrawę po upływie 2/3 czasu) Półka 1: blacha-ociekacz napełniona wodą Półka 2: rożen (jeśli jest w zestawie) Półka 1: blacha-ociekacz napełniona wodą Blacha na (w razie potrzeby obrócić potrawę po upływie 2/3 czasu) Blacha-ociekacz lub blacha na (w razie potrzeby obrócić potrawę po upływie 2/3 czasu) Ociekacz / blacha do ciasta (w razie potrzeby obrócić potrawę po upływie 2/3 czasu) Blacha-ociekacz lub blacha na Półka 4: blacha na Półka 1: blacha-ociekacz lub blacha na Półka 4: blacha na Półka 1: blacha-ociekacz lub blacha na PL83

19 Przepis Funkcja Nagrzewanie Ryba i warzywa * Pełne danie: Tarta (poziom 5) / lasagne (poziom 3) / mięso (poziom 1) Pieczenie nadziewane Kawałki mięsa (królik, kurczak, jagnię) Poziom (od dołu) Temp. ( C) Czas (min) * * * Akcesoria i uwagi Półka 4: blacha na Półka 1: blacha-ociekacz lub blacha na Poziom 5: naczynie na Poziom 3: naczynie na Poziom 1: blacha-ociekacz lub naczynie na Blacha-ociekacz lub blacha na Blacha-ociekacz lub blacha na * Podany czas jest orientacyjny. Potrawę można wyjąć z piekarnika po innym czasie, w zależności od własnych preferencji. PL84

20 SPRAWDZONE PRZEPISY (zgodnie z normą IEC: oraz DIN:07:07) Przepis Funkcja Nagrzewanie IEC: Kruche ciastka IEC: Ciasteczka IEC: Biszkopt beztłuszczowy IEC: Dwa jabłeczniki IEC: Poziom (od dołu) Tost** - 5 IEC: Hamburgery** - 5 DIN: Jabłecznik, ciasto drożdżowe DIN: Pieczeń wieprzowa DIN:07 załącznik C Placek Temp. ( C) Czas (min) Akcesoria i uwagi Blacha-ociekacz / blacha do Półka 4: blacha do Półka 1: blacha-ociekacz / blacha do Blacha-ociekacz / blacha do Półka 4: blacha do Półka 1: blacha-ociekacz / blacha do Forma do ciasta na Półka 4: forma do ciasta na Półka 1: forma do ciasta na - 2/ Forma do ciasta na (wysoka) 3 (wysoka) 3 6 Ruszt Półka 4: forma do ciasta na Półka 1: forma do ciasta na Półka 5: ruszt (obrócić potrawę po upływie połowy czasu) Półka 4: blacha-ociekacz napełniona wodą Blacha-ociekacz / blacha do Półka 4: blacha do Półka 1: blacha-ociekacz / blacha do Półka 2: blacha-ociekacz Blacha-ociekacz / blacha do Półka 4: blacha do Półka 1: blacha-ociekacz / blacha do W tabeli podano zalecane funkcje i temperatury umożliwiające uzyskanie optymalnych rezultatów dla wszystkich przepisów. Jeśli pieczenie ma przebiegać tylko na jednej półce z użyciem termoobiegu, należy umieścić potrawę na drugiej półce i wybrać temperaturę zalecaną dla funkcji "TERMOOBIEG" na więcej niż jednej półce. PL85

21 Informacje w tabeli nie uwzględniają używania prowadnic. Testy należy wykonywać bez prowadnic. ** W przypadku grillowania zaleca się pozostawienie 3 4 cm wolnej przestrzeni od przedniej krawędzi rusztu, aby ułatwić jego wyjęcie. Klasa wydajności energetycznej (zgodnie z EN:) Aby wykonać test, należy użyć odpowiedniej tabeli. Zużycie energii i czas nagrzewania wstępnego Aby przeprowadzić test, należy wybrać funkcję SZYBKIE NAGRZEWANIE. PL86

22 RADY I SUGESTIE Sposób czytania tabeli Tabela podaje najlepszą funkcję dla określonej potrawy oraz informację, czy należy ją piec na jednej czy kilku półkach jednocześnie. Temperatury dotyczą momentu włożenia potrawy do piekarnika, za wyjątkiem nagrzewania (gdy jest przewidziane). Temperatury oraz czasy są orientacyjne i zależą od ilości potrawy oraz rodzaju akcesoriów. Początkowo należy stosować najniższe sugerowane wartości, a jeśli potrawa nie jest wystarczająco dopieczona, należy użyć wyższych. Zaleca się stosowanie akcesoriów dołączonych w zestawie oraz, w miarę możliwości, blach lub form do z ciemnego metalu. Można stosować również naczynia lub akcesoria ze szkła żaroodpornego (pyrex) lub ceramiczne. Czas nieco się wtedy wydłuży. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy przestrzegać zaleceń podanych w tabeli, dotyczących wyboru akcesoriów i ich rozmieszczenia na odpowiednich półkach. Jednoczesne pieczenie różnych potraw Korzystając z funkcji "TERMOOBIEG", można jednocześnie piec różne potrawy wymagające tej samej temperatury (np. ryby i warzywa), umieszczając je na różnych półkach. Potrawy wymagające krótszego należy wyjąć wcześniej, a pozostawić te, które wymagają dłuższego. Desery - Delikatne desery należy piec z wykorzystaniem funkcji konwencjonalnego tylko na jednym poziomie. Stosować formy z ciemnego metalu i stawiać je zawsze na dostarczonym wraz z piekarnikiem. Do na kilku poziomach należy wybierać funkcję termoobiegu i ustawiać formy na w taki sposób, aby powietrze mogło swobodnie cyrkulować. - Aby sprawdzić, czy ciasto drożdżowe jest już gotowe, włożyć drewniany patyczek w najwyższym miejscu ciasta. Jeśli patyczek pozostaje suchy, ciasto jest gotowe. - Jeśli stosowane są formy z nieprzywierającą powłoką, ciasto może nierówno wyrosnąć po bokach. - Jeśli ciasto opada w trakcie, następnym razem należy użyć niższej temperatury, zmniejszyć ilość płynu lub delikatniej mieszać ciasto. - Ciasta z soczystym nadzieniem (serniki, ciasta owocowe) wymagają funkcji "PIECZ. KONWEKCYJNE". Jeśli spód ciasta jest zbyt wilgotny, należy skorzystać z niższej półki i wyłożyć spód bułką tartą lub pokruszonymi herbatnikami przed włożeniem nadzienia. Mięso - Można stosować dowolne blachy lub naczynia żaroodporne, dopasowane do rozmiarów pieczonego mięsa. W przypadku pieczeni zaleca się wlanie na dno naczynia nieco bulionu i polewać nim mięso podczas, aby dodać smaku. Gdy pieczeń jest już gotowa, zostawić ją w piekarniku na ok min lub zawinąć w folię aluminiową. - Przygotowując mięso do grillowania należy pamiętać, że najlepsze wyniki uzyskuje się, gdy kawałki mają tę samą grubość. Bardzo grube kawałki mięsa wymagają dłuższego. Aby zapobiec przypaleniu powierzchni mięsa, należy je odsunąć od grzałki grilla i umieścić ruszt na niższym poziomie. Obrócić mięso po upływie dwóch trzecich czasu. Zaleca się stosowanie blachy-ociekacza, która będzie zbierała ściekające soki należy do niej wlać pół litra wody i umieścić bezpośrednio pod rusztem, na którym ułożone jest mięso do grillowania. W razie potrzeby uzupełniać wodę. Rożen (dostępny tylko w niektórych modelach) Służy do dużych kawałków mięsa i drobiu, umożliwiając ich równomierne dopieczenie. Wsunąć mięso na szpikulec rożna, obwiązując go sznurkiem kuchennym (w przypadku kurczaka) i upewnić się, że jest unieruchomione przed włożeniem szpikulca do gniazda na przedniej ściance piekarnika, po czym oprzeć go na odpowiednim wsporniku. Aby zmniejszyć ilość dymu i zebrać spływające soki, zaleca się umieszczenie na najniższej półce blachy-ociekacza, do której należy wlać pół litra wody. Szpikulec posiada plastikowy uchwyt, który należy zdjąć przed rozpoczęciem i z którego należy skorzystać po jego zakończeniu, aby wyjąć mięso z piekarnika bez ryzyka poparzenia. Pizza Lekko nasmarować blachę tłuszczem, aby spód pizzy był bardziej chrupiący. Po upływie dwóch trzecich czasu nałożyć na pizzę mozzarellę. Funkcja wyrastania ciasta (dostępna tylko w niektórych modelach) Przed umieszczeniem ciasta w piekarniku zaleca się przykrycie go wilgotną ściereczką. W przypadku użycia tej funkcji czas wyrastania skraca się o około jedną trzecią w porównaniu do wyrastania w temperaturze pokojowej (20 25 C). Czas wyrastania 1 kg ciasta na pizzę to ok. jedna godzina. PL87

Przeczytaj uważnie niniejsze instrukcje i przyjrzyj się sprzętowi, aby zapoznać sięz nim, zanim spróbujesz go zainstalować, eksploatować, serwisować czy konserwować.Następujące komunikaty bezpieczeństwa mogą występować w całej instrukcji lub na sprzęcie,aby ostrzec o potencjalnych ryzykach lub zwrócić uwagę na informacje, które wyjaśniająlub ułatwiają procedurę.

To jest symbol alertu bezpieczeństwa. Służy do ostrzeżenia przed potencjalnym ryzykiemobrażeń ciała. Należy przestrzegać wszystkich komunikatów bezpieczeństwa z tym symbolem,aby uniknąć potencjalnych obrażeń ciała lub śmierci.

Dodanie tego symbolu do komunikatów bezpieczeństwa „Niebezpieczeństwo” lub „Ostrzeżenie”wskazuje na obecność zagrożenia elektrycznego, które może wywołać obrażenie ciaław przypadku niestosowania się do instrukcji.

NIEBEZPIECZEŃSTWO wskazuje na niezwykle niebezpieczną sytuację, która w najgorszym przypadku doprowadzi do śmierci lub poważnego obrażenia ciała.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

OSTRZEŻENIE wskazuje na niezwykle niebezpieczną sytuację, która w najgorszym przypadku może doprowadzić do śmierci lub poważnego obrażenia ciała.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmierciąbądź uszkodzeniem sprzętu.

OSTRZEŻENIE

PRZESTROGA wskazuje na niezwykle niebezpieczną sytuację, która w najgorszym przypadku może doprowadzić do średniego lub niewielkiego obrażenia ciała.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniemsprzętu.

PRZESTROGA

NOTYFIKACJA służy do określenia zachowań, niegrożących obrażeniem ciała. Symbol alertu bezpieczeństwanie powinien być używany z tym rodzajem komunikatu bezpieczeństwa.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.

Uwaga

Sprzęt elektryczny powinien być instalowany, obsługiwany, serwisowany i konserwowanywyłącznie przez wykwalifikowany personel. Firma Schneider Electric nie ponosi odpowiedzialnościza konsekwencje, wynikające z nieprawidłowego korzystania z niniejszej instrukcjilub z niestosowania się do zawartych w niej zaleceń.

Wykwalifikowany personel to osoba, która posiada umiejętności i wiedzę na temat budowy,instalacji, obsługi urządzeń elektrycznych i wzięła udział w szkoleniu z zasad bezpieczeństwa,aby być w stanie rozpoznawać zagrożenia i unikać ich.

Środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa

NOTYFIKACJA

RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO

Przed rozpoczęciem montażu produktu lub pracy na nim przeczytaj wszystkie instrukcjew podręczniku montażu.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego

Nie montuj produktu przed zakończeniem prac budowlanych i posprzątaniem pomieszczeniaprzeznaczonego do montażu.

Niniejszy produkt musi zostać zamontowany zgodnie z danymi technicznymi i wymogamizdefiniowanymi przez firmę Schneider Electric. Dotyczy to w szczególności zewnętrznychi wewnętrznych systemów bezpieczeństwa (wyłączników zasilania od strony sieci, bezpiecznikówbaterii, okablowania itd. ) oraz wymogów dotyczących ochrony środowiska. Firma SchneiderElectric nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli powyższe wymogi nie są spełnione.

System UPS należy zamontować zgodnie z przepisami lokalnymi i krajowymi. Zamontujzasilacz UPS zgodnie z:

 • normą IEC 60364 (zawierającą 60364–4–41 — ochronę przeciwporażeniową, 60364–4–42 —ochronę przed skutkami oddziaływania cieplnego i 60364–4–43 — ochronę przed prądemprzetężeniowym) lub
 • normą NEC NFPA 70 lub
 • Kanadyjskim Kodeksem Elektrycznym (C22. 1, Część 1)

w zależności od tego, która norma obowiązuje w twoim kraju.

 • Zamontuj produkt w zamkniętym pomieszczeniu z regulowaną temperaturą, wolnym od zanieczyszczeńi nadmiernej wilgoci.
 • Zamontuj produkt na powierzchni ognioodpornej, wypoziomowanej i twardej (np. betonowej),która jest w stanie utrzymać wagę systemu.

Produkt nie jest przeznaczony do zastosowania w nietypowym środowisku eksploatacjii dlatego nie należy go montować w miejscach, w których występują:

 • Szkodliwe opary
 • wybuchowe mieszanki pyłów lub gazów, żrące gazy bądź ciepło dochodzące z innych źródełprzez przewodnictwo lub promieniowanie;
 • wysoka wilgotność, ścierny pył, para
 • zagrzybienie, owady, robactwo;
 • wysoko zasolone powietrze lub zanieczyszczone substancje chłodzące;
 • stopień zanieczyszczenia wyższy niż 2 zgodnie z normą IEC 60664-1;
 • narażenie na nienaturalne wibracje, wstrząsy i przewrócenie;
 • narażenie na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych, źródeł ciepła lub silnegopola elektromagnetycznego.

Nie wierć ani nie wycinaj otworów na kable lub przewody kablowe w zainstalowanychpłytach montażowych i nie wierć ani nie wycinaj otworów w pobliżu zasilacza UPS.

RYZYKO WYSTĄPIENIA ŁUKU ELEKTRYCZNEGO

Nie dokonuj w produkcie zmian mechanicznych (obejmujących usunięcie części szafy lubwiercenie/wycinanie dziur), które nie zostały opisane w podręczniku montażu.

OSTRZEŻENIE

zagrożenie przegrzaniem

Należy zapewnić odpowiednią przestrzeń wokół produktu i nie zakrywać otworów wentylacyjnychz góry, dołu, boku lub przodu, gdy pracuje.

Bezpieczeństwo elektryczne

 • Sprzęt elektryczny powinien być instalowany, obsługiwany, serwisowany i konserwowanywyłącznie przez wykwalifikowany personel.
 • Zakładaj odzież ochronną i stosuj się do wskazówek dotyczących bezpieczeństwa pracyz prądem.
 • Odłącz wszystkie źródła prądu od systemu UPS, zanim rozpoczniesz pracę na zewnątrzi wewnątrz sprzętu.
 • Przed rozpoczęciem pracy należy odizolować zasilacz UPS i sprawdzić niebezpiecznenapięcie na wszystkich zaciskach, w tym na uziemieniu ochronnym.
 • System UPS posiada wewnętrzne źródło energii. Niebezpieczne napięcie może przepływaćprzez urządzenie nawet po odłączeniu go od sieci elektrycznej. Przed rozpoczęcieminstalacji lub serwisowania systemu UPS należy dopilnować, aby jednostki zostały całkowiciewyłączone i odłączone od zasilania sieciowego oraz baterii. Przed otwarciem systemuUPS należy odczekać pięć minut, aby umożliwić rozładowanie kondensatorów.
 • System UPS musi być prawidłowo uziemiony. Ze względu na wysoką wartość prądu upływowegoprzewód uziemiający należy podłączyć w pierwszej kolejności.
 • Prąd zwrotny związany z dystrybucją

  Rozdzielnica umożliwiająca odłączenie zasilania musi być odpowiednia do celów rozłączania.Przed rozpoczęciem pracy na sieci zasilającej należy zablokować MBB w pozycji otwartejprzy użyciu wbudowanej funkcji blokady.

  Podczas montażu równoległego panelu obejścia serwisowego etykiety ostrzegawcze musząbyć umieszczone po stronie obciążenia wszystkich urządzeń rozłączających od stronysieci. Etykiety muszą być dostarczone przez użytkownika i zawierać następujący tekst(lub jego przetłumaczoną wersję):

  Easy UPS 3M

  Easy UPS 3L

Przeczytaj uważnie niniejsze instrukcje i przyjrzyjsię sprzętowi, aby zapoznać się z nim, zanimspróbujesz go zainstalować, eksploatować, serwisowaćczy konserwować. Następujące komunikaty bezpieczeństwamogą występować w całej instrukcji lub nasprzęcie, aby ostrzec o potencjalnych ryzykach lub zwrócićuwagę na informacje, które wyjaśniają lub ułatwiająprocedurę.

To jest symbol alertu bezpieczeństwa. Służy doostrzeżenia przed potencjalnym ryzykiem obrażeńciała. Należy przestrzegać wszystkich komunikatówbezpieczeństwa z tym symbolem, aby uniknąć potencjalnychobrażeń ciała lub śmierci.

Dodanie tego symbolu do komunikatówbezpieczeństwa „Niebezpieczeństwo” lub „Ostrzeżenie”wskazuje na obecność zagrożenia elektrycznego, któremoże wywołać obrażenie ciała w przypadkuniestosowania się do instrukcji.

NIEBEZPIECZEŃSTWO wskazuje na niezwykle niebezpiecznąsytuację, która w najgorszym przypadku doprowadzi do śmierci lub poważnego obrażenia ciała.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

OSTRZEŻENIE wskazuje na niezwykle niebezpiecznąsytuację, która w najgorszym przypadku może doprowadzićdo śmierci lub poważnego obrażenia ciała.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmierciąbądź uszkodzeniem sprzętu.

OSTRZEŻENIE

PRZESTROGA wskazuje na niezwykle niebezpiecznąsytuację, która w najgorszym przypadku może doprowadzićdo średniego lub niewielkiego obrażenia ciała.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniemsprzętu.

PRZESTROGA

NOTYFIKACJA służy do określeniazachowań, niegrożących obrażeniem ciała.Symbol alertu bezpieczeństwa nie powinien być używanyz tym rodzajem komunikatu bezpieczeństwa.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.

Uwaga

Sprzęt elektryczny powinienbyć instalowany, obsługiwany, serwisowany i konserwowanywyłącznie przez wykwalifikowany personel. Firma SchneiderElectric nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje, wynikającez nieprawidłowego korzystania z niniejszej instrukcji lub zniestosowania się do zawartych w niej zaleceń.

Wykwalifikowanypersonel to osoba, która posiada umiejętności i wiedzęna temat budowy, instalacji, obsługi urządzeń elektrycznychi wzięła udział w szkoleniu z zasad bezpieczeństwa,aby być w stanie rozpoznawać zagrożenia i unikaćich.

Ważne instrukcje bezpieczeństwa Frigidaire Dges388ds3

Bezpośredni link do pobrania Ważne instrukcje bezpieczeństwa Frigidaire Dges388ds3

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Ważne instrukcje bezpieczeństwa Frigidaire Dges388ds3

NOTYFIKACJA